ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Efficacy of Pazopanib in Patients with Pretreated Advanced Stage Soft Tissue Sarcomas [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 229-236 | DOI: 10.5505/aot.2022.37108

Efficacy of Pazopanib in Patients with Pretreated Advanced Stage Soft Tissue Sarcomas

Musa Barış Aykan, Gül Sema Keskin, Ece Ornek, Alper Topal, Çağlar Köseoğlu, Ayşegül Dumludağ, Ismail Ertürk, Nuri Karadurmuş
Department of Medical Oncology, University of Health Sciences, Gulhane School of Medicine, Ankara,Turkey

INTRODUCTION: Pazopanib acts as a multitargeted tyrosine kinase inhibitor. It has been shown to be effective in patients with advanced stage Soft Tissue Sarcomas (STSs). We aimed to evaluate survival times and significant side effects by making a retrospective evaluation of real-life data.
METHODS: This study was carried out with a retrospective method. Clinical characteristics of adult patients with advanced STSs treated with the pazopanib were recorded in the hospital's patient registry database. Patients without medical records were excluded from the study. Objective response rate (ORR), Progression-free survival (PFS), overall survival (OS), and treatment-related pneumothorax and hypertension side effects were determined.
RESULTS: Forty adult patients were included (males: 55%). The median age was 44.5 years (range: 20-88). Malignant mesenchymal tumor by histopathology was found in 32.5% of the sample. Eighty-eight percent of the sample had a Stage 3 or higher disease at the time of initial diagnosis. Seventy percent of the patients had lung metastases. Seventy percent of the patients received two or more lines of systemic chemotherapy prior to pazopanib. The ORR to the pazopanib was 45% for whole patients. PFS (IQR) was determined as 5.73 (2.67) months. OS (IQR) was 8.54 (17.81) months. Pneumothorax was detected during pazopanib in twelve and a half percent of patients. Hypertension was detected during pazopanib in fifteen percent of patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pazopanib led to significant survival in this pretreated population of patients based on real-life data. It also has a manageable side-effect profile.

Keywords: Sarcoma, Vascular endothelial growth factor receptor, Pazopanib

Önceden Tedavi Edilmiş İleri Evre Yumuşak Doku Sarkomlu Hastalarda Pazopanib Etkinliği

Musa Barış Aykan, Gül Sema Keskin, Ece Ornek, Alper Topal, Çağlar Köseoğlu, Ayşegül Dumludağ, Ismail Ertürk, Nuri Karadurmuş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Pazopanib, birden çok hedefli bir tirozin kinaz inhibitörü olarak çalışır. İleri evre Yumuşak Doku Sarkomlu (YDS) hastalarda etkinliği gösterilmiştir. Gerçek yaşam verilerinin retrospektif bir değerlendirmesini yaparak sağkalım sürelerini ve önemli yan etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma retrospektif yöntemle gerçekleştirilmiştir. Pazopanib ile tedavi edilen ileri ever YDS'li yetişkin hastaların klinik özellikleri hasta kayıt veritabanından kaydedilmiştir. Tıbbi kaydı olmayan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Objektif yanıt oranı (ORR), Progresyonsuz sağkalım (PFS), genel sağkalım (OS), tedaviye bağlı pnömotoraks ve hipertansiyon yan etkiler değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Kırk yetişkin hasta dahil edildi (erkekler: %55). Ortanca yaş 44,5 (aralık: 20-88) olarak saptandı. Histopatolojik olarak malign mezenkimal tümör örneklemin %32,5'inde tespit edildi. Yüzde seksen sekiz hasta ilk tanı anında Evre 3 veya daha yüksek bir hastalığa sahipti. Hastaların yüzde yetmişinde akciğer metastazı vardı. Hastaların yüzde yetmişi pazopanib öncesinde iki veya daha fazla sıra sistemik kemoterapi almıştır. Pazopanib için ORR tüm hastalar için %45 olarak saptandı. PFS (IQR) 5,73 (2,67) ay olarak belirlendi. OS (IQR) 8,54 (17,81) aydı. Pazopanib sırasında hastaların %12’sinde pnömotoraks tespit edildi. Pazopanib sırasında hastaların %15'inde hipertansiyon saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pazopanib, gerçek yaşam verilerine dayalı olarak önceden tedavi edilmiş bu hasta popülasyonunda anlamlı sağkalıma yol açmıştır. Ayrıca yönetilebilir bir yan etki profiline sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Sarkom, Vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptörü, Pazopanib

Musa Barış Aykan, Gül Sema Keskin, Ece Ornek, Alper Topal, Çağlar Köseoğlu, Ayşegül Dumludağ, Ismail Ertürk, Nuri Karadurmuş. Efficacy of Pazopanib in Patients with Pretreated Advanced Stage Soft Tissue Sarcomas. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 229-236

Corresponding Author: Musa Barış Aykan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale