ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Onkoloji hastanesi postanestezik bakım ünitesinde anestezi sonrası komplikasyonların değerlendirilmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 73-85 | DOI: 10.5505/aot.2019.49344

Onkoloji hastanesi postanestezik bakım ünitesinde anestezi sonrası komplikasyonların değerlendirilmesi

Selma Ölmez1, Menşure Kaya2, Dilek Kalaycı2, Seda Yılmaz2, Erdal Eskiçırak2, Süheyla Ünver2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Dr AY Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Postoperatif komplikasyonlarla hızlı ve etkin mücadele etmek için cerrahi girişime özgü olan ve olmayan komplikasyonların bilinmesi ve bunlara yönelik önlemlerin alınması gerekir. Bu çalışmada amacımız postanestezik bakım ünitesinde (PABÜ) en sık karşılaşılan postoperatif komplikasyonları ve prediktif faktörleri belirlemekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Elektif şartlarda operasyona alınan, 18-70 yaş arası 1000 hasta çalışmaya alındı. Hastalar ilk 24 saat boyunca kardiyovasküler, solunum, nöromüsküler, gastrointestinal, nörolojik ve diğer komplikasyonlar için izlendi. Hastaların yaş, cinsiyet, ASA skorları, preoperatif risk faktörleri, operasyon süresi, anestezi yöntemleri, postoperatif ağrı skorları ve postanestezik bakım ünitesinde kalış süreleri kayıt edildi.
BULGULAR: Postoperatif en sık kardiyovasküler sisteme ait komplikasyonlar (%24) ve gastrointestinal sistem komplikasyonları (%14) gözlendi. Kombine spinal epidural anestezi uygulanan hastalarda hipotansiyon ve taşikardi sıklığı ve spinal anestezi sonrası bradikardi görülme sıklığı daha yüksek bulundu. (p<0,05). Preoperatif hipertansiyon mevcut olan hastalarda postoperatif hipertansiyon gelişme insidansının 3,6 kat daha fazla olduğu görüldü (p=0,001). Bulantı, genel anestezi alan hastalarda yüksek orandaydı (% 19,8). Uzun operasyon süresinin postoperatif bradikardi, taşikardi ve aritmi insidansını etkilediği saptandı (p<0,05). Yüksek ASA skoru ile kardiyovasküler ve solunum sistemi komplikasyonları arasında pozitif korelasyon mevcuttu.Yaş, ASA skoru, preoperatif sistemik hastalık varlığı ve operasyon süresinin PABܒde kalma süresi etkileyen faktörler olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, en sık karşılaşılan postoperatif komplikasyonun kardiyovasküler sistem ait komplikasyonlar olduğu saptandı. Ağrı ve bulantı-kusma insidansının literatüre benzer şekilde yüksek oranda olduğu görüldü. Kardiyovasküler ve solunum komplikasyonlarının PABܒde kalma süresini uzattığı saptandı. Yaş, eşlik eden komorbiditelerin varlığı ve ASA skorlaması olası komplikasyonların belirleyicileri olarak bulundu. Bu risk faktörlerinin varlığı hem anestezi hem cerrahi ekip için uyarıcı olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, postoperatif, komplikasyonlar, postanestezik bakım ünitesi

Assessment of complications after anesthesia in the postanesthetic care unit of the oncology hospital

Selma Ölmez1, Menşure Kaya2, Dilek Kalaycı2, Seda Yılmaz2, Erdal Eskiçırak2, Süheyla Ünver2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
2Dr AY Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In order to fight postoperative complications quickly and effectively, it is necessary to know the complications that are specific or not specific to the surgical procedure and to take precautions against them. Our aim in this study was to determine the most common postoperative complications and predictive factors in the postanesthetic care unit (PACU).
METHODS: A total of 1000 patients between 18-70 years of age undergoing elective surgery were included in the study. Patients were monitored for cardiovascular, respiratory, neuromuscular, gastrointestinal, neurologic and other complications during the first 24 hours of the operation. Patients' age, gender, ASA scores, preoperative risk factors, duration of operation, anesthesia methods, postoperative pain scores and duration of stay in the postanesthetic care unit were recorded.
RESULTS: Postoperative cardiovascular complications (24%) and gastrointestinal system complications (14%) were observed most frequently. The incidence of hypotension and tachycardia in patients undergoing combined spinal epidural anaesthesia and the incidence of bradycardia after spinal anesthesia was higher (p <0,05). The incidence of postoperative hypertension development was 3,6 times higher in patients with preoperative hypertension (p = 0.001). Nausea was higher in patients receiving general anesthesia (19,8%). It was found that the long operation time effected postoperative bradycardia, tachycardia and arrhythmia incidence (p <0,05). There was a positive correlation between high ASA scores and cardiovascular and respiratory complications.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, the most common postoperative complications were cardiovascular system complications. It was seen that the incidence of pain and nausea-vomiting was similarly high in the literature. It was found that the cardiovascular and respiratory complications extended the duration of stay in PACU. Age, presence of accompanying comorbidities, and ASA scoring were found to be determinants of possible complications. The presence of these risk factors should be stimulating for both the anesthesia and the surgical team.

Keywords: Anaesthesia, postoperative, complications, Post-anaesthesia Care Unit

Selma Ölmez, Menşure Kaya, Dilek Kalaycı, Seda Yılmaz, Erdal Eskiçırak, Süheyla Ünver. Assessment of complications after anesthesia in the postanesthetic care unit of the oncology hospital. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 73-85

Sorumlu Yazar: Menşure Kaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale