ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Hodgkin Lenfoma Hastalarında EORTC QLQ ile Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi: Çok Merkezli Çalışma [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 128-138 | DOI: 10.5505/aot.2022.25991

Hodgkin Lenfoma Hastalarında EORTC QLQ ile Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi: Çok Merkezli Çalışma

Aliihsan Gemici1, Istemi Serin2, Vedat Buğra Erol3, Mehmet Hilmi Doğu4, İdris İnce5, Rafet Eren6, Atakan Tekinalp7, Volkan Karakuş8, Ömur Gökmen Sevindik1
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Hematoloji Birimi, İstanbul, TÜRKİYE
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İstanbul, TÜRKİYE
3İstanbul Medipol Üniversitesi, İç Hastalıkları Birimi, İstanbul, TÜRKİYE
4İstinye Üniversitesi, İç Hastalıkları ve Hematoloji Birimi, Liv Hospital Ulus Hematoloji Kliniği, İstanbul, TÜRKİYE
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziantep, TÜRKİYE
6İstinye Üniversitesi, İç Hastalıkları ve Hematoloji Birimi, İstanbul, TÜRKİYE
7Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hematoloji Birimi, Konya, TÜRKİYE
8Alaattin Keykubat Üniversitesi, Hematoloji Birimi, Alanya, TÜRKİYE

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı, EORTC QLQ-C30 ve QLQ-HL27 anketleri yardımıyla Türkiye genelini temsil eden bir örneklemde Hodgkin lenfoma (HL) hastalarında yaşam kalitesi hakkında veri elde etmekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2018-2020 yılları arasında, HL tanısı almış 7 farklı merkezden toplam 68 hasta çalışmaya dahil edildi. Anketler, araştırmaya katılan merkezlerde hekim kontrolünde hasta tarafından yanıtlandı.
BULGULAR: 68 hastanın %42.6'sı (n=29) kadın, %57.4'ü (n=39) erkekti. Hastaların yaşları 18 ile 74 arasında değişmekte olup, ortalama 42.10±16.62 ve ortanca değeri 40 idi. QLQ-C30 global sağlık durumu/ yaşam kalitesi, fonksiyonel veya semptom skalaları ve HL27 SB, PC, EI ve WF skorları açısından yaş alt grupları arasında anlamlı fark yoktu (tümü için, p>0.05). Kadınların kabızlık puanlarının erkeklere göre daha yüksek olduğu belirlendi (p=0.041). Cinsiyete göre HL27 SB, PC, EI ve WF alt puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cinsiyete göre sadece QLQ-C30 kabızlık alt puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı. Kadınların kabızlık puanları erkeklerin puanlarından daha yüksekti. HL hastalarında QoL değerlendirmesinin etkinliğini ortaya çıkarmak için daha ayrıntılı ve geniş popülasyon çalışmalarına ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma, EORTC QLQ-C30, QLQ-HL27, yaşam kalitesi

Quality of Life Assessment with EORTC QLQ in Patients with Hodgkin Lymphoma: Multicenter Study

Aliihsan Gemici1, Istemi Serin2, Vedat Buğra Erol3, Mehmet Hilmi Doğu4, İdris İnce5, Rafet Eren6, Atakan Tekinalp7, Volkan Karakuş8, Ömur Gökmen Sevindik1
1Istanbul Medipol University, Department of Hematology, Istanbul, TURKEY
2University of Health Sciences, Istanbul Training and Research Hospital, Department of Hematology, Istanbul, TURKEY
3Istanbul Medipol University, Department of Internal Medicine, Istanbul, TURKEY
4Istinye University, Department of Internal Medicine and Hematology, Liv Hospital Ulus, Istanbul, TURKEY
5University of Health Sciences, Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital, Gaziantep, TURKEY
6Istinye University, Department of Internal Medicine and Hematology, Istanbul, TURKEY
7Necmettin Erbakan University, Department of Hematology, Konya, TURKEY
8Alaattin Keykubat University, Department of Hematology, Alanya, TURKEY

INTRODUCTION: The aim of our study is to obtain data on the quality of life (QoL) in Hodgkin lymphoma (HL) patients in a representative sample of the general population of Turkey with the help of the EORTC QLQ-C30 and QLQ-HL27 questionnaires.
METHODS: A total of 68 patients from 7 different centers diagnosed with HL between 2018-2020 were included in the study. The questionnaires were answered cross-sectionally by the patient under the control of a physician in the centers participating in the study.
RESULTS: Out of 68 patients, 42.6% (n=29) were female and 57.4% (n=39) were male. The ages of the patients ranged from 18 to 74 years, with a mean of 42.10±16.62 and with a median value of 40 years. There was no significant difference between age subgroups in terms of QLQ-C30 global health status/ QoL, functional or symptom scales and HL27 SB, PC, EI and WF scores (p>0.05, for all). It was determined that the constipation scores of females were higher than the scores of males (p=0.041). No statistically significant difference was found in terms of HL27 SB, PC, EI and WF sub-dimension scores according to gender (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was only a statistically significant difference in terms of QLQ-C30 constipation sub-dimension scores according to gender. The constipation scores of females were higher than the scores of men. More detailed and large population studies are needed to reveal the effectiveness of QoL assessment in HL patients.

Keywords: Hodgkin lymphoma, EORTC QLQ-C30, QLQ-HL27, quality of life

Aliihsan Gemici, Istemi Serin, Vedat Buğra Erol, Mehmet Hilmi Doğu, İdris İnce, Rafet Eren, Atakan Tekinalp, Volkan Karakuş, Ömur Gökmen Sevindik. Quality of Life Assessment with EORTC QLQ in Patients with Hodgkin Lymphoma: Multicenter Study. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 128-138

Sorumlu Yazar: Istemi Serin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale