ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Preoperatif Nötrofil Lenfosit Oranı, Platelet Lenfosit Oranı ve APRİ Skoru Uterin Sarkomları Myomlardan Ayırt Edebilir mi? [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 85-92 | DOI: 10.5505/aot.2022.50570

Preoperatif Nötrofil Lenfosit Oranı, Platelet Lenfosit Oranı ve APRİ Skoru Uterin Sarkomları Myomlardan Ayırt Edebilir mi?

Sezin Ertürk Aksakal1, Hilal Korkmaz2, Vakkas Korkmaz3
1Jinekoloji Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Fizyoloji Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
3Jinekolojik Onkoloji Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Uterin sarkomlar nadir görülen, agresif seyirli jinekolojik kanserlerden biridir. Preoperatif optimal tanı testi hala bulunmamaktadır. Çalışmamızın amacı preoperatif uterin sarkomu öngörmede nötrofil-lenfosit oranı (NLR), platelet-lenfosit oranı (PLR) ve APRİ skoru değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2010 ile Aralık 2020 tarihleri arasında histopatolojik sarkom tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edildi. Aynı dönemde histopatolojik myom uteri tanısı alan hastalar kontrol grubu olarak alındı. Yaş, vücut kitle indeksi, gravida, parite, preoperatif ortalama platelet hacmi (MPV), platelet dağılım genişliği (PDW), kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW), NLR, PLR and APRİ skoru kaydedildi.
BULGULAR: Sarkom ve myom tanılı hastalar karşılaştırıldığında, sarkom hastalarında hemoglobin [sırasıyla 12.3 gr/dl (6.4-15.4) ve 11.3 gr/dl (6-17), p=0.008, ], hematokrit [sırasıyla %38.5 (22-48.7) ve %35.9 (21.4-52.1), p=0.002,] ve lenfosit seviyeleri [sırasıyla 2.2 103/ L (0.9-13.8) ve 1.8 103/ L (1-2.6), p 0.001,] anlamlı olarak düşük, NLR [sırasıyla 1.7 (0.2-10.1) ve 2.3 (1.4-5.9), p 0.001,] ve PLR [sırasıyla 124 (10.9-352.1) ve 180.4 (84.9-284.3), p 0.001,] anlamlı olarak yüksek saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif NLR ve PLR oranları uterin sarkom tanısında kullanılabilecek markırlardır. Bu konuda kesin konuşabilmek adına randomize kontrollü geniş serili çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Uterin sarkom, nötrofil lenfosit oranı, platelet lenfosit oranı, APRİ skoru

Can Preoperative Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio, Platelet-to-Lymphocyte Ratio, and APRI Score Reliably Differentiate Uterine Sarcomas from Leiomyomas?

Sezin Ertürk Aksakal1, Hilal Korkmaz2, Vakkas Korkmaz3
1Department of Gynecology, University of Health Sciences Etlik Zubeyde Hanim Women’s Health Training And Research Hospital, Ankara
2Department of Physiology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara
3Depertment of Gynecologic Oncology, University of Health Sciences Etlik Zubeyde Hanim Women’s Health Training And Research Hospital, Ankara

INTRODUCTION: Uterin sarcomas are one of the agresive gynecologic malignencies. There is still no optimal test for preoperative diagnosis of uterin sarcomas. The aim of this study was to evaluate the role of NLR, PLR, and APRI score in predicting preoperative uterine sarcoma.

METHODS: Patients operated on between January 2010 and December 2020 histopathologically diagnosed as sarcoma were included in the study group. Patients who were histopathologically diagnosed with M. uteri were included as the control group during the same period. Age, BMI (body mass index), gravida, parity, preoperative mean platelet volume (MPV), platelet distribution width (PDW), red cell distribution width (RDW), NLR,PLR and APRİ scores were recorded.


RESULTS: When comparing patients with fibroids and sarcomas, hemoglobin [12.3 g/dl (6.4-15.4) vs. 11.3 g/dl (6-17), p=0.008, respectively], hematocrit [38.5% (22-48.7) vs. 35.9% (21.4-52.1), p=0.002, respectively] and lymphocyte levels [2.2 103/ L (0.9-13.8) vs. 1.8 103/ L (1-2.6), p 0.001, respectively] were significantly lower and NLR [1.7 (0.2-10.1) vs. 2.3 (1.4-5.9), p 0.001, respectively] and PLR [124 (10.9-352.1) vs. 180.4 (84.9-284.3), p 0.001, respectively] were significantly higher in sarcoma group. The optimal cut-off value for NLR and PLR was calculated to be 2.04 with sensitivity and specificity of 59.4% and 59.5%, respectively, and 150.7 with sensitivity and specificity of 65.6% and 64.7%, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Preoperative NLR and PLR rates can be useful markers for diagnosing uterine sarcoma. Randomized controlled large series studies are necessary to make a definitive statement.

Keywords: Uterine sarcoma, neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio, APRI score

Sezin Ertürk Aksakal, Hilal Korkmaz, Vakkas Korkmaz. Can Preoperative Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio, Platelet-to-Lymphocyte Ratio, and APRI Score Reliably Differentiate Uterine Sarcomas from Leiomyomas?. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 85-92

Sorumlu Yazar: Sezin Ertürk Aksakal, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale