ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 55 (2)
Cilt: 55  Sayı: 2 - 2022
ARAŞTIRMA
1.
Kalıtsal Meme ve/veya Over Kanseri Sendromlu Olgularda Yeni Nesil Dizileme ile Saptanan BRCA ve non-BRCA Varyantlar
BRCA and non-BRCA Variants Detected by Next Generation Sequencing in Patients with Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer Syndrome
Hamide Betül Gerik-Çelebi, Hilmi Bolat
doi: 10.5505/aot.2022.82246  Sayfalar 77 - 84
GİRİŞ ve AMAÇ: Meme kanseri Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 yılı verilerine göre en sık tanı alan kadın kanseridir. Çoğunlukla sporadik olmakla birlikte %5-10 oranında genetik yatkınlık zemininde ortaya çıkar. Meme kanseri ve/ veya over kanseri tanısıyla başvuran hastalardaki genetik yatkınlığı araştırdığımız bu çalışmamızda amacımız BRCA ve non-BRCA genlerinde saptadığımız varyantları sunmak ve Türk popülasyonuna özgü mutasyonları belirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 01.01.2019-01.08.2021 tarihleri arasında Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Tıbbi Genetik polikliniğine başvuran Herediter Meme ve/ veya Over Kanseri moleküler genetik çalışma kriterlerini karşılayan 120 hasta çalışmaya dahil edildi. Öncelikle sırasıyla BRCA1 ve BRCA2 geni dizi analizi çalışıldı. BRCA1/2 tüm gen dizi analizi yöntemiyle mutasyon tespit edilmeyen hastalardan BRCA1 ve BRCA2 geni delesyon dublikasyon analizi ve/ veya kansere yatkınlıkla ilişkilendirilen çoklu gen paneli çalışıldı.
BULGULAR: Herediter Meme ve/veya Over Kanseri ile ilişkili genetik etyolojiyi araştırdığımız bu çalışmada BRCA ve non-BRCA genlerde %33,33 pozitif varyant saptandı. 20 hastada BRCA1 ve BRCA2 genlerinde, 20 hastada ise non-BRCA genlerinde (ATM, CHEK2, RAD50, RAD51D, STK11, MSH6, SDHA, RB1, POLD1, SMAD4, CDH1 ve CDKN22) mutasyon tespit edildi. BRCA2, ATM, RAD50, RAD51D, STK11 ve POLD1 genlerinde olmak üzere toplam 7 novel varyant tanımlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: HBOC genetik duyarlılık spektrumunun daha iyi anlaşılması için non-BRCA genlerine özgü risklerin aydınlatılması gerekmektedir. Bu nedenle rutin BRCA genlerinden sonra çoklu gen panel testine ihtiyaç vardır. Çalışmamızdaki, yeni mutasyonların çoğu non-BRCA genlerinde tespit edildi. Ek olarak, iki yeni BRCA varyantı raporlandı. Ayrıca bu çalışma ile Türk popülasyonuna özgü mutasyonların belirlenmesine de katkı sağlandı.
INTRODUCTION: Breast cancer is the most frequently diagnosed female cancer according to the 2020 data of the World Health Organization. It is mostly sporadic, 5-10% of which occur on the basis of genetic predisposition. In this study, we aimed to detect mutations in BRCA and non-BRCA genes in patients admitted with the diagnosis of breast cancer and/or ovarian cancer, and to identify mutations with increased frequency and variants specific to the Turkish population.
METHODS: 120 patients who applied to Balıkesir Atatürk City Hospital Medical Genetics Department between 01.01.2019-01.08.2021 and had hereditary Breast and/or Ovarian Cancer molecular genetic study criteria were included in this study. First, BRCA1/2 genes next-generation sequencing were performed on these patients, respectively. BRCA1 and BRCA2 gene deletion duplication analysis and/or multiple gene panel associated with cancer susceptibility were studied from patients with no mutations.
RESULTS: In this study, molecular genetic susceptibility study associated with Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer 33,33 % positive variants were found in BRCA and non-BRCA genes. BRCA1/2 mutations were detected in 20 patients. In addition, non-BRCA mutations (ATM, CHEK2, RAD50, RAD51D, STK11, SDHA, RB1, POLD1, SMAD4, CDH1 and CDKN22 genes) were detected in 20 patients. We identified a total of 7 new variants in the BRCA2, ATM, RAD50, RAD51D, STK11 and POLD1 genes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Clarification of risks specific to non-BRCA genes is necessary for a better understanding of the HBOC genetic susceptibility spectrum. Therefore, multi-gene panel testing is needed after routine BRCA genes. In our study, most of the novel mutations were detected in non-BRCA genes. In addition, two novel BRCA variants have been reported. It also contributed to the identification of mutations specific to the Turkish population.

2.
Preoperatif Nötrofil Lenfosit Oranı, Platelet Lenfosit Oranı ve APRİ Skoru Uterin Sarkomları Myomlardan Ayırt Edebilir mi?
Can Preoperative Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio, Platelet-to-Lymphocyte Ratio, and APRI Score Reliably Differentiate Uterine Sarcomas from Leiomyomas?
Sezin Ertürk Aksakal, Hilal Korkmaz, Vakkas Korkmaz
doi: 10.5505/aot.2022.50570  Sayfalar 85 - 92
GİRİŞ ve AMAÇ: Uterin sarkomlar nadir görülen, agresif seyirli jinekolojik kanserlerden biridir. Preoperatif optimal tanı testi hala bulunmamaktadır. Çalışmamızın amacı preoperatif uterin sarkomu öngörmede nötrofil-lenfosit oranı (NLR), platelet-lenfosit oranı (PLR) ve APRİ skoru değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2010 ile Aralık 2020 tarihleri arasında histopatolojik sarkom tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edildi. Aynı dönemde histopatolojik myom uteri tanısı alan hastalar kontrol grubu olarak alındı. Yaş, vücut kitle indeksi, gravida, parite, preoperatif ortalama platelet hacmi (MPV), platelet dağılım genişliği (PDW), kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW), NLR, PLR and APRİ skoru kaydedildi.
BULGULAR: Sarkom ve myom tanılı hastalar karşılaştırıldığında, sarkom hastalarında hemoglobin [sırasıyla 12.3 gr/dl (6.4-15.4) ve 11.3 gr/dl (6-17), p=0.008, ], hematokrit [sırasıyla %38.5 (22-48.7) ve %35.9 (21.4-52.1), p=0.002,] ve lenfosit seviyeleri [sırasıyla 2.2 103/ L (0.9-13.8) ve 1.8 103/ L (1-2.6), p 0.001,] anlamlı olarak düşük, NLR [sırasıyla 1.7 (0.2-10.1) ve 2.3 (1.4-5.9), p 0.001,] ve PLR [sırasıyla 124 (10.9-352.1) ve 180.4 (84.9-284.3), p 0.001,] anlamlı olarak yüksek saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif NLR ve PLR oranları uterin sarkom tanısında kullanılabilecek markırlardır. Bu konuda kesin konuşabilmek adına randomize kontrollü geniş serili çalışmalara ihtiyaç vardır.
INTRODUCTION: Uterin sarcomas are one of the agresive gynecologic malignencies. There is still no optimal test for preoperative diagnosis of uterin sarcomas. The aim of this study was to evaluate the role of NLR, PLR, and APRI score in predicting preoperative uterine sarcoma.

METHODS: Patients operated on between January 2010 and December 2020 histopathologically diagnosed as sarcoma were included in the study group. Patients who were histopathologically diagnosed with M. uteri were included as the control group during the same period. Age, BMI (body mass index), gravida, parity, preoperative mean platelet volume (MPV), platelet distribution width (PDW), red cell distribution width (RDW), NLR,PLR and APRİ scores were recorded.


RESULTS: When comparing patients with fibroids and sarcomas, hemoglobin [12.3 g/dl (6.4-15.4) vs. 11.3 g/dl (6-17), p=0.008, respectively], hematocrit [38.5% (22-48.7) vs. 35.9% (21.4-52.1), p=0.002, respectively] and lymphocyte levels [2.2 103/ L (0.9-13.8) vs. 1.8 103/ L (1-2.6), p 0.001, respectively] were significantly lower and NLR [1.7 (0.2-10.1) vs. 2.3 (1.4-5.9), p 0.001, respectively] and PLR [124 (10.9-352.1) vs. 180.4 (84.9-284.3), p 0.001, respectively] were significantly higher in sarcoma group. The optimal cut-off value for NLR and PLR was calculated to be 2.04 with sensitivity and specificity of 59.4% and 59.5%, respectively, and 150.7 with sensitivity and specificity of 65.6% and 64.7%, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Preoperative NLR and PLR rates can be useful markers for diagnosing uterine sarcoma. Randomized controlled large series studies are necessary to make a definitive statement.


3.
Yetmiş Dil Skuamöz Hücre Karsinomu Hastasının Klinikopatolojik Özellikleri ve Sağ Kalım Sonuçları
Clinicopathologİcal Features and Survival Outcomes of 70 Tongue Squamous Cell Carcinoma Patients
Selin Aktürk Esen, Denizcan Hastürk, Seda Kahraman, Yakup Ergun, Gökhan Uçar, Yusuf Açıkgöz, Emre Hafızoğlu, Öznur Bal, Efnan Algın, Fahriye Tugba Köş, Mehmet Sendur, Doğan Uncu
doi: 10.5505/aot.2022.59002  Sayfalar 93 - 102
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu yazıda, lokal ileri dil skuamöz hücreli kanserlerin (DSCC) klinikopatolojik ve demografik özellikleri, tedavi rejimleri ve sağkalım özelliklerinin sunulması amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışma, Ocak 2005 ile Haziran 2020 arasında medikal onkoloji kliniğinde takip edilen, patolojik olarak doğrulanmış lokal ileri DSCC'li hastaları içermektedir. Hastaların klinikopatolojik özellikleri ve tedavi yöntemleri hastanenin hasta kayıt veritabanından kaydedilmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya 42 erkek ve 28 kadın olmak üzere toplam 70 hasta dahil edildi. 5 yıllık gene sağ kalım (OS) %59 olarak bulundu. Medyan hastalıksız sağ kalım (DFS) 4.1 yıldı. Dil ön 2/3 tümörlerinde OS medyana ulaşamadı, dilin 1/3 arka tümörlerinde medyan OS 6.9 yıldı (p=0.046). Medyan OS ve medyan DFS açısından yaş grupları arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu. Ancak dikkat çekici nokta, medyan DFS 45 yaş ve altındaki hastalarda, 45 yaşın üzerindeki hastalardan (2 yıla karşı 4,5 yıl) sayısal olarak daha kısaydı. Ayrıca hem medyan OS hem de medyan DFS kadınlarda numerik olarak daha kısaydı(sırasıyla, medyan OS: 4,1 yıla karşı 'ulaşılamadı', p=0,075; medyan DFS: 2,2 yıla karşı 5,9 yıl, p=0,349).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Oral kavite kanserleri ve orofaringeal kanserler başlıkları altında DSCC'yi ayrı bir başlık olarak inceleyen az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu anlamda bu çalışma literatüre katkı sağlayacaktır.
INTRODUCTION: In this article, it is aimed to present the clinicopathological and demographic characteristics, treatment regimens and survival characteristics of locally advanced tongue squamous cell cancers (TSCC).
METHODS: This retrospective study included patients with histologically confirmed locally advanced TSCC followed up at the medical oncology clinic between January 2005 and June 2020. Clinicopathological features and treatment modalities of the patients were recorded from the hospital's patient registry database. The obtained data were compared statistically
RESULTS: A total of 70 patients, 42 male and 28 female, were included in the study. The 5-year OS was found to be 59%. The median disease free survival (DFS) was 4.1 years. OS could not reach the median in the 2/3 anterior tumors of the tongue, while the median OS was 6.9 years in the 1/3 posterior tumors of the tongue (p=0.046). There was no statistically significant difference between age groups in terms of median OS and median DFS. But there was a remarkable point. The median DFS was numerically shorter in patients aged 45 years and younger than in patients over 45 years of age (2 years vs. 4.5 years). Also important here was that both the median OS and the median DFS were numerically worse in women (respectively, median OS: 4.1 years vs. not reached, p=0.075; median DFS: 2.2 years vs. 5.9 years, p=0.349).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There are few studies that examine TSCC as a separate title under these headings of oral cavity cancers and oropharyngeal cancers. In this sense, this study will contribute to the literature.

4.
Yeni Tanı Multipl Miyelom Hastalarının CD23 Ekspresyon Durumuna Göre Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Comparison the Clinical Features of Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients According to CD23 Expression Status
Utku Iltar, Ozan Salim, Turgay Ulaş, Sibel Berker Karaüzüm, Çiğdem Aydin, Levent Undar
doi: 10.5505/aot.2022.13008  Sayfalar 103 - 108
GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, multipl miyelom hastalarında CD23 ekspresyon durumu ile hastaların klinik özellikleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mayıs 2010 ile Ağustos 2018 tarihleri arasında kurumumuzda multipl miyelom tanısı alan 196 hastanın verilerini retrospektif olarak inceledik.
BULGULAR: CD23 negatif gruba kıyasla CD23 pozitif gurupta anlamlı olarak anemi insidansı düşük, CD20 ekspresyon insidansı yüksek ve R-ISS evre 1 hasta oranı fazla gözlendi. R-ISS ile diğer hücre yüzey markırları arasında ise benzer bir ilişki bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, aberran CD23 ekspresyonu olan multipl miyelom hastalarının klinik prezentasyonları bazı klinik farklılıklar göstermektedir. CD23 ekspresyonu olan MM hastalarının önemli kısmının R-ISS'ye göre iyi prognostik grupta yer alması CD23'ün prognostik değerine dikkat çekmiştir. MM hastaları için rutin akım sitometri paneline CD23'ün eklenmesi düşünülebilir. Bu açıdan, CD23'ün MM'deki prognostik değerini araştırmak için daha geniş bir vaka grubunda CD23 ekspresyonunun incelenmesi gereklidir.
INTRODUCTION: The aim of the study was to evaluate the relationship between CD23 expression status and clinical features in multiple myeloma patients.
METHODS: We retrospectively analyzed the data of 196 patients diagnosed with multiple myeloma in our institution between May 2010 and August 2018.
RESULTS: Compared to the CD23 negative group, in the CD23 positive group, the incidence of anemia was significantly lower, and the incidence of CD20 expression and the rate of R-ISS stage 1 patients was significantly higher. No similar association was found between R-ISS and other cell surface markers
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, clinical presentations of multiple myeloma patients with aberrant CD23 expression show some clinical differences from those without. The fact that MM patients with CD23 expression were clustered in the favorable prognostic group according to R-ISS drew attention to its prognostic value. For MM patients, the addition of CD23 to the routine flow cytometry panel may be considered. In this respect, examination of CD23 expression is required in a larger group of cases to assess its prognostic value in MM.

5.
Doğu Anadolu'dan Tek Merkez Deneyimi- Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Enfeksiyöz Olmayan Komplikasyonlar
Non-infectious Complications in Patients with Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation- Single Center Experience from Eastern Anatolia
Sevtap Karaman, Ahmet Sarıcı, Mehmet Ali Erkurt, Soykan Biçim, Emine Hidayet, Ahmet Kaya, İrfan Kuku, Saim Yologlu, Ilhami Berber, Emin Kaya, Mustafa Özgül
doi: 10.5505/aot.2022.92668  Sayfalar 109 - 115
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu (HSCT) olan hastalarda geç enfeksiyon dışı komplikasyonları araştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Hematoloji Anabilim Dalı'nda 01.02.2011-31.12.2018 tarihleri arasında allojenik HKHT yapılan 143 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmamızda hastaların %68'inde geç enfeksiyon dışı komplikasyonlar görüldü. Graft Versus Host Hastalığı (GVHD) 43 hastada (%33) gözlendi. En yaygın GVHD tutulum bölgeleri cilt ve karaciğerdi.
CD 34 (+) hücre sayısının kronik GVHD gelişimi (p=0,01) ve geç dönem komplikasyonları (p=0,016) üzerinde anlamlı etkisi olduğu belirlendi. Yüksek CD 34 (+) hücre sayısı verilen grupta kronik GVHD ve geç komplikasyon oranları daha düşük bulundu.
Hastalar hazırlık rejimlerine göre gruplandırıldığında miyeloablatif rejim grubundaki hastalarda %78,8 oranında istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla komplikasyon gözlendi (p=0,005).
Nakil sonrası 90-120. günlerde primer hastalık, böbrek komplikasyonları ve nörolojik komplikasyonların tekrarlama oranlarının daha yüksek olduğu gözlendi. Oküler ve GVHD komplikasyonlarının daha sonra gelişmesi daha olasıydı. Endokrin komplikasyonların hem erken hem de geç dönemlerde eşit oranda görüldüğü gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Allojenik HKHT yapılan hastalarda geç komplikasyonların sık görüldüğü ve bu komplikasyonların daha çok GVHD ve GVHD tedavisi ile ilişkili olduğu görüldü.
INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate late non-infectious complications in patients with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT).
METHODS: The records of 143 patients who underwent allogeneic HSCT between 01.02.2011 and 31.12.2018 in Inonu University Turgut Ozal Medical Center Department of Hematology were retrospectively reviewed.
RESULTS: In our study, late non-infectious complications were seen in 68 % of the patients. Graft Versus Host Disease (GVHD) was observed in 43 patients (33%) %. The most common GVHD involvement sites were skin and liver.
It was determined that the number of CD 34 (+) cells had a significant effect on the development of chronic GVHD (p=0,01) and late stage complications (p=0,016). Chronic GVHD and late complication rates were found to be lower in the group given high CD 34 (+) cell count.
When the patients were grouped according to the preparation regimens, statistically significantly more complications were observed at the rate of 78.8% in the patients in the myeloablative regimen group (p=0.005).
It was observed that the rate of recurrence of the primary disease, renal complications and neurological complications was higher in the 90-120th days after transplantation. Ocular and GVHD complications were more likely to develop later. It was observed that endocrine complications were encountered equally in both early and late periods.

DISCUSSION AND CONCLUSION: It was seen that, late complications were common in patients who underwent allogeneic HSCT and these complications were mostly related to GVHD and GVHD treatment.

6.
Lokal İleri Mide Kanserli Hastalarda Trombosit Lenfosit Oranı ve Nötrofil Lenfosit Oranı
Platelet-to-Lymphocyte Ratio and Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Patients With Locally Advanced Gastric Cancers
Ahmet Karayiğit, Dursun Burak Özdemir, Hayrettin Dizen, Murat Ulas
doi: 10.5505/aot.2022.36450  Sayfalar 116 - 127
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, ameliyat öncesi nötrofil-lenfosit oranı (NLO) ve trombosit-lenfosit oranı (PLO) düzeylerinin mide kanserinin (MK) prognozu ile ilişkisini belirlemeyi amaçladı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu, Ocak 2011-Ocak 2016 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde yürütülen retrospektif tek merkezli bir çalışmadır. Çalışmaya histolojik olarak GK tanısı konan ve küratif cerrahi uygulanan toplam 83 hasta dahil edildi.
BULGULAR: Medyan (1.-3. çeyrek) NLO değeri 2.62 (1.93-4) ve PLO değeri 148.1 (117.73-221.43) idi. NLO ve PLO ile mortaliteyi tahmin etmek için yapılan ROC analizinde uygun bir kesim noktası elde edilmedi. Ekstrakapsüler invazyon, perinöral invazyon, lenfovasküler invazyon, cerrahi sınır pozitifliği, çeşitli klinik bulgular (sızıntı, enfeksiyon ve nüks) ve düşük albümin düzeyi (p<0.05) olan MK hastalarında daha düşük genel sağkalım oranları belirlendi. Cox regresyon analizi, preoperatif NLO ve PLO'nun mortalite için anlamlı olmayan faktörler olduğunu gösterdi (sırasıyla p=0,302 ve 0,147). Tümör boyutu, perinöral invazyon, N3 evresi, sızıntı ve düşük albümin düzeyi mortalite için bağımsız prognostik belirleyiciler olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımız, preoperatif NLO ve PLO'nun prognozla ilişkisinin olmadığını ve MK'li hastalarda mortalite için prognostik göstergeler olarak kullanılamayacağını göstermektedir. Daha büyük tümör boyutu, perinöral invazyon, N3 evresi, sızıntı ve hipoalbüminemi prognoz ile anlamlı olarak ilişkiliydi. Hastaların daha uzun süre takip edildiği ve daha büyük örneklem büyüklüklüğüne sahip ileri prospektif çalışmalar, MK için prognostik göstergeler hakkındaki mevcut verilerimizi doğrulamaya yardımcı olacaktır.
INTRODUCTION: This study aimed to determine the relationship between preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) levels with prognosis of locally advanced gastric cancers (GC).
METHODS: This was a retrospective single centre study conducted between January 2011 and January 2016 at the Department of General Surgery of XXX. A total of 83 patients histologically diagnosed with GC who received curative surgery were included in the study.
RESULTS: Median (first-third quartile) NLR value was 2.62 (1.93-4) and PLR value was 148.1 (117.73-221.43). ROC analysis did not yield optimal cut-off values for NLR and PLR to predict mortality. Lower overall survival rates were reported in GC patients with extracapsular invasion, perineural invasion, lymphovascular invasion, surgical margin positivity, various clinical findings (leakage, infection and recurrence), and lower albumin level (all, p<0.05). Cox regression analysis demonstrated that preoperative NLR and PLR were non-significant factors for mortality (p=0.302 and 0.147, respectively). Tumour size, perineural invasion, N3 stage, leakage and lower albumin level were independent prognostic determinants for mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results indicate that preoperative NLR and PLR were not associated with prognosis and could not be used as prognostic indicators for mortality in patients with GC. Greater tumour size, perineural invasion, N3 stage, leakage and hypoalbuminemia were significantly associated with prognosis. Further prospective studies with longer patient follow-up and larger sample sizes will help to verify our current data on prognostic indicators for GC.

7.
Hodgkin Lenfoma Hastalarında EORTC QLQ ile Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi: Çok Merkezli Çalışma
Quality of Life Assessment with EORTC QLQ in Patients with Hodgkin Lymphoma: Multicenter Study
Aliihsan Gemici, Istemi Serin, Vedat Buğra Erol, Mehmet Hilmi Doğu, İdris İnce, Rafet Eren, Atakan Tekinalp, Volkan Karakuş, Ömur Gökmen Sevindik
doi: 10.5505/aot.2022.25991  Sayfalar 128 - 138
GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı, EORTC QLQ-C30 ve QLQ-HL27 anketleri yardımıyla Türkiye genelini temsil eden bir örneklemde Hodgkin lenfoma (HL) hastalarında yaşam kalitesi hakkında veri elde etmekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2018-2020 yılları arasında, HL tanısı almış 7 farklı merkezden toplam 68 hasta çalışmaya dahil edildi. Anketler, araştırmaya katılan merkezlerde hekim kontrolünde hasta tarafından yanıtlandı.
BULGULAR: 68 hastanın %42.6'sı (n=29) kadın, %57.4'ü (n=39) erkekti. Hastaların yaşları 18 ile 74 arasında değişmekte olup, ortalama 42.10±16.62 ve ortanca değeri 40 idi. QLQ-C30 global sağlık durumu/ yaşam kalitesi, fonksiyonel veya semptom skalaları ve HL27 SB, PC, EI ve WF skorları açısından yaş alt grupları arasında anlamlı fark yoktu (tümü için, p>0.05). Kadınların kabızlık puanlarının erkeklere göre daha yüksek olduğu belirlendi (p=0.041). Cinsiyete göre HL27 SB, PC, EI ve WF alt puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cinsiyete göre sadece QLQ-C30 kabızlık alt puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı. Kadınların kabızlık puanları erkeklerin puanlarından daha yüksekti. HL hastalarında QoL değerlendirmesinin etkinliğini ortaya çıkarmak için daha ayrıntılı ve geniş popülasyon çalışmalarına ihtiyaç olduğu görülmektedir.

INTRODUCTION: The aim of our study is to obtain data on the quality of life (QoL) in Hodgkin lymphoma (HL) patients in a representative sample of the general population of Turkey with the help of the EORTC QLQ-C30 and QLQ-HL27 questionnaires.
METHODS: A total of 68 patients from 7 different centers diagnosed with HL between 2018-2020 were included in the study. The questionnaires were answered cross-sectionally by the patient under the control of a physician in the centers participating in the study.
RESULTS: Out of 68 patients, 42.6% (n=29) were female and 57.4% (n=39) were male. The ages of the patients ranged from 18 to 74 years, with a mean of 42.10±16.62 and with a median value of 40 years. There was no significant difference between age subgroups in terms of QLQ-C30 global health status/ QoL, functional or symptom scales and HL27 SB, PC, EI and WF scores (p>0.05, for all). It was determined that the constipation scores of females were higher than the scores of males (p=0.041). No statistically significant difference was found in terms of HL27 SB, PC, EI and WF sub-dimension scores according to gender (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was only a statistically significant difference in terms of QLQ-C30 constipation sub-dimension scores according to gender. The constipation scores of females were higher than the scores of men. More detailed and large population studies are needed to reveal the effectiveness of QoL assessment in HL patients.


8.
Hematolojik Maligniteli Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Hakkındaki Görüşleri
The Views of Patients with Hematological Malignancies About Complementary and Alternative Medicine
Derya Şahin, Semih Başcı, Samet Yaman, Tahir Darçın, Bahar Uncu Ulu, Nuran Ahu Baysal, Dicle İskender, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Tuba Hacıbekiroğlu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş
doi: 10.5505/aot.2022.05945  Sayfalar 139 - 146
GİRİŞ ve AMAÇ: Tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT), kanser hastaları tarafından sıklıkla kullanılmaktadır, ancak hematolojik kanserli hastalarda TAT kullanımının yaygınlığı hakkında çok fazla çalışma yayınlanmamıştır. Bu çalışma, bu hasta grubunda kullanılan TAT prevalansını ve kullanılan TAT tipini belirlemeyi amaçlamaktadır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ankara Onkoloji Hastanesi hematoloji ve kök hücre nakli kliniğinde takip edilen hastalara TAT, sanat terapisi ve manevi destek ile ilgili bazı sorular soruldu
BULGULAR: Toplam 238 hasta katıldı. TAT kullanım yaygınlığı %29,4 idi. Kullanılan en yaygın TAT türleri fitoterapidir. Yaş ve cinsiyet ile TAT kullanımı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Eğitim düzeyi düşük olanlarda daha yüksek TAT kullanım oranı gözlendi. İl merkezlerinde yaşayanların da bu tedavileri daha yüksek oranda kullandıkları belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hematolojik kanserli hastalarda TAT kullanımının diğer çalışmalara göre daha az olduğu, hastaların TAT konusunda kafalarının karıştığı ve hekimlerinden bilgi almak istedikleri dikkat çekicidir. Sanat terapisi ve manevi destek terapilerine de ilgi duydukları gözlemlendi.
INTRODUCTION: Complementary and alternative medicine (CAM) is often used by cancer patients, but not many studies had been published on the prevalence of CAM use in patients with hematological cancers. This study aims to determine the prevalence of CAM and type of CAM used in this group of patients.
METHODS: Patients who were followed up in Ankara Oncology Hospital hematology and stem cell transplant clinic were asked some questions about CAM, art therapy and spiritual support.
RESULTS: A total of 238 patients participated. The prevalence of CAM use was 29,4%. The most common types of CAM used is phytotherapy. There is no significant association of CAM use with age and gender. A higher rate of CAM use was observed in those with a low education level. It was found that those living in the provincial centers also used these treatments at a higher rate.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is noteworthy that the use of CAM is less common in patients with hematologic cancer compared to other studies, patients are confused about CAM and want to get information from their physicians. It was observed that they were also interested in art therapy and spiritual support therapies.

9.
Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Fibrinojen-Albümin Oranının Prognostik Önemi
Prognostic Significance of Fibrinogen-to-Albumin Ratio in Small Cell Lung Cancer
Hatice Yılmaz, Ali Aytaç, Büşra Niğdelioğlu, Özlem Yersal, Sabri Barutca
doi: 10.5505/aot.2022.65037  Sayfalar 147 - 158
GİRİŞ ve AMAÇ: Fibrinojen-albümin oranının (FAR) bazı kanserlerde prognoz ile yakından ilişkili olduğu bulunmuştur. Ancak küçük hücreli akciğer kanserinde (KHAK) FAR' ın prognostik önemi tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada FAR'ın KHAK' deki prognostik önemini göstermeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: KHAK tanısı ile takip edilen 145 hasta geriye dönük olarak çalışmaya dahil edildi. Alıcı çalışma karakteristiği (ROC) eğrisi analizine göre FAR için optimal cutoff değerleri belirlendi ve hastalar düşük (< 0.138) ve yüksek (≥ 0.138) FAR gruplarına ayrıldı. C-reaktif protein (CRP)-albümin oranı (CAR), prokalsitonin-CRP oranı (PCR), prognostik beslenme indeksi (PNI) sırasıyla 0.646, 6.1 ve 33.9'luk bir kesme noktasına göre gruplandırıldı. Parametrelerin progresyonsuz sağkalım (PFS) ve genel sağkalım (OS) için prognostik önemlerini değerlendirmek için Cox regresyon analizleri kullanıldı.
BULGULAR: Hem PFS (sırasıyla p<0,001, p: 0,027, p: 0,003) hem de OS (sırasıyla p<0,001, p: 0,001, p<0,001) FAR, CAR, PCR yüksek olan grupta daha kısa bulundu. Hem PFS (p: 0.020) hem de OS (p: 0.001), PNI'si yüksek olan grupta, PNI'si düşük olan gruba göre daha uzun bulundu. Çok değişkenli analizde FAR ve PNI, hem PFS hem de OS için bağımsız bir prognostik faktör olarak bulundu (sırasıyla p: 0.039, p: 0.021; p: 0.034, p: 0.016).
TARTIŞMA ve SONUÇ: FAR ve PNI, KHAK' li hastalarda sağkalım sürelerini öngören bağımsız prognostik parametrelerdir.
INTRODUCTION: It has been found that fibrinogen-to-albumin ratio (FAR) is closely correlated with prognosis in some cancers. But prognostic importance of FAR in small cell lung cancer (SCLC) isn’t known completely. We aimed to show the prognostic importance of FAR in SCLC in this study.
METHODS: 145 patients followed up with diagnosis of SCLC were included in the study retrospectively. According to the receiver operating characteristic (ROC) curve analysis, the optimal cutoff values were determined for the FAR, and the patients were divided into low (< 0.138) and high (≥ 0.138) FAR groups. C-reactive protein (CRP)- albumin ratio (CAR), procalcitonin-CRP ratio (PCR), prognostic nutritional index (PNI) were grouped based on a cutoff point of 0.646, 6.1 and 33.9 respectively. Cox regression analyses were used for evaluating prognostic significances for progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) of parameters.
RESULTS: Both PFS (p<0.001, p: 0.027, p: 0.003, respectively ) and OS (p<0.001, p: 0.001, p<0.001, respectively) were found shorter in the group with higher FAR, CAR, PCR. Both PFS (p: 0.020) and OS (p: 0.001) were found to be longer in the group with higher PNI compared to the group with low PNI. In multivariate analysis, FAR and PNI were found as an independent prognostic factor for both PFS and OS (p: 0.039, p: 0.021; p: 0.034, p: 0.016, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: FAR and PNI are independent prognostic parameters predicting survival times in patients with SCLC.

10.
Eltrombopag Tedavisi Alan Kronik İmmün Trombositopenik Purpura Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Evaluation of Patients with Chronic Immune Thrombocytopenic Purpura Treated with Eltrombopag: A Single Center Experience
Sedanur Oğuzman, Hava Üsküdar Teke, Neslıhan Andic, Eren Gündüz
doi: 10.5505/aot.2022.43660  Sayfalar 159 - 164
GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik immün trombositopenide tedavi hedefi trombosit sayısını kanamayı önleyebilecek güvenli bir aralıkta tutmaktır. Eltrombopag, trombositopeni tedavisinde oral bir trombopoietin reseptör agonistidir. Merkezimizde takipli eltrombopag kullanan toplam 79 hastanın demografik özelliklerini, eltrombopag tedavi yanıtını ve yan etki profilini değerlendirdik. Bulgularımızı literatür verileri ile kıyaslayarak özellikle yanıt oranlarındaki ve yan etki profilindeki farklılıkları ortaya koymayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 1 Ocak 2010 – 1 Mayıs 2021 tarihleri arasında merkezimizin hematoloji polikliniğine başvuran kronik immun trombositopeni tanısı konulan ve eltrombopag kullanan toplam 79 hasta randomize olacak şekilde retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, eltrombopag tedavi yanıtı, yan etki profili kaydedildi. Kategorik verilerin incelenmesinde Pearson Ki-kare testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmamızda eltrombopag tedavisi alan 79 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi ( 45 kadın - 34 erkek, yaş ortalaması 49±19,1 yıl). Hastaların tedavi öncesi bazal trombosit sayısı değerlendirildiğinde ortalama değeri 17,000/mm3 olarak hesaplandı. Eltrombopag tedavisinden sonraki tüm trombosit değerleri incelendiğinde maksimum trombosit değeri ortalaması 127,000/mm3, maksimum trombosit değerine ulaşılan ortalama süre ise 30 gün şeklindeydi. Hastaların 46’sında (%58) komplet remisyon, 14’ünde (%17) parsiyel remisyon sağlanırken 19’unda (%25) yanıt alınamadığı izlendi. Hastaların 16’sı (%20) uzamış cevaba sahipti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Eltrombopag tedavi kararı verilen bazal trombosit sayısı ve tedavi yanıtları literatür ile benzerken, uzamış cevap oranlarının bizim çalışmamızda daha fazla olduğu görüldü. Çalışmamızdaki karaciğer enzim takiplerindeki yükselme oranı literatürdeki verilerden daha yüksek bulunmasına rağmen, bu sebepten ilacın kesilmek zorunda kalınmasının oranları benzerdir.
INTRODUCTION: The goal of treatment in chronic immune thrombocytopenia is to keep the platelet count within a safe range that can prevent bleeding. Eltrombopag is an oral thrombopoietin receptor agonist for the treatment of thrombocytopenia. We evaluated the demographic characteristics, eltrombopag treatment response and side-effect profile of a total of 79 patients using eltrombopag with follow-up at our center. By comparing our findings with the literature data, we aimed to reveal the differences in response rates and side-effect profiles.
METHODS: A total of 79 patients who were diagnosed with chronic immune thrombocytopenia and used eltrombopag, who applied to the hematology outpatient clinic of our center between January 1, 2010 and May 1, 2021, were evaluated in a randomized retrospective manner. Demographic characteristics of the patients, eltrombopag treatment response, and side-effect profile were recorded. Pearson Chi-square test was used to analyze categorical data.
RESULTS: In our study, the data of 79 patients who received eltrombopag treatment were analyzed retrospectively (45 females - 34 males, mean age 49±19.1 years). When the basal platelet count of the patients was evaluated before the treatment, the mean value was calculated as 17,000/mm3. When all platelet values ​​after eltrombopag treatment were examined, the mean maximum platelet value was 127,000/mm3, and the mean time to reach the maximum platelet value was 30 days. Complete remission was achieved in 46 (58%) patients, partial remission was achieved in 14 (17%) patients, and 19 (25%) didn't respond. Sixteen (20%) patients had a prolonged response.
DISCUSSION AND CONCLUSION: While basal platelet count and treatment responses for eltrombopag treatment were similar to those in the literature, prolonged response rates were higher in our study. Although the rate of elevation in liver enzyme follow-ups in our study was higher than the data in the literature, the rates of having to discontinue the drug for this reason were similar.

11.
Kolorektal Kanserli Hastaların Postoperatif Erken Dönem Komplikasyonlarında Clavien-Dindo ve Common Termınology Crıterıa for Adverse Events Sınıflamalarının Karşılaştırılması
Comparison of Clavien-Dindo and Common Terminology Criteria for Adverse Events Classifications in Postoperative Early-Stage Complications of Patients with Colorectal Cancer
Veysel Cem Özcan, Suat Kutun, Kubilay Kenan Özlük, Eda Güner, Bulent Aksel, Lütfi Doğan, Cihangir Özaslan
doi: 10.5505/aot.2022.67699  Sayfalar 165 - 173
GİRİŞ ve AMAÇ: Kolorektal kanser tanısı ile opere edilen hastalarda Clavien-Dindo ve Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) komplikasyon sınıflamaları kullanılarak, erken dönem komplikasyon oranları, komplikasyon oluşmasındaki risk faktörleri ve hastanede kalış sürelerinin karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2019 ve Haziran 2020 tarihleri arasında kolorektal kanser tanısıyla operasyona alınan, erken dönem komplikasyon gelişen 222 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.Kolorektal kanser tanısıyla operasyon uygulanan klinik takiplerinde erken dönem komplikasyon gelişen hastalar çalışmaya alındı. Kolorektal malignite nüksü ile opere edilen hastalar, 18 yaşından küçük hastalar, intraoperatif değerlendirmede inoperabl kabul edilen hastalar ve gebeler çalışmaya alınmadı. Postoperatif erken dönemde gelişen komplikasyonlar, Clavien-Dindo ve CTCAE sınıflamalarına göre derecelendirildi. Hastaların demografik verilerinin, ameliyat tekniğinin, tümör yerleşiminin, neoadjuvan kemoradyoterapi öyküsünün, peroperatif transfüzyon öyküsünün, operasyonun aciliyeti, ek organ rezeksiyonunun, yandaş hastalıkların, patolojik evre ve ameliyat süresinin komplikasyon üzerine etkisi karşılaştırıldı.
BULGULAR: Clavien-Dindo sınıflanmasına göre komplikasyon gelişen I. derecede 161(%72.5) hasta, II.derecede 13(%5.9) hasta, IIIA derecede 14 (%6.3) hasta, IIIB derecede 20 (%9) hasta, IVA derecede 11 (%4.9) hasta ve V. derecede 3 (%1.4) hasta mevcuttu. CTCAE sınıflamasına göre komplikasyon gelişen II. derecede 162 (%73) hasta, III. derece 36 (%16.2) hasta, IV. derece 21 (%9.5) hasta ve V. derece 3 (%1.4) hasta raporlandı. Clavien-Dindo sınıflamasına göre erkek cinsiyet 3 kat, açık cerrahi girişimde 8 kat ve diabetes mellitusta 1.7 kat komplikasyon gelişme riski daha fazla bulundu. CTCAE sınıflamasına göre aynı seansta karaciğer rezeksiyonu uygulanması komplikasyon riskini 5 kat, açık cerrahi teknikte risk 8 katına çıkmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Postoperatif komplikasyonları derecelendirirken iki sınıflama sisteminin birbirine üstünlüğü olmayıp, her ikisi de cerrahi komplikasyonları derecelendirmede kullanılabilir.
INTRODUCTION: The present study aimed to compare early complication rates, risk factors for complications, and hospital stay lengths in patients operated on for Colorectal cancer, by using Clavien-Dindo and Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) complication classifications.
METHODS: 222 patients who were operated between March 2019 and June 2020 with the diagnosis of colorectal cancer and had early complications were evaluated retrospectively.Patients who were operated with the diagnosis of colorectal cancer and who developed early complications in their clinical follow-up were included in the present study. Patients who were operated for colorectal malignancy relapse, patients younger than 18 years of age, patients considered inoperable in the intraoperative evaluation, and pregnant women were excluded from the study.Complications that developed in the postoperative period were graded according to Clavien-Dindo and CTCAE classifications.
RESULTS: According to the Clavien-Dindo classification, there were 161 patients (72.5%) in grade I, 13 patients (5.9%) in grade II, 14 patients (6.3%) in grade IIIA, 20 patients (9%) in grade IIIB, 11 patients (4.9%) in grade IVA and 3 patients (1.4%) in grade V, in terms of development of complications. According to the CTCAE classification in terms of complication development, 162 (73%) patients with grade II, 36 (16.2%) patients with grade III, 21 (9.5%) patients with grade IV and 3 patients with grade V (1.4%) were reported. According to the Clavien-Dindo classification, the risk of developing complications was 3 times higher in male gender, 8 times higher in open surgical intervention, and 1.7 times higher in diabetes mellitus. According to the CTCAE classification, performing liver resection in the same session increased the risk of complications 5 times, while the use of open surgical technique increased the risk 8 times.
DISCUSSION AND CONCLUSION: : Neither classification system is superior to the other in grading postoperative complications, and both can be used to rate surgical complications.

12.
Akut Lösemili Hastalarda Retina Kanaması ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Factors Associated With Retinal Hemorrhage In Patients With Acute Leukemia
Sibel Özdogan, Ayşenur Çelik, Semih Başcı
doi: 10.5505/aot.2022.97992  Sayfalar 174 - 179
GİRİŞ ve AMAÇ: Akut lösemili hastalarda retina kanaması ile kan parametreleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retina kanaması olan ve olmayan 61 akut lösemi hastasını geriye dönük olarak araştırdık ve ilişkili faktörleri analiz ettik. Hastalara detaylı göz muayenesi yapıldı. Hematolojik ve pıhtılaşma parametreleri, fundusta retina kanamalarının fark edildiği andaki verilere dayanıyordu.
BULGULAR: Çalışma grubunu retina kanaması olan akut miyelositik lösemili (AML) ve akut lenfositik lösemili (ALL) 30 hasta, kontrol grubunu ise retina kanaması olmayan 31 akut lösemi hastası oluşturdu. Hastaların yaklaşık ½'sinde retina kanamasına bağlı az görme mevcutken, diğer yarısı titiz bir göz muayenesi ile tespit edildi. AML tanısı retina kanaması olan hastalarda istatistiksel olarak daha sıktı (p=0,02). Retina kanaması olan hastalarda aktif hastalık istatistiksel olarak daha yaygındı (p=0.03). Retinal kanama grubunda, hastaların hemoglobin, hematokrit ve trombosit düzeyleri kanaması olmayanlara göre anlamlı derecede daha düşüktü (sırasıyla p=0,001, p=0,001 ve p=0,001). İki grup arasında lökosit değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,634).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada hematolojik parametreler ile retinal kanamalar arasında korelasyon bulduk. Aktif AML ve derin trombositopenisi olan hastaların göz problemlerinin çoğu asemptomatik olduğundan bunların gözden kaçmaması için göz muayenesine öncelik verilmelidir.
INTRODUCTION: We aimed to investigate the association of retinal hemorrhage and blood parameters in patients with acute leukemia
METHODS: We have retrospectively investigated sixty-one acute leukemia patients with and without retinal hemorrhages and analyzed associated factors. Patients underwent a detailed ocular examination. The hematological and coagulation parameters were based on data when the retinal hemorrhages were noticed in the fundus.
RESULTS: The study group consisted of 30 patients with acute myelocytic leukemia (AML) and acute lymphocytic leukemia (ALL) who had retinal hemorrhages and the control group consisted of 31 patients with acute leukemia without retinal hemorrhages. Approximately ½ of the patients had low vision due to retinal hemorrhage, while the other half were detected by meticulous eye examination. AML diagnosis was statistically more frequent in patients with retinal hemorrhage (p=0.02). Active disease was statistically more common in the patients with retinal hemorrhage (p=0.03). In the retinal hemorrhage group, patients had significantly lower hemoglobin, hematocrit, and platelet levels than those without hemorrhages (p=0.001, p=0.001 and p=0.001 respectively). There was no statistically significant difference in leukocytes values between two groups (p=0.634).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In present study we found correlation between the hematological parameters and retinal hemorrhages. In patients with active AML and profound thrombocytopenia, a visual examination should be prioritized since ocular problems may go unnoticed since many patients are asymptomatic.

OLGU SUNUMU
13.
64 Yaş Kadın Hastada Memede İnflamatuar Miyofibroblastik Tümör
Inflammatory Myofibroblastic Tumor of the Breast in 64 – Year – Old Women
Eda Güner, Fatma Markoç, Cihangir Özaslan
doi: 10.5505/aot.2022.32848  Sayfalar 180 - 185
Giriş: İnflamatuar miyofibroblastik tümör (İMT) memede nadir olarak yerleşir ve cerrahi rezeksiyon tanı ve tedavi için yeterlidir.
Olgu Sunumu: 64 yaşında kadın hasta sağ memede kitle ile merkezimize başvurdu. Mamografide, sağ memede kalsifikasyon ile birlikte düzgün konturlu bir kitle mevcuttu. Üç ay sonra, kitlenin büyümesi üzerine segmental mastektomi planlandı. Patolojik özellikler, mikromorfolojik ve immünohistokimyasal boyama lezyonun IMT olduğunu doğrulamıştır.
Sonuç: Memenin IMT'leri nadir ve orta (nadiren metastaz yapan) malign potansiyel bir tümördür. Nüks ve metastaz riski nedeniyle negatif sınırlarla tam eksizyon ve düzenli takip İMK tedavisinde kritik bir rol oynamaktadır.
Introduction: The inflammatory myofibroblastic tumour (IMT) rarely located in the breast and, surgıcal resection is enough for the diagnosis and treatment.
Case Report: The patient, a 64-year-old female, referred to our centre palpable mass in the right breast. Mammography demonstrated a mass of smoothed contour with calcification in the right breast. After three months later segmental mastectomy was planned as the mass grew. Pathologically features, micromorphological and immunohistochemical staining have confirmed the lesion as being breast IMT.
Conclusion: IMTs of the breast is a rare and intermediate ( rarely metastasizing) malignant potential tumour. Due to recurrence and metastasis risk, complete excision with negative margins and regular follow up plays a critical role in the treatment of IMTs.

LookUs & Online Makale