ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Orta riskli kas invaze olmayan mesane kanserinde, alt grup analizi rekürrens gelişimini öngörmede önemli midir? [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 177-183 | DOI: 10.5505/aot.2019.06078

Orta riskli kas invaze olmayan mesane kanserinde, alt grup analizi rekürrens gelişimini öngörmede önemli midir?

İsmail Selvi1, Erdem Öztürk2
1Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
2SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Oldukça heterojen bir grup sayılan orta riskli kas invaze olmayan mesane kanserlerinde (KİOMK), tümör büyüklüğü, sayısı ve önceki rekürrens durumu açısından alt gruplar oluşturarak, hangi etkenin rekürrensi öngörmede daha önemli olduğunu değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Ocak 2009-Aralık 2015 arasında, orta riskli KİOMK tanısıyla tedavi ve takip edilen 99 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Primer, tek sayıda, Ta evre, düşük dereceli, >3 cm olan tümörler Grup I; Primer, Ta evre, düşük dereceli, <3 cm, multipl sayıda olan tümörler Grup II; daha önce düşük risk grubunda olan ve takiplerinde tek sayıda, <3 cm, düşük dereceli tümür rekürrensi olanlar Grup III olarak sınıflandırıldı. Üç grup klinik, patolojik bulgular ve takipte rekürrens gelişimi açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 65.73±12.21 olup, ortanca 48 (15-84) aylık takipte toplamda 41 (%41.4) hastada rekürrens görülmüştür. Grup III’te gözlenen rekürrens oranı (%58.8), Grup I (%29.6) ve Grup II’den (%34.2) anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p=0.039). Grup III’teki hastaların öngörülen rekürrenssiz sağkalım süresi (36.1 ay), Grup I (54.8 ay) ve Grup II’deki hastalardan (61.2 ay) anlamlı olarak daha düşük izlendi (sırasıyla p=0.01 ve p=0.003). Tek değişkenli analizde önceki rekürrens varlığı, tümör boyutu, sayısı ve CUETO skoru rekürrensi öngören bağımsız prediktif faktörler olarak belirtilirken; çok değişkenli analizde sadece önceki rekürrens varlığının daha önemli olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Orta riskli KİOMK olgularının alt gruplara ayrılarak daha benzer özellikte olanların sınıflandırılması, tümör tedavisi ve takibini belirlemede yol gösterici olabilmektedir. Önceden rekürrens öyküsü olan orta riskli hastalarda, yeni tümör rekürrenslerinin daha fazla olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: CUETO skoru, EORTC skoru, kas invaze olmayan mesane kanseri, orta risk, rekürrens

Is subgroup analysis of intermediate-risk non-muscle invasive bladder cancer important in predicting recurrence?

İsmail Selvi1, Erdem Öztürk2
1Department of Urology, Karabük University Training and Research Hospital
2Department of Urology, Health Sciences University Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital

INTRODUCTION: We aimed to create subgroups in terms of tumor size, number and previous recurrence status in intermediate-risk non-muscle invasive bladder cancer (NMIBC) and evaluate the predictive roles of these parameters in determining recurrence.
METHODS: 99 patients who were treated and followed up between January 2009 and December 2015 with the diagnosis of intermediate-risk NMIBC were retrospectively analyzed. Group I consisted of primary, single, Ta grade, low grade, > 3 cm tumors; Group II consisted of primary, Ta grade, low grade, <3 cm, multiple tumors and Group III consisted of recurrence of previous low-risk tumors. Three groups were compared in terms of clinical, pathological findings and recurrence in follow-up.
RESULTS: Mean age of patients was 65.73±12.21. Among them, 41 (41.4%) patients had recurrence in median 48 (15-84) monthly follow-up. Recurrence rate in Group III (58.8%) was significantly higher than Group I (29.6%) and Group II (34.2%) (p = 0.039). The predicted recurrence-free survival (36.1 months) in Group III was significantly lower than Group I (54.8 months) and Group II (61.2 months) (p=0.01 and p=0.003, respectively). In univariate analysis, the presence of previous recurrence, tumor size, number and CUETO score were reported as independent predictive factors for recurrence. In multivariate analysis, only the presence of previous recurrence was found to be significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The subgroup analysis of intermediate-risk NMIBC may be helpful in determining tumor treatment and follow-up protocols.We state that new tumor recurrences may be higher in intermediate-risk NMIBC with previous recurrence history.

Keywords: CUETO score, EORTC score, intermediate risk, non-muscle invasive bladder cancer, recurrence

İsmail Selvi, Erdem Öztürk. Is subgroup analysis of intermediate-risk non-muscle invasive bladder cancer important in predicting recurrence?. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 177-183

Sorumlu Yazar: İsmail Selvi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale