ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Systemic Immune-Inflammation Index and Hodgkin Lymphoma: an Underexplored Relationship [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. Ahead of Print: AOT-62582 | DOI: 10.5505/aot.2023.62582

Systemic Immune-Inflammation Index and Hodgkin Lymphoma: an Underexplored Relationship

Emine Gültürk1, Korhan Kapucu1, Eyyup Akkaya1, Deniz Yılmaz2, Fehmi Hindilerden1
1Department of Hematology, Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Internal Medicine, Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Tumor-associated inflammation is an important feature of tumor development and progression. We aimed to investigate whether the clinicopathological and prognostic characteristics of patients with classical Hodgkin lymphoma (cHL) were associated with systemic immune-inflammation index (SII), neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR).
METHODS: This was a retrospective cohort study conducted between January 2012 and December 2021. A total of 77 patients with newly diagnosed cHL were included in the study.
RESULTS: The median age of the patients was 37 (24-49) years. Patients with stage IV disease (p=0.036), B symptoms (p=0.005), and extranodal involvement (p=0.012) had significantly higher NLR. Female patients (p=0.005), those with B symptoms (p=0.014) and subjects with extranodal involvement (p=0.011) had significantly higher PLR. Also, the SII of patients with B symptoms was significantly higher compared to those without (p=0.009). There were significant but weak correlations between international prognostic score-7 and SII (r=0.271, p=0.017), PLR (r=0.294, p=0.010) and NLR (r=0.378, p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: SII was associated with B symptoms, but was not prognostic for cHL. PLR and NLR were also unassociated with prognosis in patients with cHL. However, considering the exceedingly limited data on this topic, further studies to assess inflammation indices are necessary.

Keywords: Hodgkin lymphoma, prognosis, inflammation, biomarkers, neutrophil, lymphocyte, platelet

Sistemik İmmün-İnflamasyon İndeksi ve Hodgkin Lenfoma: Yeterince Keşfedilmemiş bir İlişki

Emine Gültürk1, Korhan Kapucu1, Eyyup Akkaya1, Deniz Yılmaz2, Fehmi Hindilerden1
1İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Tümörle ilişkili inflamasyon, tümör gelişimi ve ilerlemesinin önemli bir özelliğidir. Klasik Hodgkin lenfoma (kHL) hastalarının klinikopatolojik ve prognostik özelliklerinin sistemik immün-inflamasyon indeksi (SII), nötrofil-lenfosit oranı (NLO) ve platelet-lenfosit oranı (PLO) ile ilişkili olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu, Ocak 2012 ile Aralık 2021 tarihleri arasında yürütülen retrospektif bir kohort çalışmasıdır. Çalışmaya yeni tanı almış toplam 77 kHL hastası dahil edildi.
BULGULAR: Hastaların ortanca yaşı 37 (24-49) idi. Evre IV hastalığı (p=0,036), B semptomları (p=0,005) ve ekstranodal tutulumu (p=0,012) olan hastalarda NLO anlamlı olarak daha yüksekti. Kadın hastalarda (p=0,005), B semptomu olanlarda (p=0,014) ve ekstranodal tutulumu olanlarda (p=0,011) PLR anlamlı olarak daha yüksekti. Ayrıca B semptomu olan hastaların olmayanlara göre SII değeri anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,009). Uluslararası prognostik skor-7 ile SII (r=0,271, p=0,017), PLO (r=0,294, p=0,010) ve NLO (r=0,378, p=0,001) arasında anlamlı ancak zayıf düzeyde korelasyon vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SII, B semptomları ile ilişkili bulundu, ancak kHL için prognostik değildi. Ayrıca PLO ve NLO da kHL'li hastalarda prognozla ilişkili değildi. Ancak bu konudaki verilerin son derece sınırlı olduğu düşünüldüğünde, inflamasyon indekslerinin değerlendirilmesi için daha fazla çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma, prognoz, inflamasyon, biyobelirteç, nötrofil, lenfosit trombositCorresponding Author: Emine Gültürk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale