ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Koagülasyon Test Değerlerinin Tanı Anındaki Evreyle İlişkisi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 103-111 | DOI: 10.5505/aot.2019.48343

Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Koagülasyon Test Değerlerinin Tanı Anındaki Evreyle İlişkisi

Sema Yılmaz Rakıcı1, Ozlem Terzi2
1Recep Tayyip Erdoğan Universitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Dalı.
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada akciğer kanserli hastalarda koagulasyon testlerindeki değişikliklerin sağkalım ve uzak organ metastazı üzerine etkisi araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız, hastanemiz radyasyon onkolojisi kliniğine başvuran primer akciğer kanseri tanısı almış hastaların verileri retrospektif değerlendirilerek yapıldı. Yaș, cinsiyet, histopatolojik tanı, metastaz durumu ile koagulasyon test değerleri ve yaşam süresi arasında ilişki analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 342 hasta dahil edildi. Hastaların %18.4’ü küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) iken %81.6 küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHAK) tanısına sahipti. KHDAK’li hastalarda en sık görülen histopatolojik alt tip Adenokarsinom (%45.0) idi. Tüm hastalar için uzak organ metastaz oranlarına bakıldığında hastaların %44.4’ünde uzak organ metastazı yokken, %55.6’sında uzak organ metastazı vardı. KHAK’li hastaların %65.1’i, KHDAK’lı hastaların ise %53.4’ü uzak organ metastazı olan ileri evre olgulardı. Hastaların %18.4’ünde beyin metastazı varken, %81.6’sında ise beyin metastazı yoktu. Koagulasyon testlerinden APTT, PT, INR, %PT ve fibrinojen değerlerinin beyin metastazı durumu ve sağkalım üzerine istatistiksel anlamlı etkisi saptanmadı (p>0.05). Ancak beyin metastazı olanlarda, olmayanlarla karşılaştırıldığında INR ve %PT değerlerinde istatiksel olarak anlamlılığa yakın oranda artış tespit edildi (sırasıyla p=0.068, p=0.059).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akciğer kanseri olgularında koagulasyon testlerindeki uzama ile kan beyin bariyerinin de bozulduğu hipotezi ile ilişkili olarak beyin metastazı sıklığında artış oluşabilir ancak daha fazla hasta sayısının olduğu geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, koagulasyon testleri, kan beyin bariyeri, metastaz

The Relationship Between Coagulation Tests and Stage in Lung Cancer Patients.

Sema Yılmaz Rakıcı1, Ozlem Terzi2
1Recep Tayyip Erdogan University Medical School Department of Radiation Oncology.
2Ondokuz Mayıs University Medical School Department of Public Health.

INTRODUCTION: In this study, the effects of changes in coagulation tests on survival and distant organ metastasis in lung cancer patients were investigated.
METHODS: We retrospectively evaluated the data of patients who were diagnosed with primary lung cancer by our radiation oncology clinic. The relationship between age, sex, histopathological diagnosis, metastasis status and coagulation test values and lifespan were analyzed.
RESULTS: A total of 342 patients were included in the study. 18,4% of the patients had small cell lung cancer (SCLC), and 81,6% had non-small cell lung cancer (NSCLC). Adenocarcinoma (45.0%) was the most common histopathological subtype in patients with NSCLC. When distant organ metastasis rates were handled for all patients, while there weren’t distant organ metastasis in 44.4% of patients, distant organ metastasis was found out in 55.6% of the patients. 65.1% of patients with SCLC and 53.4% of patients with SCLC were in advanced stages with distant organ metastasis. 18.4% of the patients had brain metastasis, and 81.6% had no brain metastasis. There was no statistically significant effect of APTT, PT, INR, % PT which are among the coagulation tests, and fibrinogen values on brain metastasis status and survival (p> 0.05). However, in patients with brain metastases, increase in the ratio close to statistical significance the INR and% PT values was found (p = 0.068, p = 0.059, respectively) when compared to the non-men.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the case of lung cancer, an increase in the frequency of brain metastasis may be associated with the hypothesis that prolongation of the coagulation test and deterioration of the blood-brain barrier, but there is a need for extensive studies with more patients.

Keywords: Lung cancer, coagulation tests, APTT, PT, INR, % PT, blood-brain barrier, metastasis.

Sema Yılmaz Rakıcı, Ozlem Terzi. The Relationship Between Coagulation Tests and Stage in Lung Cancer Patients.. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 103-111

Sorumlu Yazar: Sema Yılmaz Rakıcı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale