ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Concordance between intraoperative frozen section and final pathology in adnexal masses using the kappa test [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 210-218 | DOI: 10.5505/aot.2020.24085

Concordance between intraoperative frozen section and final pathology in adnexal masses using the kappa test

Hakan Çökmez1, Çetin Aydın1, İrfan Öcal2, Simge Tezel Yozgat1
1Department Of Obstetrics And Gynecology, Izmir Ataturk Education And Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department Of Pathology, Izmir Katip Celebi University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the concordance between the intraoperative frozen section (IFS) and final histopathological results for diagnosing adnexal masses.
METHODS: The data of 274 patients who underwent IFS examination of an adnexal mass were collected retrospectively. The concordance of IFS and final histopathological results for diagnosing adnexal masses was evaluated using the Kappa test, which was calculated by correcting the random fit rate.
RESULTS: The overall agreement rate (94.0%) between the IFS and final pathology results showed strong agreement when evaluated with Cohen’s kappa table (K = 0.847; p < 0.001). The IFS sensitivity values were 99.0%, 68.4%, and 84.0% for benign, borderline, and malignant cases, respectively. Specificity ratios were 84.1%, 99.2%, and 98.7% for benign, borderline, and malignant cases, respectively. Prevalence rates were 74.8%, 6.9%, and 18.3% for benign, borderline, and malignant cases, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Strong concordance between IFS and final pathology results for diagnosing adnexal masses showed that IFS is reliable even for borderline cases, which have the lowest prevalence.

Keywords: frozen section, histological techniques, ovarian neoplasms

Adneksiyal kitlelerde, intraoperatif frozen section ile final patoloji arasındaki uyumda kappa testinin kullanımı

Hakan Çökmez1, Çetin Aydın1, İrfan Öcal2, Simge Tezel Yozgat1
1İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Adneksiyal kitlelerin teşhisi için intraoperatif frozen section (IFS) ile final histopatolojik sonuçlar arasındaki uyumu değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Adneksiyal kitle nedeniyle IFS incelemesi yapılan 274 hastanın verileri retrospektif olarak toplandı. Adneksiyal kitlelerin teşhisinde IFS ve final histopatolojik sonuçlarının uyumu, rastgele uyum oranını düzelterek hesaplayan kappa testi kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: IFS ve final patoloji sonuçları arasındaki genel uyum oranı (%94,0), Cohen’s kappa tablosu ile değerlendirildiğinde güçlü bir uyumu göstermiştir (K = 0,847; p <0,001). IFS sensitivite değerleri benign, borderline ve malign vakalarda sırasıyla %99,0; %68,4 ve %84,0 idi. Spesifite oranları benign, borderline ve malign vakalarda sırasıyla %84,1; %99,2 ve %98,7 idi. Benign, borderline ve malign vakalarda prevalans oranları sırasıyla %74,8; %6,9 ve %18,3 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adneksiyal kitlelerin teşhisi için IFS ile final patoloji sonuçları arasındaki güçlü uyum, IFS'nin en düşük prevalansa sahip olan borderline vakalar için bile güvenilir olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: frozen section, histolojik teknikler, ovaryan neoplazmlar

Hakan Çökmez, Çetin Aydın, İrfan Öcal, Simge Tezel Yozgat. Concordance between intraoperative frozen section and final pathology in adnexal masses using the kappa test. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 210-218

Corresponding Author: Hakan Çökmez, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale