ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Endometrium Kanserinde Risk Triajı İçin Frozen Kesit İle Parafin Takip Sonuçları Ne Kadar Uyumludur? [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 80-85 | DOI: 10.5505/aot.2016.58672

Endometrium Kanserinde Risk Triajı İçin Frozen Kesit İle Parafin Takip Sonuçları Ne Kadar Uyumludur?

Kadir Çetinkaya1, Fisun Ardıç2, Funda Atalay1, Ahmet Bacınoğlu1, Haluk Dervişoğlu1
1Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara
2Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Endometrium kanseri (EK)’nde halen standart cerrahi her ne kadar tam evreleme şeklinde olsa da, erken evrede lenf nodu diseksiyonu (LND)’nun yeri tartışmalıdır. O nedenle yüksek riskli hastaların tespiti önem taşımaktadır. Bu çalışmada lenf nodu metastazı (LNM) için yüksek riskli hastaların operasyon sırasında frozen kesit (FK) ile kurumumuzda hangi doğrulukta tespit edilebileceğini görmek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: EK’li 37 hastada intraoperatif FK ile, histopatolojik tiplendirme, greyd, tümör çapı (TÇ), miyometrial invazyon derinliği (MİD) ve lenfovasküler emboli (LVE) parametrelerine bakıldı. Bu parametreler parafin takip (PT)‘lerindeki nihai sonuçları ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: FK incelemede histopatolojik tip I tanı alan bir hasta (%2,7), PT’te tip II olarak değerlendirildi. MİD değerlendirmesinde FK incelemede bir hasta derin invazyon açısından yanlış negatif (%2,7) tanı aldı. TÇ ölçümü FK ve PT tüm hastalarda uyumlu idi. LVE bakıldığında, FK incelemede 4 hastada (%10,8) LVE tespit edilemedi. Tümörler diferansiasyon açısından derecelendiğinde nükleer yüksek greyd 5 hastada (%13,5), yapısal yüksek greyd ise 3 hastada (%8,1) FK ile yanlış negatif tanı aldı. Histopatolojik tip tayini, MİD, LVE, nükleer ve yapısal greyd için testlerin doğruluğu sırası ile %94, %97, %89, %86 ve %91 olarak hesaplandı. Tüm parametreler birlikte değerlendirildiğinde EK hastalarda LNM için yüksek riskli olanı yakalama açısından FK incelemenin duyarlılık, özgüllük ve doğruluğu sırası ile %96, %100 ve %97 olarak hesaplandı. FK inceleme yüksek riskli EK’ni yakalama açısından (1/37) bir hastada (%2,7) başarılı olamadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: EK’li hastada FK incelemenin histopatolojik tip tayini, TÇ ve MİD değerlendirmesi açısından başarılı fakat LVE, nükleer ve yapısal greyd tayini için doğruluk oranın düşük olduğu izlendi.

Anahtar Kelimeler: endometrium kanseri, risk, frozen, doğruluk, lenf nodu diseksiyonu

What Is The Accuracy Of Frozen Section For Risk Triage In Endometrial Cancer?

Kadir Çetinkaya1, Fisun Ardıç2, Funda Atalay1, Ahmet Bacınoğlu1, Haluk Dervişoğlu1
1Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara Oncology Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Pathology, Ankara Oncology Education and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Although the current standard surgical procedure is still staging comprehensively in endometrial cancer (EC), the therapeutic effect of lymph node dissection (LND) is debatable for early stages. Therefore, it is important to identify high risk patients. In this study, it is intended to see the accuracy rate of frozen section (FS) in our institution by determining high-risk patients for lymph node metastasis (LNM) in EC.
METHODS: Intraoperative FS were studied in 37 EC patients, histopathological typing, grade, tumor size (TS), myometrial invasion depth (MID) and lymphovascular emboli (LVE) parameters were measured. These parameters were monitored and compared with the final paraffin results (PR).
RESULTS: In FS examination, the histopathological diagnosis of a patient with type I was a type II in PR (2.7%). In MID assessment one patient was (2.7%) misdiagnosed. In TS measurement, FS and PR were consistent in all patients. Referring to LVE, 4 patients (10.8%) were false negative by FS examination. FS received a false negative diagnosis in 5 patients (13.5%) for nuclear high grade and in 3 patients (8.1%) for structural high grade. The accuracy of the test sequence were calculated for histopathological type determination, MID, LVE, nuclear and structural grade as 94%, 97%, 89%, 86% and 91%, respectively. When all parameters were evaluated together, in terms of capturing the high-risk EC patients for LNM by FS examination, the sensitivity, specificity, and accuracy were calculated as 96% 100% and 97%, respectively. FS examination was failed for diagnosing one high-risk (1/37) EC patient (2.7%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: FS examination was successful for histopathological type determination, TS and evaluation of MID but low accuracy rate was observed for LVE, for the determination of nuclear and structural grades.

Keywords: endometrial cancer, risk, frozen, accuracy, lymphadenectomy

Kadir Çetinkaya, Fisun Ardıç, Funda Atalay, Ahmet Bacınoğlu, Haluk Dervişoğlu. What Is The Accuracy Of Frozen Section For Risk Triage In Endometrial Cancer?. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 80-85

Sorumlu Yazar: Kadir Çetinkaya, Türkiye
LookUs & Online Makale