ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Evaluatıon Of Suıcıde Cases Applıed To Emergency Servıce [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 281-287 | DOI: 10.5505/aot.2020.63308

Evaluatıon Of Suıcıde Cases Applıed To Emergency Servıce

Ömer Canpolat1, İbrahim Yıldırım2, Hüseyin Kafadar3, Mustafa Demir4
1Elazig Fethi Sekin City Hospital Emergency Department. Turkey
2Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital. Nephrology AD. Ankara Turkey.
3Adıyaman University, Faculty of Medicine, Department of Forensic Medicine. Adiyaman Turkey.
4Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Nephrology. Elazig Turkey.

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate cases with suicide attempts in the emergency department and to determine risk factors for suicides in these patients.
METHODS: The study was performed retrospectively with the data of suicide patients who applied to the emergency department between January-December 2018. These cases’ data were evaluated in terms of marital status, education, age, gender, economic reasons, social characteristics, family incompatibility, psychiatric diagnosis and treatment processes. Moreover, suicide methods and etiology were recorded.
RESULTS: In our study, of the 246 cases, 69.5% were female and 30.5% were male. 93.9% of patients attempted suicide by taking a drug or toxic substance. In 19.5% of these patients, there was a suicide attempt previously. 93.9% of the suicide cases were consulted by a psychiatrist. There was a significant relationship between psychiatric treatment and suicide attempts (p<0.001). 54.2% of the patients with a suicide attempt previously had received psychiatric treatment. According to the frequency distribution of suicide event, June was the most attempted month (11% of patients) and autumn was the most attempted season (%25 of patients). It was observed that 45.9% of the suicide attempts were in the daytime hours.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The most commonly used method in suicide attempts is drug and toxic substances. Storing such substances in a safer environment will make it difficult for people with suicidal tendencies to access these substances. Suicide attempts are seen more in women than in men and in the young than in the elderly. So, we believe that increased measures for these people with suicidal tendencies will reduce suicide events.

Keywords: Suicide Risk Factors, Suicide Attempt, Epidemiology of Suicide, Drug - Toxic Substance.

Acil Servise Başvuran İntihar Girişimi Vakalarının Değerlendirilmesi

Ömer Canpolat1, İbrahim Yıldırım2, Hüseyin Kafadar3, Mustafa Demir4
1Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Acil Servis. Elazığ Türkiye
2Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Nefroloji AD. Ankara Türkiye.
3Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi Adli Tıp AD. Adıyaman Türkiye.
4Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nefroloji AD. Elazığ Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, acil servise intihar ve intihar girişimi nedeniyle başvuran olguları incelemek ve riskleri belirlemekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda; acil servise Ocak 2018 - Aralık 2018 tarihleri arasında intihar girişimi nedeni ile başvuran olguların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Bu olguların verileri; medeni durum, eğitim durumu, yaş, cinsiyet, ekonomik nedenler, sosyal özellikler, aile geçimsizliği, psikiyatrik hastalık tanısı varlığı veya yokluğu, tedavi süreçleri açısından incelendi. Ayrıca olgular intihar girişim yöntemleri ve nedenleri açısından araştırıldı.
BULGULAR: Bu çalışmada ki toplam 246 olgunun %69,5’ i kadın %30.5’ i erkekti. Hastaların %93.9’u ilaç veya toksik madde alarak intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi. Olgulardan %19,5’inin daha önce de intihar girişiminde bulunduğu, %80,5’nin önceden intihar girişiminde bulunmadığı belirlendi. İntihar girişiminde bulunana vakaların %93.9’ine psikiyatri konsültasyonu istendiği, %6.1’ine psikiyatri konsültasyonu istenmediği belirlendi. Psikiyatrik tedavi gören ve daha önceden intihar girişiminde bulunan olgular arasında ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit(edildi (p<0.001). Önceden intihar girişimi olan hastaların %54,2’sinin psikiyatrik tedavi aldığı, %45,8’sinin ise psikiyatrik tedavi almadığı belirlendi. İntihar girişimlerinin aylara göre dağılımı değerlendirildiğinde %11,0 intihar girişimi ile en sık haziran ayında, mevsimsel olarak da %25,6 intihar girişimi ile en sık sonbahar mevsiminde gerçekleşmiştir. İntihar girişimlerinin %45,9’unun gündüz saatlerinde olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İntihar girişimi yöntemi açısından en sık kullanılan yöntemin ilaç ve toksik madde belirlenmiş olması nedeniyle bu tür maddelerin evlerde daha güvenlikli ortamlarda saklanması intihar eğilimi olan kişilerin bu maddelere ulaşmasını zorlaştıracaktır. İntihar girişimi kadınlarda erkeklerden, gençlerde yaşlılardan daha fazla görülmesi nedeniyle intihar eğilimi olan kişilere yönelik önlemlerin arttırılması intihar girişimini azaltacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: İntihar Risk Faktörleri, İntihar Girişimi, İntihar Epidemiyolojisi, İlaç - Toksik Madde.

Ömer Canpolat, İbrahim Yıldırım, Hüseyin Kafadar, Mustafa Demir. Evaluatıon Of Suıcıde Cases Applıed To Emergency Servıce. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 281-287

Corresponding Author: Ömer Canpolat, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale