ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Comparison of Adjuvant Modified FOLFIRINOX with Other Adjuvant Chemotherapies in Resected Pancreatic Adenocarcinoma: Real-life Data [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2023; 56(2): 170-179 | DOI: 10.5505/aot.2023.41196

Comparison of Adjuvant Modified FOLFIRINOX with Other Adjuvant Chemotherapies in Resected Pancreatic Adenocarcinoma: Real-life Data

Cihan Erol1, Emre Hafızoğlu2, Musa Barış Aykan3, Deniz Can Güven4, Bengü Dursun5, Mutlu Hızal2, Seda Kahraman1, Didem Şener Dede1, Muhammed Bülent Akıncı1, Nuri Karadurmuş3, Yüksel Ürün5, Efnan Algın2, Şuayib Yalçın4, Bülent Yalçın1, Mehmet Ali Nahit Şendur1
1Department Of Medical Oncology, Faculty Of Medicine, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey
2Department Of Medical Oncology, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
3Department Of Medical Oncology, Gülhane Education And Research Hospital, Ankara, Turkey
4Department Of Medical Oncology, Faculty Of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey
5Department Of Medical Oncology, Faculty Of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Pancreatic cancer is among the cancers with the worst prognosis and therefore adjuvant treatment is very important for reducing mortality. The aim of this study is to compare the gold standard mFolfirinox regimen with other treatment regimens in the adjuvant treatment of pancreatic cancer in real-world practice.
METHODS: Patients who underwent pancreatic cancer resection and received at least one dose of adjuvant chemotherapy were included in the study as two groups, mFolfirinox and Others (at a ratio of 1: 2). The primary endpoint was disease-free survival (DFS). Secondary endpoints were determined as overall survival (OS), predictive factors, and safety.
RESULTS: Data of 166 patients were collected from 5 oncology centers. With a median follow-up of 30.3 months (24.6 - 35.9), the estimated median DFS was detected 17.9 months (95% CI, 10.3 - 25.6) in the mFolfirinox group and 12.5 months (95% CI, 9.7 - 15.3) in the others group (p = 0.088). The estimated median OS was 30.7 months (95% CI, 15.7 - 45.7) in the mFolfirinox group and 22 months (95% CI, 16 - 27.9) in the others group (p = 0.464). Better ECOG performance status, tumor location outside the head and ampulla, stage 1 and 2B, not receiving adjuvant chemoradiotherapy (CRT), and perineural invasion provide a disease-free survival advantage in favor of mFolfirinox.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the adjuvant treatment of resected pancreatic cancer, the mFolfirinox regimen provided a statistically insignificant, but clinically significant DFS and OS benefit.

Keywords: Pancreatic adenocarcinoma, modified folfirinox, adjuvant chemotherapy, real-life experience

Rezeke Edilmiş Pankreas Adenokarsinomda Adjuvan Modifiye FOLFİRİNOX'un Diğer Adjuvan Kemoterapilerle Karşılaştırılması: Gerçek Yaşam Verisi

Cihan Erol1, Emre Hafızoğlu2, Musa Barış Aykan3, Deniz Can Güven4, Bengü Dursun5, Mutlu Hızal2, Seda Kahraman1, Didem Şener Dede1, Muhammed Bülent Akıncı1, Nuri Karadurmuş3, Yüksel Ürün5, Efnan Algın2, Şuayib Yalçın4, Bülent Yalçın1, Mehmet Ali Nahit Şendur1
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Pankreas kanseri prognozu en kötü olan kanserler arasında yer alır ve bu nedenle adjuvan tedavi mortaliteyi azaltmak için çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, gerçek dünya pratiğinde pankreas kanserinin adjuvan tedavisinde altın standart mFolfirinox rejimini diğer tedavi rejimleriyle karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Pankreas kanseri rezeksiyonu yapılan ve en az bir doz adjuvan kemoterapi alan hastalar mFolfirinox ve Diğerleri (1: 2 oranında) olmak üzere iki grup olarak çalışmaya alındı. Birincil sonlanım noktası hastalıksız sağkalımdı (DFS). İkincil sonlanım noktaları, genel sağkalım (OS), prediktif faktörler ve güvenlik olarak belirlendi.
BULGULAR: 5 onkoloji merkezinden 166 hastanın verileri toplandı. Ortanca 30,3 aylık (24,6 - 35,9) takipte, tahmini ortanca DFS, mFolfirinox grubunda 17,9 ay (%95 GA, 10,3 - 25,6) ve diğerleri grubunda 12,5 ay (%95 GA, 9,7 - 15,3) olarak saptandı (p = 0.088). Tahmini ortanca OS, mFolfirinox grubunda 30,7 ay (%95 GA, 15,7 - 45,7), diğerleri grubunda 22 aydı (%95 GA, 16 - 27,9) (p = 0,464). Daha iyi ECOG performans durumu, tümörün baş ve ampulla dışında yerleşimi, evre 1 ve 2B, adjuvan kemoradyoterapi (CRT) almama ve perinöral invazyon, mFolfirinox lehine hastalıksız sağkalım avantajı sağladı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Rezeke edilmiş pankreas kanserinin adjuvan tedavisinde, mFolfirinox rejimi istatistiksel olarak önemsiz, ancak klinik olarak anlamlı bir DFS ve OS faydası sağladı.

Anahtar Kelimeler: Pankreas adenokarsinomu, modifiye folfirinox, adjuvan kemoterapi, gerçek yaşam deneyimi

Cihan Erol, Emre Hafızoğlu, Musa Barış Aykan, Deniz Can Güven, Bengü Dursun, Mutlu Hızal, Seda Kahraman, Didem Şener Dede, Muhammed Bülent Akıncı, Nuri Karadurmuş, Yüksel Ürün, Efnan Algın, Şuayib Yalçın, Bülent Yalçın, Mehmet Ali Nahit Şendur. Comparison of Adjuvant Modified FOLFIRINOX with Other Adjuvant Chemotherapies in Resected Pancreatic Adenocarcinoma: Real-life Data. Acta Oncol Tur.. 2023; 56(2): 170-179

Corresponding Author: Cihan Erol, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale