ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
İleri Evre Akciğer Adenokarsinom Hastalarında Pemetrexed’in Etki ve Yan Etki Değerlendirmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(1): 25-33 | DOI: 10.5505/aot.2022.23500

İleri Evre Akciğer Adenokarsinom Hastalarında Pemetrexed’in Etki ve Yan Etki Değerlendirmesi

Serkan Gökçay1, Elif Atag2
1Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji, Şanlıurfa
2Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada ileri evre küçük hücreli dışı akciğer adenokarsinomu hastalarında pemetrexed kullanımının etkinliğini ve doz kısıtlayıcı yan etkilerini değerlendirmek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma 2017 – 2019 yılları arasında tedavi almış hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenerek yapılmıştır. Hastaların gelişmiş olan doz kısıtlayıcı yan etkileri, her kür öncesi alınan kan tetkikleri ve dosyalarındaki notlara bakılarak değerlendi. Tüm toksisiteler Common Terminology Criteria for Adverse Events kullanılarak sınıflandırıldı.
BULGULAR: Hastalarda en sık doz kısıtlayıcı yan etki 50% hastada gelişen nötropeni oldu. Hastaların 28,1%’inde tüm kan serilerini etkileyen yan etki görülmüştür. Pemetrexedle birlikte verilen platinlerin yan etki insidansları benzerdi. Pemetrexed platin kombinasyon kemoterapisini ikinci ve sonraki basamaklarda alan hastalarda daha uzun median ortalama sağkalımla ilişkiliydi (p < 0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pemetrexed ileri evre akciğer küçük hücreli dışı karsinomlarında kolay tolere edilebilen, etkili bir kemoterapi ajanıdır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, Kemoterapi, Pemetrexed, Yan Etki, Etkinlik

Evaluation of Effect and Side Effects of Pemetrexed in Patients with Advanced-Stage Lung Adenocarcinoma

Serkan Gökçay1, Elif Atag2
1Mehmet Akif İnan Training And Education Hospital, Medical Oncology, Sanlıurfa
2Haydarpasa Numune Training And Education Hospital, Medical Oncology, Istanbul

INTRODUCTION: The purpose of this study was to evaluate the efficacy and dose-limiting side effects of pemetrexed use in patients with advanced-stage non-small-cell lung adenocarcinoma.
METHODS: This study was conducted retrospectively by examining the files of patients who received treatment between 2017 and 2019. The dose-limiting side effects of the patients were evaluated by looking at the blood tests taken before each cycle and the notes in their files. All toxicities were classified by using the Common Terminology Criteria for Adverse Events.
RESULTS: The most common dose-limiting side effect was neutropenia, which developed in 50% of the patients. Side effects that affecting all blood series were observed in 28,1% of patients. The incidence of side effects of platinum given with pemetrexed was similar. Longer median survival was statistically correlated within patients receiving pemetrexed + platinum combination chemotherapy in the second and subsequent lines (p < 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pemetrexed is an easily tolerated and effective chemotherapy agent in advanced-stage non-small-cell lung carcinomas.

Keywords: Lung cancer, chemotherapy, pemetrexed, side-effects, efficacy

Serkan Gökçay, Elif Atag. Evaluation of Effect and Side Effects of Pemetrexed in Patients with Advanced-Stage Lung Adenocarcinoma. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(1): 25-33

Sorumlu Yazar: Serkan Gökçay, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale