ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Yeni Tanı Multipl Miyelom Hastalarının CD23 Ekspresyon Durumuna Göre Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 103-108 | DOI: 10.5505/aot.2022.13008

Yeni Tanı Multipl Miyelom Hastalarının CD23 Ekspresyon Durumuna Göre Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Utku Iltar1, Ozan Salim1, Turgay Ulaş2, Sibel Berker Karaüzüm3, Çiğdem Aydin4, Levent Undar1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Antalya
2Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Lefkoşa/Kıbrıs
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Antalya
4Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Burdur

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, multipl miyelom hastalarında CD23 ekspresyon durumu ile hastaların klinik özellikleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mayıs 2010 ile Ağustos 2018 tarihleri arasında kurumumuzda multipl miyelom tanısı alan 196 hastanın verilerini retrospektif olarak inceledik.
BULGULAR: CD23 negatif gruba kıyasla CD23 pozitif gurupta anlamlı olarak anemi insidansı düşük, CD20 ekspresyon insidansı yüksek ve R-ISS evre 1 hasta oranı fazla gözlendi. R-ISS ile diğer hücre yüzey markırları arasında ise benzer bir ilişki bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, aberran CD23 ekspresyonu olan multipl miyelom hastalarının klinik prezentasyonları bazı klinik farklılıklar göstermektedir. CD23 ekspresyonu olan MM hastalarının önemli kısmının R-ISS'ye göre iyi prognostik grupta yer alması CD23'ün prognostik değerine dikkat çekmiştir. MM hastaları için rutin akım sitometri paneline CD23'ün eklenmesi düşünülebilir. Bu açıdan, CD23'ün MM'deki prognostik değerini araştırmak için daha geniş bir vaka grubunda CD23 ekspresyonunun incelenmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Multipl miyelom, İmmünofenotipleme, Akış sitometrisi, Sitogenetik, R-ISS

Comparison the Clinical Features of Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients According to CD23 Expression Status

Utku Iltar1, Ozan Salim1, Turgay Ulaş2, Sibel Berker Karaüzüm3, Çiğdem Aydin4, Levent Undar1
1Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Antalya
2Near East University School of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Nicosia/Cyprus
3Akdeniz University School of Medicine, Department of Medical Biology and Genetics, Antalya
4Mehmet Akif Ersoy University, Bucak School of Health, Department of Nursing, Burdur

INTRODUCTION: The aim of the study was to evaluate the relationship between CD23 expression status and clinical features in multiple myeloma patients.
METHODS: We retrospectively analyzed the data of 196 patients diagnosed with multiple myeloma in our institution between May 2010 and August 2018.
RESULTS: Compared to the CD23 negative group, in the CD23 positive group, the incidence of anemia was significantly lower, and the incidence of CD20 expression and the rate of R-ISS stage 1 patients was significantly higher. No similar association was found between R-ISS and other cell surface markers
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, clinical presentations of multiple myeloma patients with aberrant CD23 expression show some clinical differences from those without. The fact that MM patients with CD23 expression were clustered in the favorable prognostic group according to R-ISS drew attention to its prognostic value. For MM patients, the addition of CD23 to the routine flow cytometry panel may be considered. In this respect, examination of CD23 expression is required in a larger group of cases to assess its prognostic value in MM.

Keywords: Multiple myeloma, Immunophenotyping, Flow cytometry, Cytogenetics, R-ISS

Utku Iltar, Ozan Salim, Turgay Ulaş, Sibel Berker Karaüzüm, Çiğdem Aydin, Levent Undar. Comparison the Clinical Features of Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients According to CD23 Expression Status. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 103-108

Sorumlu Yazar: Ozan Salim, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale