ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Risk Factors Associated with Progression of Myelodysplastic Syndrome: 13 Years of Experience from a Single Center [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2023; 56(2): 114-124 | DOI: 10.5505/aot.2023.36693

Risk Factors Associated with Progression of Myelodysplastic Syndrome: 13 Years of Experience from a Single Center

Emine Gültürk
Department of Hematology, Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to assess the accuracy of the most widely-accepted prognostic classification systems in patients with myelodysplastic syndromes (MDS), and to investigate various parameters with respect to their association with MDS progression.
METHODS: Fifty-five patients diagnosed with MDS (January 1999 to December 2012) were reviewed retrospectively. Demographic characteristics, comorbidities, laboratory and pathological results, risk classifications (pathological and prognostic) at MDS diagnosis, treatment features, data regarding patient survival, and acute myeloid leukemia (AML) conversion were examined.
RESULTS: Thirty-five male and 20 female patients (mean age: 70.95±9.80 years) were included. Twenty-four (43.46%) patients were defined to have had progression. Having an ECOG-PS score of ≥2 (OR: 6.939, 95% CI: 1.527-31.526; p=0.012) and being classified as ‘high’ or ‘very high’ risk according to the WPSS (OR: 10.115, 95% CI: 2.293-44.614; p=0.002) were found to be the only factors independently associated with MDS progression.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although univariate differences were observed for various parameters, MDS progression was independently associated with ECOG-PS and WPSS class. It appears that singular classification systems are insufficient to predict MDS progression.

Keywords: Myelodysplastic syndrome, progression, prognostic factors, prognostic classification systems

Miyelodisplastik Sendromun Progresyonu ile İlişkili Risk Faktörleri: Tek Merkezden 13 Yıllık Deneyim

Emine Gültürk
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Miyelodisplastik sendrom (MDS) tanılı hastalarda en yaygın olarak kabul edilen prognostik sınıflandırma sistemlerinin doğruluğunu değerlendirmeyi ve MDS progresyonu ile ilişkisine göre çeşitli parametreleri araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: MDS tanısı konan 55 hasta (Ocak 1999-Aralık 2012) geriye dönük olarak incelendi. Demografik özellikler, komorbiditeler, laboratuvar ve patolojik sonuçlar, MDS tanısında risk sınıflamaları (patolojik ve prognostik), tedavi özellikleri, hasta sağkalımı ile ilgili veriler ve akut miyeloid lösemi (AML) dönüşümü incelendi.
BULGULAR: Otuz beş erkek ve 20 kadın hasta (ortalama yaş: 70.95±9.80 yıl) dahil edildi. Yirmi dört (%43.46) hastada progresyon olduğu belirlendi. Sadece ECOG-PS skorunun ≥2 olması (OR: 6.939, %95 GA: 1.527-31.526; p=0.012) ve WPSS'ye göre 'yüksek' veya 'çok yüksek' riskli olarak sınıflandırmanın (OR: 10.115, %95) GA: 2.293-44.614; p=0.002), MDS progresyonu ile bağımsız olarak ilişkili faktörler olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çeşitli parametreler için tek değişkenli farklılıklar gözlemlenmesine rağmen, MDS progresyonu bağımsız olarak ECOG-PS ve WPSS sınıflandırması ile ilişkilendirilmiştir. Sınıflandırma sistemlerinin tek başına MDS progresyonunu tahmin etmede yetersiz olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Miyelodisplastik sendrom, progresyon, prognostik faktörler, prognostik sınıflandırma sistemleri

Emine Gültürk. Risk Factors Associated with Progression of Myelodysplastic Syndrome: 13 Years of Experience from a Single Center. Acta Oncol Tur.. 2023; 56(2): 114-124

Corresponding Author: Emine Gültürk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale