ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Kolon Kanseri Hastalarında Lenf Nodu Durumunu Görüntülemede Preoperatif Bilgisayarlı Tomografinin Doğruluğu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(3): 328-334 | DOI: 10.5505/aot.2021.37790

Kolon Kanseri Hastalarında Lenf Nodu Durumunu Görüntülemede Preoperatif Bilgisayarlı Tomografinin Doğruluğu

Mustafa Taner Bostancı1, Ibrahim Yilmaz1, Yeliz Akturk2, Aysun Gökçe3, Mehmet Saydam1, Işıl Esen Bostancı4
1Sağlık Bilimler Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Ankara
2Sağlık Bilimler Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara
3Sağlık Bilimler Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Ankara
4Sağlık Bilimler Üniversitesi, Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, RadyolojiBölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda kolon kanseri tanılı hastalarda radyolojik ve histopatolojik lenf nodu evresini kıyaslayarak preoperatif bilgisayarlı tomografi (BT) ile taramanın lenf nodu durumunu belirlemedeki değerini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014 ve Aralık 2018 tarihleri arasında kolon kanseri tanısı almış olan hastaların preoperatif BT taramaları alanında deneyimli bir radyolog tarafından geriye dönük olarak incelendi. Görüntülerde bölgesel lenf nodu yayılımının göstergesi olarak 1cm’den büyük lenf nodu, ≥3 kümelenmiş lenf nodları veya her ikisinin de mevcut olması kabul edilmiştir. Sonuçlar histopatolojik lenf nodu evresi ile kıyaslandı. Ardından, pozitif prediktif değer (PPD), negatif prediktif değer (NPD), sensitivite, spesifisite ve doğruluk değerleri hesaplandı.
BULGULAR: Çalışmamıza 184 hasta dahil olmuştur. Bölgesel lenf nodu metastazının tespitinde tespit edilen PPD, NPD, sensitivite, spesifisite ve doğruluk değerleri sırasıyla %65.6, %75, %58.3, %80.3 ve %71.7% idi. Acil ve tümör yerleşimi gibi altgruplarda BT ile lenf nodunun değerlendirilmesinde ise BT’nin orta düzey sensitivite, spesifisite ve doğruluğa sahip olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız daha önceden yapılmış olan çalışmalara göre nispeten daha çok hasta içermesi ve daha homojen yapıda olmasına rağmen, kolon kanseri hastalarının preoperatif BT ile lenf nodu durumunu değerlendirilmesinde tatmin edici sonuçlara ulaşılamamıştır. BT görüntülemedeki lenf nodunu görünümüne göre tedaviye yön vermede tanısal doğruluğu arttıracak ince aksiyal kesitler ve üç-boyutlu rekonstruksiyon yöntemleri gibi güçlü gelişmelere gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Kolon kanseri, Lenf nodu durumu, Bilgisayarlı tomografi, Preoperatif evreleme

Accuracy of Preoperative Computed Tomography for Lymph Node Status Screening in Colon Cancer

Mustafa Taner Bostancı1, Ibrahim Yilmaz1, Yeliz Akturk2, Aysun Gökçe3, Mehmet Saydam1, Işıl Esen Bostancı4
1University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Ankara
2University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Radiology, Ankara
3University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Pathology, Ankara
4University of Health Sciences, Dr Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, Department of Radiology, Ankara

INTRODUCTION: Our aim is to determine the value of a pre-operative Computed Tomography (CT) scan for the assessment of lymph node status in patients diagnosed with colon cancer by comparing between radiological N-stage and histopathological N-stage.
METHODS: After approving by local ethics committee, an experinced radiologist reviewed all pre-operative CT scans of patients diagnosed with colon cancer retrospectively, between January 2014 and December 2018. The CT scans were examined for any signs of regional lymphatic spread which was defined as lymph nodes exceeding 1 cm, clusters of ≥3 lymph nodes or a combination of the two. The results were compared with the histopathological N-stage. The diffrences in comparison were eveluated statistically and positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV), sensitivity, specificity and accuracy were calculated.
RESULTS: We included 184 patients in our study. The statistical values of PPV, NPV, sensitivity, specificity, and accuracy of detecting regional lymph nodes metastases were 65.6%, 75%, 58.3%, 80.3% and 71.7%, respectively. The assessment of lymph node status with CT resulted in a moderate sensitivity, specificity and accuracy for both subgroups, defined as emergency and tumor localization subgroups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although our study group is relatively large and homogeneous compared to previous studies, the obtained results in the evaluation of patients with colon cancer with preoperative CT does not seem to be satisfactory. Before making the treatment decisions according to the appearance of lymph nodes in colon cancer patients on CT images, the diagnostic accuracy needs strong improvement, such as thinner axial slices and three-dimensional reconstruction methods.

Keywords: Colon cancer, Lymph nodes status, Computed tomography, Preoperative staging

Mustafa Taner Bostancı, Ibrahim Yilmaz, Yeliz Akturk, Aysun Gökçe, Mehmet Saydam, Işıl Esen Bostancı. Accuracy of Preoperative Computed Tomography for Lymph Node Status Screening in Colon Cancer. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(3): 328-334

Sorumlu Yazar: Mustafa Taner Bostancı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale