ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Acoustic Neuroma Related Eye Involvement and Its Treatment [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(1): 53-56 | DOI: 10.5505/aot.2016.52386

Acoustic Neuroma Related Eye Involvement and Its Treatment

Tuğba Göncü1, Sevin Çakmak1, Fatih Mehmet Adıbelli1, Ali Akal1, Mehtap Kocatürk2
1Department of Ophthalmology, Harran University Faculty Of Medicine, Şanlıurfa, Turkey
2Department of Neurology, Harran University Faculty Of Medicine, Şanlıurfa, Turkey

Acustic neuroma is the most common bening tumor of cerebellopontine angle which is originated from vestibular portion of the vestibulocochlear nerve. Fourty-Six year-old female patient was admitted to our clinic with complaints of inability to close her right eye. She had history of a acustic neuroma operation 5 years ago. Her ophthalmic examination revealed right peripheral facial paralysis, right esotropia, underactivity of the left lateral rectus muscle and impaired corneal sensation. Therefore, mid-face lift combined with levator hinge procedure was performed for facial nerve paralysis. Hummelsheim split tendon transfer with Foster modification was performed for abducens paralysis. After these procedures, a satisfactory result was achieved. In this report, acoustic neuroma related eye involvement and its treatment was discussed.

Keywords: Acustic neuroma, cranial nerve palsies, facial paralysis, abducens paralysis

Akustik Nörinoma İle İlişkili Göz Tutulumu Ve Tedavisi

Tuğba Göncü1, Sevin Çakmak1, Fatih Mehmet Adıbelli1, Ali Akal1, Mehtap Kocatürk2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa

Akustik nörinom, vestibulokohlear sinirin vestibüler kısmından köken alan serebellopontin açıda en sık rastlanan iyi huylu bir tümördür. Kırk altı yaşında kadın hasta sağ göz kapağını kapatamama, dışa bakamama şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. Beş yıl önce akustik nörinom nedeniyle ameliyat geçirdiği öğrenilen hastanın yapılan muayenesinde sağ periferik fasiyal paralizisi, ezotropya, sağ dışa bakış kısıtlılığı ve korneada his kaybı tespit edildi. Hastaya fasiyal sinir felci bulgularını düzeltmek için orta yüz kaldırma ve levator menteşe yöntemi ile levator geriletme ameliyatı yapıldı. Abdusens felci için ise Foster sütür ile Hummelsheim split tendon transpozisyonu uygulandı. Ameliyat sonrası bulgularında belirgin düzelme izlendi. Bu olguda akustik nörinom cerrahisi sonrası ortaya çıkan göz şikayetlerine yaklaşım tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: akustik nörinom, kranyal sinir felci, fasiyal paralizi, abdusens paralizi

Tuğba Göncü, Sevin Çakmak, Fatih Mehmet Adıbelli, Ali Akal, Mehtap Kocatürk. Acoustic Neuroma Related Eye Involvement and Its Treatment. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(1): 53-56

Corresponding Author: Tuğba Göncü, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale