ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Malign Tümörlerde Alt Ekstremite Uzun Kemikleri Patolojik Kırıklarının Cerrahi Tedavi ve Fonksiyonel Sonuçları [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(1): 13-20 | DOI: 10.5505/aot.2016.65487

Malign Tümörlerde Alt Ekstremite Uzun Kemikleri Patolojik Kırıklarının Cerrahi Tedavi ve Fonksiyonel Sonuçları

Halil Akdeniz, İsmail Burak Atalay, Volkan Kaya, Emre Özanlağan, Güray Toğral
Sağlık Bakanlığı Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; alt ekstremite uzun kemiklerinde malign patolojik kırıkların cerrahi ve fonksiyonel sonuçlarını değerlendirmek ve bu sonucu etkileyebilecek faktörleri ortaya koyabilmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya alt ekstremite uzun kemiklerindeki malign patolojik kırık nedeniyle tedavi edilen 24‘ü erkek 21‘i kadın 45 hasta dahil edildi. Olguların yaşları 14-80 arasında ve ortalama yaş 59.8 idi. Hastalar ortalama 10.3 (1-60) ay süreyle takip edildi. Patolojik kırık lokalizasyonları 32 hastada femur proksimal, 7 hastada femur diafiz, 6 hastada ise femur distal yerleşimli idi.
BULGULAR: Fonksiyonel değerlendirmede Enneking’in MSTS skorlaması kullanıldı. Hastalarımızın tüm serilerdeki ortalama postoperatif MSTS skoru % 57.6 (% 26- % 93) idi. Bu oran Femur proksimali için ortalama % 57.3, Femur diafiz için ortalama % 61.7, Femur distal için ortalama % 54.6 olarak bulunmuştur. Tüm seride: Mükemmel: 3 (% 6), iyi: 12 (% 27), Orta: 16 (% 36), kötü 14 (% 31) sonuç elde edilmiştir. Sonuçlarımız litaratürle benzerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Uzun kemik metastazlarının tedavi algoritmasının düzenlenmesi ve uygun cerrahi tedavinin planlanması halen günümüzde önemli bir problemdir. Tedaviye karar vermede ve hastaların evrelendirilmesinde onkolojinin temel prensipleri uygulanmalı ve multidisipliner bir yaklaşım sergilenmelidir. Cerrahi tedavide amaç ağrıyı azaltmak ve sonrasında hastaya yük verebileceği bir ekstremite kazandırmaktır.

Anahtar Kelimeler: Patolojik kırık, Alt ekstremite, Cerrahi

Surgery and Functional Results of Pathological Fractures of Long Bones of Lower Extremities in Malignant Tumors

Halil Akdeniz, İsmail Burak Atalay, Volkan Kaya, Emre Özanlağan, Güray Toğral
Department Of Orthopedics And Traumatology, Ministry of Health Ankara Oncology Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to analyze the surgical and functional results of malign pathologic fractures of long bones of lower ekstremity and the factors releated with this results.
METHODS: 45 patients (24 male and 21 female) were included in the study who were treated with the diagnosis of pathologic fractures in the lower extremities. Mean age of the patients were between 14-80 years and average 59.8 years. Patients were followed up with a mean period of 10.3(1-60) months. 32 patients had proximal femur, 7 patients had femoral diaphysis and 6 patients had distal femoral fractures.
RESULTS: Enneking’s MSTS classification system was used for functional assesment. The average postoperative score was 57.6(% 26- % 93) in all series. This average score was % 57.3 for proximal femur, % 61.7 for distal femoral diaphysis and % 54.6 for distal femur. Excellent results were recorded for 3(% 6), good results for 12(% 27), average results for 16 (% 36)and poor results for 14 (% 31) patients. The results were similar with literature.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The treatment algorithm and proper surgical technique is still a major problem in long bone metastases. While deciding the treatment method, we should use the basic oncologic rules and perform mutidisciplinar approach. The aim is to decrease pain and to provide a weight bearing extremity.

Keywords: Pathologic fractures, lower extremity, surgery

Halil Akdeniz, İsmail Burak Atalay, Volkan Kaya, Emre Özanlağan, Güray Toğral. Surgery and Functional Results of Pathological Fractures of Long Bones of Lower Extremities in Malignant Tumors. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(1): 13-20

Sorumlu Yazar: İsmail Burak Atalay, Türkiye
LookUs & Online Makale