ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Current Advances in the Treatment of Basal Cell Carcinoma [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(3): 206-211 | DOI: 10.5505/aot.2016.69188

Current Advances in the Treatment of Basal Cell Carcinoma

Mert Çalış, Hakan Uzun
Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Basal cell carcinoma is the most commonly seen malignant tumor of the skin and its incidence is gradually increasing. Sun exposure is the single most important predisposing factor. In addition, genetic disorders, organ transplantations and immunesupression may trigger the development of basal cell carcinoma. Although it metastasizes rarely, its clinical course is local aggressive. The main treatment modality is surgery. In patients who are not candidates for surgery; radiotherapy, cryotherapy, chemotherapy and hedgehog pathway modulators can be used. In this review, current advances in the treatment of basal cell carcinoma is discussed.

Keywords: basal cell carcinoma, surgery, vismodegib

Bazal Hücreli Karsinomun Tedavisinde Güncel Gelişmeler

Mert Çalış, Hakan Uzun
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD, Ankara, Türkiye

Bazal hücreli karsinom, derinin en sık görülen malign tümörü olup insidansı giderek artmaktadır. Predispozan faktörler arasında en önemlisi güneş ışınlarına maruz kalmaktır. Bununla birlikte genetik hastalıklar, organ nakilleri ve immünsupresyon da bazal hücreli karsinom gelişimini tetiklemektedir. Oldukça nadir metastaz yapmasına rağmen lokal agresif seyreder. Ana tedavi şekli cerrahi olup cerrahiye aday olmayan hastalarda radyoterapi, kriyoterapi, kemoterapi ve hedgehog yolak inhibitörleri kullanılabilir. Bu derlemede bazal hücreli karsinomun tedavisi konusunda güncel gelişmeler tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: bazal hücreli karsinom, cerrahi, vismodegib

Mert Çalış, Hakan Uzun. Current Advances in the Treatment of Basal Cell Carcinoma. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(3): 206-211

Corresponding Author: Hakan Uzun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale