ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Bladder perivascular epithelioid cell tumor (PEComa): A case report [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 369-372 | DOI: 10.5505/aot.2020.38802

Bladder perivascular epithelioid cell tumor (PEComa): A case report

Cevdet Serkan Gökkaya1, Cüneyt Özden1, Şahin Paşalı1, Önder Bozdoğan2, Tolga Bağlan2, Bige Sayın3
1Sağlık Bilimleri University, Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Urology, Ankara
2Sağlık Bilimleri University, Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Pathology, Ankara
3Sağlık Bilimleri University, Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Radiology, Ankara

Perivascular epithelioid cell tumors (PEComa) are a very rare mesenchymal cancer with unclear malignancy potential. Primary PEComa is rare in bladder localization. We have presented a case with a primary PEComa of the bladder. The criteria for malignancy in PEComas include greater than 5 cm tumor size, high mitotic activity, necrosis, infiltration and vascular invasion. PEComas with at least 2 of these criteria are considered malignant. The diagnosis can be made only by histopathological examination because it does not show specific macroscopic features to assist in differential diagnosis with imaging methods. Surgical treatment is recommended with transurethral resection, partial cystectomy or radical cystectomy according to the size and location of the tumor in the bladder. In this case report, the diagnosis and treatment of a case with primary PEComa in bladder localization were evaluated.

Keywords: Bladder, partial cystectomy, perivascular epiteloid cell tumors

Mesane perivasküler epiteloid hücreli tümör (PEComa): olgu sunumu

Cevdet Serkan Gökkaya1, Cüneyt Özden1, Şahin Paşalı1, Önder Bozdoğan2, Tolga Bağlan2, Bige Sayın3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji, Ankara

Perivasküler epiteloid hücre tümörleri (PEComa) belirsiz malignite potansiyeli olan, çok nadir bir mezenkimal kanserdir. Mesane lokalizasyonunda primer PEComa nadir olarak görülür. PEComa’larda malignite kriterleri tümör boyutunun 5 cm’den büyük olması, yüksek mitotik aktivite, nekroz, infiltrasyon ve vasküler invazyon varlığıdır. Bu kriterlerden en az 2'sinin bulunduğu PEComa’lar malign olarak kabul edilir. Görüntüleme yöntemleri ile ayrıcı tanıya yardımcı spesifik makroskopik özellikler göstermemesi nedeni ile tanısı sadece histopatolojik inceleme ile konulabilmektedir. Mesanede tümörün büyüklüğü ve yerine göre transüretral rezeksiyon, parsiyel sistektomi veya radikal sistektomi ile cerrahi tedavi önerilir. Bu olgu sunumunda mesane lokalizasyonunda primer PEComa’lı bir vakanın tanı ve tedavisi değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Mesane, parsiyel sistektomi, perivasküler epiteloid hücre tümörleri

Cevdet Serkan Gökkaya, Cüneyt Özden, Şahin Paşalı, Önder Bozdoğan, Tolga Bağlan, Bige Sayın. Bladder perivascular epithelioid cell tumor (PEComa): A case report. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 369-372

Corresponding Author: Cüneyt Özden, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale