ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Türk Gastrik Adenokarsinomlu Hasta Grubunda KLF5 gen ekspresyonunda artış: HR-CGH sonuçlarının doğrulanması [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 1-9 | DOI: 10.5505/aot.2019.42375

Türk Gastrik Adenokarsinomlu Hasta Grubunda KLF5 gen ekspresyonunda artış: HR-CGH sonuçlarının doğrulanması

Bülent Aksel1, Guvem Gumus-Akay2, Benan Kasapoglu3, Lütfi Doğan1, ajlan tukun4, Ali Ekrem Ünal5
1Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
3Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Ankara, Türkiye
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Bölümü, Ankara, Türkiye
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,Cerrahi Onkoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada mide kanserli hastalarda 13q21'de sıklıkla amplifiye bölge üzerinde yer alan KLF5 geninin ekspresyon seviyesinin tanısal ve prognostik önemini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gastrik adenokarsinomlu 35 hasta çalışmaya alındı ve KLF5 mRNA hem normal hem de tümörlü mide dokularında gerçek zamanlı qPCR ile belirlendi.
BULGULAR: Sonuçlarımız, KLF5'in tümör dokularında normal mide mukozası örneklerinden daha fazla aşırı eksprese olduğunu göstermiştir (P <0.01). Farklı derecelerde lenf nodu metastazı olan hastalarda KLF5 ekspresyonundaki değişikliğin, sınırlı istatistiksel anlamlılık düzeyinde farklı olduğu bulundu (P = 0.052). Lenf nodu metastazlı hastalarda, düşük lenf düğüm metastazı hastalarına kıyasla, aşırı lenf nodu metastazı olan hastalarda KLF5 aşırı ekspresyonu vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımız, KLF5'in gastrik tümör gelişimi ve ilerlemesindeki rolünü genişletmeye katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: Gastrik aenokarsinom, KLF5, mRNA, prognoz

Increased KLF5 gene expression in a Group of Turkish Gastric Adenocarcinoma Patients: Verification of HR-CGH results

Bülent Aksel1, Guvem Gumus-Akay2, Benan Kasapoglu3, Lütfi Doğan1, ajlan tukun4, Ali Ekrem Ünal5
1Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Clinic of General Surgery, Ankara, Turkey
2Ankara University Brain Research Center, Ankara, Turkey
3Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Gastroenterology, Ankara, Turkey
4Ankara University School of Medicine Department of Medical Genetics, Ankara, Turkey
5Ankara University School of Medicine Department of Surgical Oncology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In this study we aimed to investigate the diagnostic and prognostic significance of the expression level of KLF5 gene located frequently on amplified region of 13q21 in patients with gastric cancer.
METHODS: Thirty five patients with gastric adenocarcinomas were enrolled in this study and KLF5 mRNA were quantified by real-time qPCR both in normal and tumoral gastric tissue samples.
RESULTS: Our results showed that KLF5 is significantly over-expressed in tumor tissues than normal gastric mucosa samples (P<0.01). Fold change of KLF5 expression in patients with different degree of lymph node metastasis were found to be different at a level of limited statistical significance (P=0.052).Patients with increased lymph node metastasis had KLF5 over-expression when compared to patients with lower lymph node metastasis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results may contribute to expand the role of KLF5 in gastric tumor development and progression.

Keywords: Gastric adenocarcinoma, KLF5, mRNA, prognosis

Bülent Aksel, Guvem Gumus-Akay, Benan Kasapoglu, Lütfi Doğan, ajlan tukun, Ali Ekrem Ünal. Increased KLF5 gene expression in a Group of Turkish Gastric Adenocarcinoma Patients: Verification of HR-CGH results. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 1-9

Sorumlu Yazar: Benan Kasapoglu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale