ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
The Prognostic Value of the Preoperative Geriatric Nutritional Risk Index in Elderly Colon Cancer Patients Underwent Curative Resection [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2024; 57(1): 14-21 | DOI: 10.5505/aot.2023.03779

The Prognostic Value of the Preoperative Geriatric Nutritional Risk Index in Elderly Colon Cancer Patients Underwent Curative Resection

Kadriye Bir Yücel1, Osman Sütcüoğlu1, Tuba Uğur2, Çisem Çağdaşer2, Ozan Yazıcı1, Nuriye Ozdemir1, Ahmet Ozet1
1Department of Medical Oncology, Gazi University Medical Faculty, Ankara, Türkiye
2Department of Internal Medicine Gazi University Medical Faculty, Ankara, Türkiye

INTRODUCTION: The aim of this retrospective study was to assess the prognostic significance of the geriatric nutritional risk index (GNRI) for elderly patients diagnosed with early-stage colon cancer.
METHODS: Medical records of 114 elderly patients diagnosed with colon cancer who underwent curative surgery and received chemotherapy were analyzed. The calculation of the GNRI was derived from the measurement of serum albumin levels and the assessment of body weight. Patients were divided into two nutritional risk categories: low-GNRI (GNRI: <98), and high-GNRI (GNRI: ≥98) and compared.
RESULTS: The 5-year overall survival (OS) rate of the low-GNRI group was significantly lower than that of the high-GNRI group (65.7% vs. 91.1%, p= 0.002). There was also a statistically significant difference in the 5-year recurrence-free survival (RFS) rate of the two groups (66.7% vs. 90.8%, p <0.001). The multivariate Cox regression analysis identified tumor sidedness (p= 0.038) and GNRI (p = 0.042) as independent prognostic factors for only OS.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The GNRI is an easily applicable and valuable prognostic factor for OS in elderly patients diagnosed with early-stage colon cancer. The current investigation indicates that a low-GNRI was correlated with poor OS.

Keywords: Colon cancer, elderly, nutrition, prognosis

Küratif Rezeksiyon Yapılan Yaşlı Kolon Kanseri Hastalarında Preoperatif Geriatrik Beslenme Risk Indeksinin Prognostik Değeri

Kadriye Bir Yücel1, Osman Sütcüoğlu1, Tuba Uğur2, Çisem Çağdaşer2, Ozan Yazıcı1, Nuriye Ozdemir1, Ahmet Ozet1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, erken evre kolon kanseri tanısı almış yaşlı hastalarda geriatrik beslenme risk indeksinin (GNRI) prognostik önemini retrospektif olarak değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Küratif cerrahi uygulanan ve kemoterapi alan kolon kanseri tanılı 114 yaşlı hastanın tıbbi kayıtları incelendi. GNRI, serum albümin düzeyi ve vücut ağırlığı kullanılarak hesaplandı. Hastalar düşük GNRI (GNRI: <98) ve yüksek GNRI (GNRI: ≥98) kategorilerine ayrılarak kıyaslandı.
BULGULAR: Düşük GNRI grubunun 5 yıllık genel sağkalım oranı, yüksek GNRI grubundan anlamlı derecede düşüktü (%65.7'ye karşılık %91.1, p= 0.002). İki grubun 5 yıllık nükssüz sağkalım oranlarında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (%66,7'ye karşı %90,8, p <0,001). Yapılan çok değişkenli Cox regresyon analizi, yalnızca tümör tarafı (p= 0.038) ve GNRI'yi (p = 0.042) genel sağ kalım için bağımsız prognostik faktörler olarak tanımladı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: GNRI, erken evre kolon kanseri tanısı almış yaşlı hastalarda genel sağ kalım için kolay uygulanabilir ve değerli bir prognostik faktördür. Araştırmamız, düşük bir GNRI'nin azalmış genel sağ kalım ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, kolon kanseri, prognoz, yaşlı

Kadriye Bir Yücel, Osman Sütcüoğlu, Tuba Uğur, Çisem Çağdaşer, Ozan Yazıcı, Nuriye Ozdemir, Ahmet Ozet. The Prognostic Value of the Preoperative Geriatric Nutritional Risk Index in Elderly Colon Cancer Patients Underwent Curative Resection. Acta Oncol Tur.. 2024; 57(1): 14-21

Corresponding Author: Kadriye Bir Yücel, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale