ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Eltrombopag Tedavisi Alan Kronik İmmün Trombositopenik Purpura Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 159-164 | DOI: 10.5505/aot.2022.43660

Eltrombopag Tedavisi Alan Kronik İmmün Trombositopenik Purpura Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Sedanur Oğuzman1, Hava Üsküdar Teke2, Neslıhan Andic2, Eren Gündüz2
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Eskişehir
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik immün trombositopenide tedavi hedefi trombosit sayısını kanamayı önleyebilecek güvenli bir aralıkta tutmaktır. Eltrombopag, trombositopeni tedavisinde oral bir trombopoietin reseptör agonistidir. Merkezimizde takipli eltrombopag kullanan toplam 79 hastanın demografik özelliklerini, eltrombopag tedavi yanıtını ve yan etki profilini değerlendirdik. Bulgularımızı literatür verileri ile kıyaslayarak özellikle yanıt oranlarındaki ve yan etki profilindeki farklılıkları ortaya koymayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 1 Ocak 2010 – 1 Mayıs 2021 tarihleri arasında merkezimizin hematoloji polikliniğine başvuran kronik immun trombositopeni tanısı konulan ve eltrombopag kullanan toplam 79 hasta randomize olacak şekilde retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, eltrombopag tedavi yanıtı, yan etki profili kaydedildi. Kategorik verilerin incelenmesinde Pearson Ki-kare testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmamızda eltrombopag tedavisi alan 79 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi ( 45 kadın - 34 erkek, yaş ortalaması 49±19,1 yıl). Hastaların tedavi öncesi bazal trombosit sayısı değerlendirildiğinde ortalama değeri 17,000/mm3 olarak hesaplandı. Eltrombopag tedavisinden sonraki tüm trombosit değerleri incelendiğinde maksimum trombosit değeri ortalaması 127,000/mm3, maksimum trombosit değerine ulaşılan ortalama süre ise 30 gün şeklindeydi. Hastaların 46’sında (%58) komplet remisyon, 14’ünde (%17) parsiyel remisyon sağlanırken 19’unda (%25) yanıt alınamadığı izlendi. Hastaların 16’sı (%20) uzamış cevaba sahipti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Eltrombopag tedavi kararı verilen bazal trombosit sayısı ve tedavi yanıtları literatür ile benzerken, uzamış cevap oranlarının bizim çalışmamızda daha fazla olduğu görüldü. Çalışmamızdaki karaciğer enzim takiplerindeki yükselme oranı literatürdeki verilerden daha yüksek bulunmasına rağmen, bu sebepten ilacın kesilmek zorunda kalınmasının oranları benzerdir.

Anahtar Kelimeler: Eltrombopag, kronik immün trombositopenik purpura, remisyon, uzamış cevap

Evaluation of Patients with Chronic Immune Thrombocytopenic Purpura Treated with Eltrombopag: A Single Center Experience

Sedanur Oğuzman1, Hava Üsküdar Teke2, Neslıhan Andic2, Eren Gündüz2
1Department of Internal Medicine, Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
2Department of Hematology, Osmangazi University, Eskişehir, Turkey

INTRODUCTION: The goal of treatment in chronic immune thrombocytopenia is to keep the platelet count within a safe range that can prevent bleeding. Eltrombopag is an oral thrombopoietin receptor agonist for the treatment of thrombocytopenia. We evaluated the demographic characteristics, eltrombopag treatment response and side-effect profile of a total of 79 patients using eltrombopag with follow-up at our center. By comparing our findings with the literature data, we aimed to reveal the differences in response rates and side-effect profiles.
METHODS: A total of 79 patients who were diagnosed with chronic immune thrombocytopenia and used eltrombopag, who applied to the hematology outpatient clinic of our center between January 1, 2010 and May 1, 2021, were evaluated in a randomized retrospective manner. Demographic characteristics of the patients, eltrombopag treatment response, and side-effect profile were recorded. Pearson Chi-square test was used to analyze categorical data.
RESULTS: In our study, the data of 79 patients who received eltrombopag treatment were analyzed retrospectively (45 females - 34 males, mean age 49±19.1 years). When the basal platelet count of the patients was evaluated before the treatment, the mean value was calculated as 17,000/mm3. When all platelet values ​​after eltrombopag treatment were examined, the mean maximum platelet value was 127,000/mm3, and the mean time to reach the maximum platelet value was 30 days. Complete remission was achieved in 46 (58%) patients, partial remission was achieved in 14 (17%) patients, and 19 (25%) didn't respond. Sixteen (20%) patients had a prolonged response.
DISCUSSION AND CONCLUSION: While basal platelet count and treatment responses for eltrombopag treatment were similar to those in the literature, prolonged response rates were higher in our study. Although the rate of elevation in liver enzyme follow-ups in our study was higher than the data in the literature, the rates of having to discontinue the drug for this reason were similar.

Keywords: Eltrombopag, chronic immune thrombocytopenic purpura, remission, prolonged response

Sedanur Oğuzman, Hava Üsküdar Teke, Neslıhan Andic, Eren Gündüz. Evaluation of Patients with Chronic Immune Thrombocytopenic Purpura Treated with Eltrombopag: A Single Center Experience. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 159-164

Sorumlu Yazar: Sedanur Oğuzman, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale