ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Akut femoropopliteal bypass greft obstrüksiyonlarında endovasküler tedavi etkin bir yöntem mi? [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 144-154 | DOI: 10.5505/aot.2019.03064

Akut femoropopliteal bypass greft obstrüksiyonlarında endovasküler tedavi etkin bir yöntem mi?

Şehnaz Tezcan1, Umut Özyer2, Funda Ulu Öztürk2, Hakkı Tankut Akay3, Fatih Boyvat2
1Koru Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Turkey
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Turkey
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyovasküler Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda FPBG obstrüksiyonlarında endovasküler tedavinin (EVT) etkinliğini araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 39'u tromboze, 18'i stenoz olmak üzere toplam 57 femoropopliteal bypass greft obstrüksiyonu dahil edilmiştir. Uygulanan EVT işlemleri intra-arteriyel trombolitik tedavi, perkütan translüminal anjiyoplasti ve stentlemeden oluşmaktadır. İşlem sonrası greft açık kalım oranları Kaplan Meier analizi ile tespit edilmiş ve gruplar arasındaki farklılıklar Log-Rank metodu ile değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Tromboze greftlerin % 74.3'ünde, stenozlu greftlerin % 100'ünde EVT sonrası patensi sağlanmıştır. EVT sonrası teknik başarı PTFE greftlerde % 78, SV greftlerde % 90 olarak hesaplanmıştır. Tromboze PTFE greftlerde primer patensi (p = 0.01) ve asiste primer patensi (p = 0.03) oranları SV greftlerden daha anlamlı olarak daha yüksektir. Stenozlu PTFE ve SV greftlerin patensi oranları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Tromboze greftlerde trombolitik ajanların greft patensi oranları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Total komplikasyon oranı tromboze greftlerde % 23, stenozlu greftlerde % 11.1’dir.
Sonuç: EVT, uygun maliyete sahip olması, kolay uygulanabilir olması ve işlem sonrası inatçı obstrüksiyonlara kolaylıkla tekrar müdahele edilebilmesi gibi avantajları nedeniyle tromboze veya stenozlu greftlerin tedavisinde önemli bir role sahiptir. EVT, tromboze PTFE greftlerde SV greftlere göre daha uzun patensi sağlamaktadır. Bu nedenle özellikle cerrahi açıdan yüksek risk taşıyan hastalarda gelişen PTFE greft trombozlarında EVT’nin etkin bir tedavi yöntemi olduğunu düşünmekteyiz.


TARTIŞMA ve SONUÇ: EVT, uygun maliyete sahip olması, kolay uygulanabilir olması ve işlem sonrası inatçı obstrüksiyonlara kolaylıkla tekrar müdahele edilebilmesi gibi avantajları nedeniyle tromboze veya stenozlu greftlerin tedavisinde önemli bir role sahiptir. EVT, tromboze PTFE greftlerde SV greftlere göre daha uzun patensi sağlamaktadır. Bu nedenle özellikle cerrahi açıdan yüksek risk taşıyan hastalarda gelişen PTFE greft trombozlarında EVT’nin etkin bir tedavi yöntemi olduğunu düşünmekteyiz.


Anahtar Kelimeler: Femoropopliteal bypass grefti, intra-arteriyel trombolitik tedavi, perkütan translüminal anjiyoplasti, stent

Is endovascular therapy effective in acute femoropopliteal bypass graft failure?

Şehnaz Tezcan1, Umut Özyer2, Funda Ulu Öztürk2, Hakkı Tankut Akay3, Fatih Boyvat2
1Koru Hospital, Department Of Radiology, Ankara, Turkey
2Baskent University, Department Of Radiology, Ankara, Turkey
3Baskent University, Department Of Cardiovascular Surgery, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study was to evaluate the role of endovascular therapy in femoropopliteal bypass graft failure.
METHODS: Fifty seven (39 thrombosed grafts, 18 stenosed grafts) endovascular interventions were performed to 40 grafts. Endovascular treatment (EVT) options were catheter directed intra-arterial thrombolytic therapy, percutaneous transluminal angioplasty and stent placement. After EVT, the duration of patency was analyzed with Kaplan-Meier analysis and statistical significance of differences between groups was evaluated with Log-Rank method.
RESULTS: The initial successes of EVT in the thrombosed and stenosed grafts were 74.3 % and 100%, respectively. The initial success rates of EVT in the SV grafts and PTFE grafts were 90% and 78.5%, respectively. The primary patentcy (p = 0.01), assisted primary patency rates (p = 0.03) were significantly higher in thrombosed polytetrafluoroethylene (PTFE) grafts than saphenous vein (SV) grafts. There was no significant difference between patency rates of stenosed PTFE and SV grafts. We found no significant difference between patency rates among thrombolytic agents. The total complication rates were 23% in thrombosed grafts and 11.1% in stenosed grafts.
DISCUSSION AND CONCLUSION: EVT plays an important role in the treatment of thrombosed and stenosed grafts due to advantages of being cost-effective, having an easy application and being available for serial interventions for refractory lesions. Furthermore, EVT is more effective in thrombosed PTFE grafts than SV grafts, thus we consider that EVT is the best alternative for thrombosed PTFE grafts, especially in the high surgical risk patients.

Keywords: Femoropopliteal bypass grafts, intra-arterial thrombolytic therapy, percutaneous transluminal angioplasty, stent.

Şehnaz Tezcan, Umut Özyer, Funda Ulu Öztürk, Hakkı Tankut Akay, Fatih Boyvat. Is endovascular therapy effective in acute femoropopliteal bypass graft failure?. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 144-154

Sorumlu Yazar: Şehnaz Tezcan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale