ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Lenfoma Hastalarında Kemik İliği Tutulumunu Değerlendirmede FDG PET/BT’nin Prediktif Değeri [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(1): 1-8 | DOI: 10.5505/aot.2022.39259

Lenfoma Hastalarında Kemik İliği Tutulumunu Değerlendirmede FDG PET/BT’nin Prediktif Değeri

Buğra Sağlam1, Abdulkerim Yıldız2, Buğra Kaya3, Kultigin Türkmen4
1Sbü. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Ve Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Ankara
2Hitit Üniversistesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, Konya
4Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, yeni tanı konmuş lenfoma hastalarında ilk evreleme sırasında kemik iliği (BM) tutulumunun değerlendirilmesinde PET-BT'nin rolünü belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2010-Eylül 2016 tarihleri arasında Hematoloji Bölümümüze başvuran ve lenfoma tanısı alan 104 hastanın retrospektif analizi yapıldı. Hastalar Hodgkin (HL) ve Hodgkin Dışı Lenfoma (HDL) olarak sınıflandırıldı. HDL hastaları da agresif ve yavaş seyirli olmak üzere iki alt grupta değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 54’ü (% 51.9) erkek ve 50’si (% 48.1) kadındı ve 24 HL'li ve 80 HDL olarak sınıflandırıldı. Kemik iliği (Kİ) biyopsisi 40 hastada (% 38,5) Kİ tutulumu gösterdi ve 64 (% 61,5) hastada patolojik bulgu görülmedi. PET-BT ile tüm hasta grubunun 41'inde (% 39,4) Kİ tutulumu saptandı, bunların 26'sında (% 63,4) yaygın infiltrasyon, kalan 15'inde (% 36,6) yamalı infiltrasyon vardı. Tüm lenfoma hastaları için PET-BT'nin duyarlılığı% 80 ve özgüllüğü% 85.9'du. PET-BT'nin duyarlılığı ve özgüllüğü HL hastaları için sırasıyla %92,3 ve %81,8 ve NHL hastaları için %74,1 ve %86,8 idi. Sadece agresif HDL hastaları için PET-BT duyarlılığı% 81.8 ve özgüllük% 87.75 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PET-BT, yamalı tutulumun saptanmasında özellikle HL ve agresşf HDL hastalarında Kİ tutulumunu daha yüksek bir duyarlılıkla değerlendirmek için etkili bir yöntemdir. Non-invaziv ve uygulanmasının kolay olması BM biyopsisi yerine kullanılabileceğini destekleyebilir.

Anahtar Kelimeler: lenfoma, kemik iliği tutulumu, biyopsi, PET-BT

The Predictive Value of FDG PET/CT in the Evaluation of Bone Marrow Involvement in Lymphoma Patients

Buğra Sağlam1, Abdulkerim Yıldız2, Buğra Kaya3, Kultigin Türkmen4
1University Of Health Sciences, Diskapi Yildirim Beyazit Training And Research Hospital, Department Of Hematology, Ankara,
2Hitit University Erol Olçok Training And Research Hospital, Department Of Hematology, Çorum,
3Necmettin Erbakan University, Department Of Nuclear Medicine, Konya,
4Necmettin Erbakan University, Department Of Nephrology, Konya

INTRODUCTION: The aim of the current study was to determine the role of PET-CT in the evaluation of bone marrow (BM) involvement during initial staging in patients with newly diagnosed lymphoma.
METHODS: A retrospective analysis was made of 104 patients who were admitted to our Hematology Department between January 2010 and September 2016 and were diagnosed with lymphoma. Patients were classified as Hodgkin (HL) and Non-Hodgkin Lyphoma (NHL). NHL patients were evaluated in two subgroups as aggressive and indolent.
RESULTS: The patients comprised 54 (51.9%) males and 50 (48.1%) females and were classified as 24 patients with HL and 80 with NHL. BM biopsy showed BM involvement in 40 patients (38.5%) and there was no pathological finding in 64 (61.5%) patients. BM involvement was detected on PET-CT in 41 (39.4%) of the whole patient group, of which 26 (63.4%) cases had diffuse infiltration and the remaining 15 (36.6%) cases had patchy infiltration. For all lymphoma patients, sensitivity of PET-CT was 80% and specificity was 85.9%. Sensitivity and specificity of PET-CT was 92.3% and 81.8% for HL patients and 74.1% and 86.8% for NHL patients, respectively. For only aggressive NHL patients, PET-CT sensitivity was 81.8% and specificity was 87.75%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: PET-CT is an effective method for assessing BM involvement with a higher sensitivity especially for HL and aggressive NHL patients in detecting patchy involvement. The fact that it is non-invasive and easy to apply may support that it can be used instead of BM biopsy.

Keywords: Lymphoma, Bone Marrow Involvement, Biopsy, PET-CT

Buğra Sağlam, Abdulkerim Yıldız, Buğra Kaya, Kultigin Türkmen. The Predictive Value of FDG PET/CT in the Evaluation of Bone Marrow Involvement in Lymphoma Patients. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(1): 1-8

Sorumlu Yazar: Buğra Sağlam, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale