ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Baş Boyun Kanserlerinde Radyoterapi Sonrasında Tedavi Etkinliğinin Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 169-176 | DOI: 10.5505/aot.2019.47568

Baş Boyun Kanserlerinde Radyoterapi Sonrasında Tedavi Etkinliğinin Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi

Esra Kekilli1, Candaş Tunalı2
1Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı baş boyun kanserli hastalarda radyoterapi ya da eşzamanlı kemoradyoterapi sonrası tedavi cevabının Pozitron EmisyonTomografi/Bilgisayarlı Tomografi ile değerlendirilmesidir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 2009 ile Nisan 2011 tarihleri arasında, kliniğimizde tedavi edilmiş baş boyun kanserli 36 hasta prospektif olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastalara tedavi öncesinde ve sonrasında Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi görüntüleme yapılmıştır ve bu görüntülemede elde edilen maksimum standart tutulum değerleri incelenerek tedaviye yanıt değerlendirilmiştir. Hastalık evrelemesi yapılırken primer tümörden alınan biyopsilerin histopatolojik incelenmesi ve Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi esas alınmıştır. Tümörlerin evrelemesi American Joint Committee on Cancer 6. baskıya göre yapılmıştır.

BULGULAR: Çalışmaya alınan 36 hastanın 32’si erkek (% 88,9), 4’ü kadın (% 11,1)’dır. Yaş ortalaması ise 57,5 (35-77) olarak saptanmıştır. Olgularımızın ortalama takip süresi 13,5 aydır. Hastaların tedavi öncesi Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi ile ölçülen maksimum standart tutulum değerlerinin ortalaması 11 (3,5-23)’dir. Maksimum standart tutulum değeri 11’den büyük hastaların
tedavi yanıtları küçük olan hastalara göre daha kötü bulunmuştur. Evrenin artışıyla standart tutulum değerinin arttığı ve standart tutulum değerinin tedavi sonunda erken evre hastalarda (p=0,002), ileri evre hastalara kıyasla çok daha fazla gerilediği saptanmıştır (p<0,001).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada tedavi öncesi maksimum standart tutulum değeri yüksek hastaların tedavi yanıtlarının daha kötü olduğu ayrıca tedavi öncesi standart tutulum değerleri ve standart tutulum fark değerleri ile tedavi yanıtı arasında güçlü bir ilişkinin olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Baş boyun kanserleri, Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi, standart tutulum değeri, tedavi cevabı.

Evaluation of the Response to Radiotherapy With Positron Emission Tomography/Computer Tomography in Head and Neck Carcinoma

Esra Kekilli1, Candaş Tunalı2
1Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training And Research Hospital, Ankara
2Çukurova University Faculty Of Medicine. Radiation Oncology, Adana

INTRODUCTION: The aim of this study is to assessment of therapy response to radiotherapy or concurrent chemoradiotherapy in patients with head and neck carcinoma using with Positron Emission Tomography/Computer Tomography.

METHODS: 36 head and neck cancer patients who were treated in our clinic between April 2009 and April 2011 were prospectively included this study. All patients were scanned with Positron Emission Tomography/Computer Tomography imaging before and after treatment and therapy response was evaluated by using standard uptake value max. Positron Emission Tomography/Computer Tomography results and biopsy that was taken from primary tumor as histopatologic assessing used for patients staging. This staging is based on American Joint Committee on Cancer 6.th edition.

RESULTS: Patients who were accepted this study were 32 male (88,9 %) and 4 female (11,1 %). The mean age of the patients was 57,5 (35-77) years. Mean follow up time was 13,5 months. Pretreatment mean of standard uptake value max was 11. High standard uptake values max (>11) predicted significantly worse treatment response as compared with low standard uptake value max (<11). Standard uptake value max was increased as the stage increased. At the end of the treatment standard uptake value max in early stage patients (0,002) was much more regressed than advanced stage patients (<0,001).

DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study demonstrated that the patients with pretreatment high standard uptake value max had poorer treatment response. This study showed that pretreatment and the difference standard uptake values max are strong related with therapy response.

Keywords: Head and neck cancer, Positron Emission Tomography/Computer Tomography, standard uptake value, therapy response.

Esra Kekilli, Candaş Tunalı. Evaluation of the Response to Radiotherapy With Positron Emission Tomography/Computer Tomography in Head and Neck Carcinoma. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 169-176

Sorumlu Yazar: Esra Kekilli, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale