ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Ekstrapulmoner Malign Neoplazm Tanılı Yaşlı Hastaların PET/BT Görüntülerinde İnsidental Pulmoner Bulguların Sıklığı [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(3): 344-351 | DOI: 10.5505/aot.2021.30164

Ekstrapulmoner Malign Neoplazm Tanılı Yaşlı Hastaların PET/BT Görüntülerinde İnsidental Pulmoner Bulguların Sıklığı

Sibel Göksel1, Dilek Karadoğan2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, Rize
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Rize

GİRİŞ ve AMAÇ: 18F-fluorodeoksiglukoz (18F-FDG) pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografide (PET/BT) malignite kuşkulu lezyonlara ilaveten, benign karakterdeki bulguların raporlanması da hasta yönetiminde önemlidir. Bazı pulmoner bulgular benign olsa bile hayati tehlike oluşturan ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu çalışmanın amacı, ekstrapulmoner malign neoplazm tanısı ile PET/BT çekilmiş olan yaşlı hastalarda benign yada malign pulmoner bulguların sıklığını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üçüncü basamak sağlık kuruluşu nükleer tıp bölümüne Kasım 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında başvuran 65 yaş ve üzeri hastalar retrospektif değerlendirildi. Demografik verileri, klinik bilgileri ve PET/BT görüntüleri hastane kayıtlarından elde edildi. Bulgular SPSS 22 kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: Toplam 112 hasta (yaş ortalaması 72.8±7.0; %58.9’ u kadın olan) çalışmaya dahil edildi. Hastaların %38.4’ ü aktif, %39.2’ si pasif sigara içicisiydi. En sık PET/BT çekimi endikasyonu, tedavi sonrası yanıt değerlendirme (%42.9) ve evreleme (%35.7) idi. Tanıların çoğunluğunu gastrointestinal sistem (%26.8), meme (%26.8) ve ürogenital sistem (%17) maligniteleri oluşturmaktaydı. Hastaların çoğunda toraks kesitlerinde benign yada malign pulmoner bulgulara rastlanırken, sadece 24 hastada (%21.4) hiçbir anormal pulmoner bulgu izlenmedi. En sık saptanan bulgular; amfizem (%39.3), metastatik nodül (%27.7), bronş duvarı kalsifikasyonu (%14.3) ve hava hapsi/kisti (%9.8) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, ekstrapulmoner malign neoplazm tanısı ile PET/BT çekilen yaşlı hastaların %78.6’ sında en az bir anormal pulmoner bulgunun olduğunu gösterdi. Bu bulguların çoğu iyi huylu olmakla birlikte, bunların raporlanması malignitesi olan hastaların yönetimi ve klinik gidişatında önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı hasta, PET/BT, malign neoplazm, insidental akciğer bulguları

Frequency of Incidental Pulmonary Findings Detected on PET/CT Images of Elderly Patients Diagnosed with Extrapulmonary Malignant Neoplasm

Sibel Göksel1, Dilek Karadoğan2
1Department of Nuclear Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey
2Department of Chest Diseases, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey

INTRODUCTION: Reporting thorax imaging findings on 18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) is important for patient management. Even if some pulmonary findings are benign, they can have serious life-threatening consequences. This study aimed to investigate the frequency of benign or malignant pulmonary findings, which were simultaneously detected in PET/CT scans, of elderly patients with extrapulmonary malignant neoplasms.
METHODS: Patients aged ≥65 years, applying to nuclear medicine department of a tertiary level health unit between November 2017 and April 2018 were retrospectively evaluated. Demographic and clinical information and PET/CT scans were obtained from their previous hospital records. Data obtained were analyzed using the SPSS version 22.
RESULTS: A total of 112 patients (mean age, 72.8 ± 7.0; females, 58.9%) were included in the study. In total, 38.4% of the patients had a smoking history, and 39.2% were exposed to second-hand smoke. The most common indications for PET/CT imaging were post-treatment evaluation (42.9%) and staging (35.7%). Predominantly diagnosed malignancies were cancers of the gastrointestinal system (26.8%), breast (26.8%), and urogenital system (17%). While most patients had benign or malign pulmonary findings in thoracic images, no abnormal pulmonary findings were observed in only 24 patients (21.4%). The most common findings were emphysema (39.3%), metastatic nodules (27.7%), bronchial wall calcifications (14.3%), and air trapping/cysts (9.8%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study revealed that 78.6% of elderly patients with extrapulmonary malignant neoplasms undergoing PET/CT scans had at least one pathologic lung finding. Although most of these findings are benign, reporting of them is important in the management and clinical outcomes of patients with malignancy.

Keywords: Elderly patient, PET/CT, malignant neoplasm, incidental pulmoner findings

Sibel Göksel, Dilek Karadoğan. Frequency of Incidental Pulmonary Findings Detected on PET/CT Images of Elderly Patients Diagnosed with Extrapulmonary Malignant Neoplasm. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(3): 344-351

Sorumlu Yazar: Sibel Göksel, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale