ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Evaluation of Awareness, Behavior, and Knowledge Levels of Female Healthcare Professionals About Breast and Cervical Cancer in Southern Turkey [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2023; 56(1): 13-26 | DOI: 10.5505/aot.2023.60376

Evaluation of Awareness, Behavior, and Knowledge Levels of Female Healthcare Professionals About Breast and Cervical Cancer in Southern Turkey

Mehmet Esat Duymuş1, Hülya Ayık Aydın2
1Division of Surgical Oncology, Department of General Surgery, Hatay Training and Research Hospital, Hatay, Turkey
2Division of Gynecological Oncology, Department of Gynecology and Obstetrics, Hatay Training and Research Hospital, Hatay, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to measure the level of knowledge of female healthcare professionals about breast cancer and cervical cancer.
METHODS: This cross-sectional study including 310 female healthcare staff working in Hatay Training and Research Hospital was conducted between January 2020 and June 2020. The Turkish version of breast cancer and cervical cancer awareness measure questionnaires were used for the study.
RESULTS: The age of the 310 participants varied from 17 to 62 years, 16.5% of the participants were doctors, 48.1% of them were nurses and midwives, 13.9% of them were laboratory workers and technicians, 16.5% of them were secretaries, and 5.2% of them were students. Regarding breast cancer screening, 63.5% underwent breast self-examination (BSE) routinely. Of the participants, 60.3% never underwent mammography (MMG) and ultrasonography (USG), 27.7% never went for a gynecological examination, and 58.4% had never received a Pap smear test.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The level of knowledge about breast cancer was sufficient among especially doctors and nurses but their attitudes and behaviors were not of the expected level.

Keywords: Breast cancer, cervical cancer, HPV, pap smear, questionnaire

Türkiye'nin Güneyindeki Kadın Sağlık Çalışanlarının Meme ve Rahim Ağzı Kanseri Konusundaki Farkındalık, Davranış ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Mehmet Esat Duymuş1, Hülya Ayık Aydın2
1Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Onkoloji Birimi, Genel Cerrahi Bölümü, Hatay, Türkiye
2Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Birimi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Hatay, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma ile amacımız, kadın sağlık çalışanlarının meme ve serviks kanseri hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışmada ocak 2020 ile haziran 2020 arasında Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan 310 kadın sağlık çalışanı çalışmaya dahil edildi. Çalışma için meme kanseri ve serviks kanseri farkındalık anketlerinin Türkçe versiyonu kullanıldı.
BULGULAR: 17-62 yaş aralığındaki 310 katılımcının (ort: 34.3 ± 8.8) %16.5’i doktor, %48.1’i hemşire ve ebe, %13.9’u laboratuvar çalışanı ve teknisyen, %16.5’i sekreter ve %5.2’si öğrencidir. Meme kanseri taramasına yönenlik %63.5’i rutin kendi kendine meme muayenesi (KKMM) yaptı. Katılımcıların %60.3’ü hiç mamografi (MMG) ve ultrasonografi (USG) yaptırmadı, %27.7’si hiç jinekolojik muayene olmadı ve %58.4’ü hiç pap smear test aldırmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Özellikle doktor ve hemşirelerin meme kanseri hakkındaki bilgileri yeterli olmakla birlikte tutum ve davranışları yeterli düzeyde değildi.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, serviks kanseri, HPV, pap smear, anket

Mehmet Esat Duymuş, Hülya Ayık Aydın. Evaluation of Awareness, Behavior, and Knowledge Levels of Female Healthcare Professionals About Breast and Cervical Cancer in Southern Turkey. Acta Oncol Tur.. 2023; 56(1): 13-26

Corresponding Author: Mehmet Esat Duymuş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale