ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
İleri evre kolorektal kanser hastalarında trombinle aktive fibrinolizis inhibitörü (TAFI), doku faktör yolak inhibitörü (TFPI) ve protrombin fragment 1+2. [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(1): 6-12 | DOI: 10.5505/aot.2016.22932

İleri evre kolorektal kanser hastalarında trombinle aktive fibrinolizis inhibitörü (TAFI), doku faktör yolak inhibitörü (TFPI) ve protrombin fragment 1+2.

Tarık Salman1, Leyla Demir2, Çağatay Arslan3, Mazit Koldaş4, Umut Varol1, Utku Oflazoğlu1, Yüksel Küçükzeybek1, Ahmet Alacacıoğlu1, Uğur Yılmaz3
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Biyokimya, İzmir
3Izmir Üniversitesi Medikal Park Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği, İzmir
4Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Biyokimya, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Tromboembolizm kanser hastalarında yaygın olarak görülmektedir. Kolorektal kanser gelişimi ve progresyonu sırasında koagülasyon ve fibrinolitik sistemdeki pek çok molekül aktive olmaktadır.Trombinle aktive fibrinolizis inhibitörü (TAFI), doku faktör yolak inhibitörü (TFPI) ve protrombin fragmant 1+2 koagülasyon ve fibrinoliziste yeni tanımlanan moleküllerdir.Bu çalışmanın amacı ileri evre kolorektal kanser hastalarında klinikopatolojik özelliklerle TAFI, TFPI ve protrombin fragment 1+2 düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Seksen iki ileri evre kolorektal kanser hastası (32 metastatik,50 lokal ileri hasta) çalışmaya alındı.Serum TAFI, TFPI, and prothrombin F1+2 düzeyleri enzim bağlı immünosorbent yöntemi (ELISA) ile saptandı. Hastaların klinikopatolojik özellikleri tıbbi kayıtlardan retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: 28 (%34) kadın ve 54 erkek (%66) olgu çalışmaya alındı. Olguların ortalama yaşı 56 idi. Hastalarda plasma TAFI, TFPI ve protrombin F1+2 düzeyleri sırasıyla %70, %71 ve %96 oranında yüksek olarak saptandı. Protrombin F1+2 düzeyleri düşük performans skoru olan hastalarda yüksek bulundu. TFPI düzeyleri tümör grade 2 ve 3 olan hastalarda yüksek bulunurken TAFI düzeyleri rektal kanser hastalarında daha yüksek bulundu.Yaş, cins, beden kitle endeksi, metastatik ve lokal ileri hastalık, tümör çapı, vasküler invazyon, perinoral invazyon karsinoembriyonik antijen, hemoglobin ve trombosit sayısı ile TAFI, TFPI ve prothrombin F 1+2 düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yüksek grade’li tümörlerde TFPI düzeylerinin yüksek bulunması tümör grade’i ile koagülasyon sistemi arasındaki ilişkinin bir belirtisi olarak düşünülmüştür. Düşük performanslı hastalarda protrombin fragmant 1+2 düzey yüksekliği bu hastalarda daha aktif bir koagülasyon kaskadını göstermektedir. Rektal kanser hastalarındaki TAFI yüksekliği bu hastaların daha kötü giden seyri ile ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kolon kanseri, TAFI, TFPI, protrombin fragment 1+2

Thrombin activatable fibrinolysis inhibitor (TAFI), tissue factor pathway inhibitor (TFPI), and prothrombin fragment 1+2 levels in patients with advanced colorectal cancer

Tarık Salman1, Leyla Demir2, Çağatay Arslan3, Mazit Koldaş4, Umut Varol1, Utku Oflazoğlu1, Yüksel Küçükzeybek1, Ahmet Alacacıoğlu1, Uğur Yılmaz3
1Department of Medical Oncology İzmir Katip Celebi University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2Departmant of Biochemistry, İzmir Katip Celebi University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
3Department of Medical Oncology İzmir University Medikal Park Hospital, İzmir, Turkey
4Department of Biochemistryi Haseki Atatürk Research And Training Hospital, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Thromboembolism is common in cancer patients. During colorectal cancer development and progression, many molecules located in coagulation and fibrinolytic systems are activated. Thrombin activatable fibrinolysis inhibitor (TAFI), tissue factor pathway inhibitor (TFPI) and prothrombin fragment 1+2 (F1+2) are newly identified molecules involved in coagulation and fibrinolysis. The aim of this study was to investigate the relationship between clinicopathologic characteristics and TAFI, TFPI and F1+2 levels in patients with advanced colorectal.
METHODS: Eighty-two patients (32 metastatic, 50 locally advanced disease) diagnosed with colorectal cancer in the medical oncology clinic. Serum TAFI, TFPI, and prothrombin F1+2 levels were evaluated via enzyme-linked immunosorbent assay. Clinicopathologic characteristics of the patients were investigated retrospectively from the medical records of the patients.
RESULTS: There were 28 (34%) females and 54 males (66%) included in the study. The mean age of the participants was 56 years. The plasma TAFI, TFPI, and prothrombin F1+2 levels were high in 70, 71, and 96% of the patients, respectively. Prothrombin F1+2 levels were higher among patients with lower performance scores. TFPI levels were higher among patients with tumor grades of 2 and 3. TAFI levels were higher among rectal cancer cases. Age, gender, BMI, metastatic or locally advanced disease, size of tumor, vascular invasion, perineural invasion, carcinoembryonic antigen, hemoglobin and thrombocyte levels were not associated with TAFI, TFPI, and prothrombin F 1+2 levels
DISCUSSION AND CONCLUSION: Higher TFPI levels in case of tumors at higher stages can indicate that there is an association between tumor grade and coagulation cascade. The higher prothrombin F1+2 levels, an indicator of active coagulation cascade, among patients with low performance scores may indicate that the coagulation cascade of these patients is more active. Higher TAFI levels among rectal cancer patients may be related to the natural course of the disease.

Keywords: Colon cancer, thrombosis, TAFI, TFPI, prothrombin fragment 1+2.

Tarık Salman, Leyla Demir, Çağatay Arslan, Mazit Koldaş, Umut Varol, Utku Oflazoğlu, Yüksel Küçükzeybek, Ahmet Alacacıoğlu, Uğur Yılmaz. Thrombin activatable fibrinolysis inhibitor (TAFI), tissue factor pathway inhibitor (TFPI), and prothrombin fragment 1+2 levels in patients with advanced colorectal cancer. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(1): 6-12

Sorumlu Yazar: Tarık Salman, Türkiye
LookUs & Online Makale