ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
1.5 Tesla Multiparametrik MRG’nin Prostat Kanserinde Tanısal Değeri [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(1): 9-15 | DOI: 10.5505/aot.2022.59140

1.5 Tesla Multiparametrik MRG’nin Prostat Kanserinde Tanısal Değeri

Ülkü Bekar, Şehnaz Tezcan
Koru Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Prostat kanseri tanısında prostat biyopsisi halen altın standart tetkik olmakla birlikte 1,5 Tesla (T) ya da 3 T cihazlarla uygulanan multi-parametrik MRG (MpMRG), tanıda vazgeçilmez bir tetkik haline gelmiştir. Bu çalışmada; prostat kanseri şüphesiyle 1,5 T cihaz ile MpMRG yapılan hastaların, Prostat Görüntüleme Raporlama ve Bilgi Sistemi versiyon2 (PI-RADSv2) skorlarını, prostat biyopsisi patoloji sonuçlarıyla karşılaştırmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza kliniğimizde Ocak 2017-Ocak 2020 tarihleri arasında prostat kanser şüphesi nedeniyle MpMRG ve ardından prostat biyopsisi yapılmış 52 hasta (26 benign, 26 malign) dahil edildi. Bu olguların yaşı, prostat hacmi, kan PSA (prostat spesifik antijen) değeri, yoğunluğu ve patoloji sonuçları analiz edildi. Deneyimli bir radyolog tarafından her bir hasta için PI-RADSv2 skorlama sistemine göre kategorizasyon yapıldı. İstatistiksel analizde “Ki kare” testi ile “Student-t” test kullanıldı.

BULGULAR: Benign hasta grubunun (96,4±77,7) ortalama prostat hacmi malign gruptan (47,4±17.3) anlamlı olarak daha yüksektir (p=0,003). Ortalama PSA değeri ve yoğunluğu malign hastalarda (PSA değeri, 13,7±16,5 ng/ml; PSA yoğunluğu, 0,33±0,46 ng/ml/cc) benign hasta grubundan (PSA değeri, 6,8±3,3 ng/ml; PSA yoğunluğu, 0,09±0,05 ng/ml/cc; p<0,05) daha yüksektir. 1,5T cihaz ile uygulanan MpMRG’nin anlamlı prostat kanseri saptamadaki sensitivitesi %73,08, spesifitesi %84,62 pozitif prediktif değeri %82,61 iken negatif prediktif değeri ise %75,86 olarak hesaplandı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: PI-RADSv2’ye göre negatif MpMRG’nin yüksek negatif prediktif değeri göz önüne alındığında MRG gereksiz biyopsi oranını azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Multi-parametrik manyetik rezonans görüntüleme, prostat biyopsisi, prostat kanseri, Prostat Görüntüleme Raporlama ve Bilgi Sistemi versiyon2

Diagnostic Value of 1.5 Tesla Multiparametric MRI in Prostate Cancer

Ülkü Bekar, Şehnaz Tezcan
Koru Hospital, Radiology Department, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Although prostate biopsy is still the gold standard in diagnosis of prostate cancer (PC), multi-parametric MRI (MpMRI) applied with 1.5 Tesla (T) or 3T systems has become an indispensable method in diagnosis. We aimed to compare “Prostate Imaging-Reporting and Data System version2” (PI-RADSv2) scores with pathology of patients who underwent MpMRG (1.5T) for the suspicion of PC.

METHODS: Between January 2017 and January 2020, 52 patients (26 benign, 26 malignant patients) who underwent MpMRI followed by biopsy in our center due to suspicion of PC were included in our study. Age, prostate volume, blood PSA (prostate specific antigen) value, density and pathology of these cases were analyzed. The PI-RADSv2 assessment category was assigned for each patient by an experienced radiologist. The "Chi-square" test and "Student-t" test were used for statistical analysis.
RESULTS: The mean prostate volume of benign group (96.4±77.7) was significantly higher than patients with cancer (47.4±17.3) (p=0.003). Mean PSA value and PSA density in patients with malignancy (PSA value, 13.7±16.5 ng/ml; PSA density, 0.33±0.46 ng/ml/cc) were significantly higher than benign group (PSA value, 6.8±3.3 ng/ml; PSA density, 0.09±0.05 ng/ml/cc, p<0,05). The sensitivity, specificity, negative predictive value and positive predictive value of MpMRI applied with 1.5 T system in detection of significant PC was 73.08% 84.62%, 82.61% and 75.86%, respectively.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Considering the high negative predictive value of negative MpMRI findings for significant PC due to PI-RADSv2, MRI can reduce unnecessary biopsy.

Keywords: Multiparametric magnetic resonance imaging, prostate biopsy, prostate cancer, Prostate Imaging–Reporting and Data System

Ülkü Bekar, Şehnaz Tezcan. Diagnostic Value of 1.5 Tesla Multiparametric MRI in Prostate Cancer. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(1): 9-15

Sorumlu Yazar: Ülkü Bekar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale