ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Otolog Hematopoetik Kök Hücre Mobilizasyonunda Biobenzer Filgrastim (Tevagrastim) İle Orjinal Filgrastimin (Neupogen)Karşilaştirilmasi (Tek Merkez Deneyimi) [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 224-232 | DOI: 10.5505/aot.2021.45467

Otolog Hematopoetik Kök Hücre Mobilizasyonunda Biobenzer Filgrastim (Tevagrastim) İle Orjinal Filgrastimin (Neupogen)Karşilaştirilmasi (Tek Merkez Deneyimi)

Merve Pamukçuoğlu1, Ahmet Kürşad Güneş1, Mehmet Ali Uçar2, Funda Ceran1, Mesude Falay3, Gülsüm Özet1, Simten Dağdaş1
1Ankara Sehir Hastanesi Hematoloji Bolumu Ve Kemik İligi Nakil Unitesi
2Cukurova Universitesi Hematoloji Bolumu
3Duzen Labartuarlar Grubu, Biyokimya Bolumu

GİRİŞ ve AMAÇ: Başarılı otolog hematopoetik kök hücre nakli için yeterli dozda CD34+ kök hücre mobilizasyonu ön koşuldur. Yapmış olduğumuz çalışmada orjinal filgrastim (Neupogen) ile biyobenzer filgrastimin (Tevagrastimin) çevre kanı kök hücre mobilizasyonunda etkinlik açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemik İliği Nakil servisinde Ocak 2015 ile Kasım 2018 tarihleri arasında kök hücre mobilizasyonu yapılan 95 hasta retrospektif olarak analiz edildi. Tüm hastalara mobilizasyon rejimi olarak birinci gün siklofosfamid (düşük dozda: 2g/m2 veya yüksek dozda: 3-4 g/m2) ve kemoterapiden 1 gün sonra 5 g/kg dozunda G-CSF başlanmıştır.
BULGULAR: Doksan beş hastanın 50’sine neupogen ile, 45’ine tevagrastim ile kök hücre mobilizasyonu yapıldı. Hastaların demografik özellikleri arasında yaş, tanı, radyoterapi alıp almaması açısından istatistiksel anlamlı farklılık yok iken (p> 0.05); alınan siklofosfamid dozu (neupogen alan kolda daha çok yüksek doz siklofosfamid kullanılmıştır.) ve cinsiyet (neupogen kolunda cinsiyet dağılımı eşit iken, tevagrastim kolunda daha çok erkek hastalar vardı.) açısından farlılık tespit edildi (p<0.05). Yeterli engraftman için gereken minimum CD34 + hücre dozu olan 2 x 106/kg ve çift nakil için 4 x 106/kg lık hedefe ulaşmak açısından orjinal ve biyobenzer ürün kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Ancak 6 x 106/kg'ın üzerinde kök hücre hedefine bakıldığında neupogen lehine tevagrastim koluna göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark izlenmiştir (p=0,021). Otolog kök hücre nakli sonrası nötrofil engraftman günleri karşılaştırıldığında, nötrofil engraftman zamanının neupogen grubunda tevagrastim grubuna göre daha kısa olduğu gözlenirken (yaklaşık 1 gün) (p=0.015), trombosit engraftman zamanı neupogen ve tevagrastim gruplarında benzerdi (p=0.186).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Calismamizda 6 x 106/kg'ın üzerinde kök hücre toplanması hedeflendiğinde neupogen lehine farklılık gözlenmiştir. Bu farklılığın nedeni kullanılmış olan siklofosfamid dozunun orjinal molekül (Neupogen) kolunda daha yüksek olması ile iliskili düşünülmüştür. Daha çok vaka serileri içeren, yüksek doz siklofosfamidin kullanıldığı, biyobenzer molekül (tevagrastim) ile orjinal molekülün (neupogen) kıyaslandığı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: otolog kök hücre nakli, biyobenzer G-CSF, kök hücre mobilizasyonu

The Comparison of the Biosimilar Filgrastim (Tevagrastim) and the Original Filgrastim (Neupogen) in the Autologous Hematopoetic Stem Cell Mobilization: A Single Center Experience

Merve Pamukçuoğlu1, Ahmet Kürşad Güneş1, Mehmet Ali Uçar2, Funda Ceran1, Mesude Falay3, Gülsüm Özet1, Simten Dağdaş1
1City Hospital Of Ankara, Department Of Hematology And Bone Marrow Transplantation
2Cukurova University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology
3Duzen Laboratory Group, Biochemistry Department

INTRODUCTION: A sufficient dose of CD34+ stem cell mobilization is a prerequisite for successful autologous hematopoietic stem cell transplantation. We aimed to compare the original filgrastim (Neupogen) with the biosimilar filgrastim (Tevagrastimin) in terms of efficacy in peripheral blood stem cell mobilization.
METHODS: Ninety-five patients who underwent stem cell mobilization, were analyzed retrospectively. We used Cyclophosphamide (low dose: 2g / m2 or high dose: 3-4 g / m2), as a mobilization regimen, on the first day and G-CSF at a dose of 5 g / kg was started one day after chemotherapy.
RESULTS: Stem cell mobilization was performed with Neupogen in 50 patients and with Tevagrastim in 45 patients. While there was no statistically significant difference between the demographic characteristics of the patients out of cyclophosphamide dose. Higher dose cyclophosphamide was used more in the arm receiving Neupogen (p <0.05). No statistically significant difference was found between the use of original and biosimilar products in terms of achieving the target of 2 x 106 / kg, which is the minimum CD34+ cell dose required for adequate engraftment, and 4 x 106 / kg for double transplantation (p> 0.05). However, if the target level of CD34+ stem cell was above 6 x 106 / kg, a statistically significant difference was observed in favor of Neupogen arm (p = 0.021). Neutrophil engraftment was shorter in the Neupogen arm compared to the Tevagrastim arm (p = 0.015).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The difference was observed in favor of the Neupogen arm, when stem cell collection was aimed at above 6 x 106 / kg. The reason for this difference was thought to be related to the higher dose of cyclophosphamide used in the original molecule arm. We need further studies that were included more cases which are used high-dose cyclophosphamide for comparing the biosimilar molecule with the original molecule.

Keywords: autologous stem cell transplantation, biosimilar G-CSF, stem cell mobilization

Merve Pamukçuoğlu, Ahmet Kürşad Güneş, Mehmet Ali Uçar, Funda Ceran, Mesude Falay, Gülsüm Özet, Simten Dağdaş. The Comparison of the Biosimilar Filgrastim (Tevagrastim) and the Original Filgrastim (Neupogen) in the Autologous Hematopoetic Stem Cell Mobilization: A Single Center Experience. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 224-232

Sorumlu Yazar: Merve Pamukçuoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale