ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Assessment of the efficiency of low level laser therapy in women with primary fibromyalgia syndrome: a randomized, placebo-controlled, double-blind study. [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 288-293 | DOI: 10.5505/aot.2020.65477

Assessment of the efficiency of low level laser therapy in women with primary fibromyalgia syndrome: a randomized, placebo-controlled, double-blind study.

Gülbahar Ergün1, Ebru Atalar2, Gülümser Aydın3
1Department of Physical Therapy and Rehabilitation Fatsa State Hospital, Ordu
2Department of Rheumatology, Ankara City Hospital Hospital, Ankara
3Department of Physical Therapy and Rehabilitation Yenimahalle Training and Research Hospital, Ankara

INTRODUCTION: This study investigates the efficiency of low level laser therapy (LLLT) in the treatment of clinical symptoms and improvement of the quality of life in patients diagnosed with primary fibromyalgia syndrome (FMS).
METHODS: Sixty primary FMS patients were randomly divided into two groups: active gallium-arsenide (GaAs) laser (30 patients) and placebo laser (30 patients). All the patients were assessed in terms of recovery rates in tender point quantity, pain, morning stiffness, sleep disorder, fatigue, muscle spasm, subjective swelling and paresthesia. Assessment of the quality of life was performed according to the fibromyalgia impact questionnaire (FIQ). Two minutes of 4,4 J/cm2 Ga-As laser therapy to every point was applied to the patients in the active laser group for 10 days. For placebo therapy, the application was applied for the same period of time without radiating any laser beams.
RESULTS: After the treatment, statistically significant recovery was observed in both groups in terms of all parameters.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results suggest that application of LLLT is effective in the treatment of FMS and emotional factors may play an important role in its etiopathogenesis.

Keywords: Fibromyalgia, laser therapy, placebo effects, treatment

Primer fibromiyalji sendromlu kadınlarda düşük enerji seviyeli lazer tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi; randomize, placebo kontrollü, çift kör çalışma

Gülbahar Ergün1, Ebru Atalar2, Gülümser Aydın3
1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Fatsa Devlet Hastanesi, Ordu
2Romatoloji kliniği, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara
3Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, primer fibromiyalji sendromlu (FMS) hastaların klinik semptomlarının tedavisinde ve yaşam kalitesinin düzeltilmesinde düşük yoğunluklu lazer (DYL) tedavisinin etkinliğini araştırmak amacıyla planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Primer FMS’lu 60 hasta, aktif gallium- arsenide (GaAs) lazer (30 hasta) ve plasebo lazer (30 hasta) olmak üzere rastgele iki gruba ayrıldı. Tüm hastalar, hassas nokta sayısı, ağrı, sabah sertliği, uyku bozukluğu, yorgunluk, kas spazmı, subjektif şişlik hissi ve parestezilerdeki iyileşme oranı açısından değerlendirildi. Yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ise fibromiyalji etki sorgulamasına (FIQ) göre yapıldı. Aktif lazer grubunda hastalara, her noktaya 2 dakika, 4,4 J/cm2 Ga-As lazer tedavisi 10 gün boyunca uygulandı. Plasebo tedavi için ise lazer ışını yayılmadan yine aynı cihaz kullanıldı.
BULGULAR: Tedavi sonrasında tüm parametrelerde her iki grupta da istatiksel olarak anlamlı düzeyde iyileşme saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde ettiğimiz sonuçlar, FMS nin tedavisinde DYL uygulanmasının etkili olduğunu ve etyopatogenezinde emosyonel faktörlerin önemli rol oynadığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, lazer tedavisi, placebo etkisi, tedavi

Gülbahar Ergün, Ebru Atalar, Gülümser Aydın. Assessment of the efficiency of low level laser therapy in women with primary fibromyalgia syndrome: a randomized, placebo-controlled, double-blind study.. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 288-293

Corresponding Author: Ebru Atalar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale