ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 54 (1)
Cilt: 54  Sayı: 1 - 2021
ARAŞTIRMA
1.
Ağız ve Dil Kanserleri ile İlgili İnternet Medyasında Yer Alan Haberler ve Toplum Üzerindeki Etkileri: Türkiye’ den Bir Google Trends Çalışması
News on the Internet Media About Mouth and Tongue Cancers and Their Effects on Society: A Google Trends Study From Turkey
Oğuzhan Demirel
doi: 10.5505/aot.2021.82474  Sayfalar 1 - 10

2.
Direkt ve İndirekt Ölçümlerle Ölçülen Diyastolik Kan Basınçları Korele Değil
There is No Correlation Between Non Invasive Diastolic Blood Pressure and Invasive Diastolic Blood Pressure
İbrahim Yıldırım
doi: 10.5505/aot.2021.14880  Sayfalar 11 - 16

3.
Erlotinib ile Tedavi Edilen EGFR Mutant Akciğer Kanserinde Vitamin D Düzeyi ile Cilt Toksisitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
The Determination of the Relationship between Skin Toxicities and Vitamin D Level in EGFR Mutant Lung Cancer that Treated with Erlotinib
Şebnem Yücel, Burak Bilgin
doi: 10.5505/aot.2021.71224  Sayfalar 17 - 22

4.
Morbid Obezite Tedavisinde, Roux En-Y Tipi Gastrik By-Passın Uzun Dönem Sonuçları ve Eşlik Eden Hastalıklar Üzerine Olan Etkisi; Morbid Obezite Cerrahisinin Emekleme Dönemi
Roux En-Y Type Gastric Bypass Long-Term Results and Effects on Concomitant Diseases in the Treatment of Morbid Obesity; Infancy of Morbid Obesity Surgery
Ergün Yüksel, Mehmet Akif Üstüner, Mehmet Mihmanlı
doi: 10.5505/aot.2021.94834  Sayfalar 23 - 30

5.
Esansiyel Trombositozlu Hastaların Tedavi Yaklaşımları ve Klinik Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Patients with Essential Thrombosıtosis in Terms of Treatment Approaches and Clinical Properties
Cenk Sunu, Gülten Korkmaz Akat, Yasin Kalpakçı, Ahmet Kürşad Güneş, Simten Dağdaş, Funda Ceran, Gülsüm Özet
doi: 10.5505/aot.2021.22590  Sayfalar 31 - 39

6.
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sırasında Gelişen Epileptik Nöbetlerin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Evaluation of Epileptic Seizures Developed During Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A Single Center Experience
Serhat Çelik, Zeynep Tuğba Güven, Nimet Kübra Özsoy, Ayşe Günay, Muzaffer Keklik, Leylagül Kaynar, Bülent Eser, Mustafa Çetin, Ali Ünal
doi: 10.5505/aot.2021.57805  Sayfalar 40 - 50

7.
Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi öncesinde Patolojik Derece Artışı Öngörülebilir mi?
Is Pathological Grade Increase Predictable Prior to Robot-Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy?
Yalçın Kızılkan, Ali Yasin Özercan, Melih Balcı, Mehmet Yıldızhan, Erem Asil, Özer Güzel, Cüneyt Özden, Altuğ Tuncel
doi: 10.5505/aot.2021.13471  Sayfalar 51 - 56

8.
Transrektal Prostat Biyopsisi Sonrası Enfeksiyonları Önlemek için Hangi Antibiyotik Profilaksisi Daha İyidir: Tek veya Kombinasyon?
Which Antibiotic Prophylaxis is Better to Prevent Infections after Transrectal Prostate Biopsy: Single or Combination?
Cem Şah, Deniz Abat, Adem Altunkol, Mehmet Salih Boğa
doi: 10.5505/aot.2021.59489  Sayfalar 57 - 62

9.
Rektum Kanseri Nedeniyle Aşağı Anterior Rezeksiyon Yapılan Hastalarda Laparoskopik ve Açık Tekniğin Karşılaştırılması
A Comparison of Laparoscopic and Open Technique in Patients with Low Anterior Resection due to Rectal Cancer
Yavuz Selim Kahraman, Onur Can Güler, Bülent Aksel, Lütfi Doğan, Cihangir Özaslan
doi: 10.5505/aot.2021.54871  Sayfalar 63 - 73

10.
Steroide Dirençli İmmun Trombositopeni Tedavisinde Eltrombopag Etkinliği: Retrospektif Tek Merkez Deneyimi
Efficacy of Eltrombopag in the Treatment of Steroid Resistant Immune Thrombocytopenia: A Retrospective Single Center Experience
Jale Yıldız, Merve Aksu Söyler, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Bahar Uncu Ulu, Mehmet Bakırtaş, Derya Şahin, Hikmettullah Batgi, Alparslan Merdin, Dicle İskender, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntas
doi: 10.5505/aot.2021.50103  Sayfalar 74 - 78

11.
Patolojik Sonucu Non-diagnostik Olan Tiroid Nodüllerinin Sonografik Özellikleri
Sonographic Features of Thyroid Nodules with Non-diagnostic Pathological Result
Ömer Faruk Ateş, Onur Taydaş
doi: 10.5505/aot.2021.22438  Sayfalar 79 - 86

12.
Tiroidektomi Olgularımızın Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Our Thyroidectomy Cases
Semih Ak, Mehmet Erkan Kaplama
doi: 10.5505/aot.2021.93823  Sayfalar 87 - 91

13.
Akut Myeloid Lösemi ve Obezite Arasındaki İlişki
The Relationship Between Acute Myeloid Leukemia and Obesity
Semih Başcı, Samet Yaman, Esra Durmuşoğlu, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Bahar Uncu Ulu, Mehmet Bakırtaş, Derya Şahin, Tahir Darçın, Hikmettullah Batgi, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Fevzi Altuntaş
doi: 10.5505/aot.2021.19970  Sayfalar 92 - 97

14.
Metastatik Kemik Tümörlerinin Demografik Özellikleri
Demographic Features of Metastatic Bone Tumors
Coskun Ulucaköy, Aliekber Yapar, Mustafa Cem Şeyhoğlu, Mehmet Ali Tokgöz, İsmail Burak Atalay, Bedii Şafak Güngör
doi: 10.5505/aot.2021.99705  Sayfalar 98 - 102

15.
Ön Çapraz Bağ Rekonstrüktif Cerrahisinde Hamstring Tendonu Otogrefti ve Tibialis Anterior Allogrefti Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Retrospektif Bir Çalışma
Comparison of Hamstring Tendon Autograft and Tibialis Anterior Allograft Methods in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Surgery: A Retrospective Study
Yaman Karakoç, Emre Özanlağan
doi: 10.5505/aot.2021.46873  Sayfalar 103 - 110

OLGU SUNUMU
16.
Masif Asit ile Prezente Olan ve Peritonitis Karsinomatoza ile Karışan Overin Brenner Tümörü
Brenner Tumor of the Ovary Presented with Massive Acid and Mixed with Peritonitis Carcinomatosis
Mehmet Furkan Sağdıç, Mete Can Ateş, Bülent Aksel
doi: 10.5505/aot.2021.05657  Sayfalar 111 - 114

ARAŞTIRMA
17.
Hodgkin Lenfoma Tedavisi; Son 30 Yılda Neler Değişti
Hodgkin Lymphoma Treatment; What has Changed in the Last 30 Years.
Mehmet Faik Çetindağ
doi: 10.5505/aot.2021.82473  Sayfalar 115 - 127

LookUs & Online Makale