ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 53 (3)
Cilt: 53  Sayı: 3 - 2020
ARAŞTIRMA
1.
Familyal Adenomatozis Polipoziste APC geni analizi: Türk toplumunda 3 yeni mutasyon
APC gene analysis in familial adenomatosis polyposis: 3 new mutations in Turkish population
Ahmet Cevdet Ceylan, Gülay Ceylan
doi: 10.5505/aot.2020.08931  Sayfalar 373 - 377

2.
Akut Lösemi Hastalarında Mekanik Ventilasyon İhtiyacı: Sıklık, Risk Faktörleri ve Prognozu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
The Need for Respiratory Support in Acute Leukemia: Frequency, Risk Factors and Prognosis
Burak Bilgin, Yahya Buyukasik
doi: 10.5505/aot.2020.15010  Sayfalar 378 - 383

3.
Siklofosfamid Kaynaklı Karaciğer Hasarına Karşı Arı Sütünün Koruyucu Etkisi
Protective Effects of Royal Jelly against Cyclophosphamide-Induced Liver Damage
Ebru Annaç, Ali Tekçe, Ömer Korkmaz, Mehmet Bülbül, Mustafa Demirci
doi: 10.5505/aot.2020.26817  Sayfalar 384 - 390

4.
Yaşlı Akut Myeloid Lösemi Hastalarında Azasitidin-Etoposid-Sitozin Arabinozid Kombinasyon Terapisi
Azacitidine-Etoposide-Cytosine Arabinoside Combination Therapy In Older Acute Myeloid Leukemias
Senem Maral, Murat Albayrak, Çiğdem Pala, Abdulkerim Yıldız, Hacer Berna Afacan Öztürk, Pınar Cömert, Osman Şahin, Birgül Öneç
doi: 10.5505/aot.2020.27576  Sayfalar 391 - 395

5.
Prostat kanserinde iğne biyopsi ve radikal prostatektomi örnekleri arasındaki uyum
Concordance between needle biopsy and radical prostatectomy specimens in prostatic carcinoma
Cevahir Özer, Bermal Hasbay
doi: 10.5505/aot.2020.36459  Sayfalar 396 - 401

6.
Epitelyal over kanserli hastalarda inflamatuar indekslerin klinik önemi
Clinical significance of inflammatory indexes in patients with epithelial ovarian cancer
Ali Yılmaz, Salim Başol Tekin, Mehmet Bilici, Hatice Yılmaz
doi: 10.5505/aot.2020.38981  Sayfalar 402 - 409

7.
Solid Tümörlü Hastalarda Böbrek Yetmezliği Nedenleri
The Etiology of Acute Kidney Injury in Patient with Solid Tumor
İbrahim Yıldırım, Esra Durmuşoğlu
doi: 10.5505/aot.2020.42275  Sayfalar 410 - 414

8.
Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi işlemlerinin değerlendirilmesi: Retrospektif bir çalışma
Evaluation of endoscopic retrograde cholangiopancreatography procedures: A retrospective study
Onur Can Kılınç, Nihat Okçu
doi: 10.5505/aot.2020.67944  Sayfalar 415 - 421

9.
İleri Evre Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserlerinde Antioksidan Kapasitenin Değerlendirilmesi
Evaluation of Antioxidant Capacity in Advanced Non-Small Cell Lung Cancer
Mutlu Hızal, Mehmet Ali Sendur, Burak Bilgin, Gözde Kart Bayram, Doğan Bayram, Muhammed Bulent Akıncı, Didem Sener Dede, Salim Neselioglu, Ozcan Erel, Bülent Yalcin
doi: 10.5505/aot.2020.35582  Sayfalar 422 - 428

10.
Kanser Hastalarında Periferal Nöropati, Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi
The Evaluation of Peripheral Neuropathy, Daily Life Activities and Quality of Life in Cancer Patients
Gülsüm Sacid, Fatma Arikan
doi: 10.5505/aot.2020.48992  Sayfalar 429 - 440

11.
Kanser Hastalarında Sars-Cov-2 enfeksiyonun değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi
Evaluatıon Of Sars-Cov-2 Infectıon In Cancer Patıents: Sıngle-Center Experıence From Turkey
Aysegul Ilhan Güleşen, Serdar Karakaya, İbrahim Karadağ, Sabahat Ceken, Berna Oksuzoglu
doi: 10.5505/aot.2020.79664  Sayfalar 441 - 447

12.
Glioblastome Multiforme'de 12 Kür Temozolomid Tedavisi 6 Kür Tedaviye Üstün Değildir
12-Cycle of Temozolomide Treatment is not Superior To 6-Cycle of Treatment in Glioblastoma Multiforme
Ibrahim Karadağ, Serdar Karakaya, Öztürk Ateş, Berna Öksüzoğlu
doi: 10.5505/aot.2020.99815  Sayfalar 448 - 457

13.
Türk Multiple Myeloma Hastalarındaki Genetik Bozukluklar: Tek Merkez Deneyimi
Genetic Alterations In Turkish Patients With Multiple Myeloma: A Single Center Experience
Mehmet Bakırtaş, Taha Bahsi, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Haktan Bağış Erdem, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş
doi: 10.5505/aot.2020.02439  Sayfalar 458 - 462

14.
Radikal sistektomi sonrası erken-orta dönem renal fonksiyonel değişiklikler
Renal functional changes after radical cystectomy in the early-mid term period
Mehmet Salih Boğa, Mahmut Ekrem İslamoğlu, Selim Taş, Ali Erhan Eren, Kamil Sarac, Eren Erdi Aksaray, Mutlu Ateş
doi: 10.5505/aot.2020.13285  Sayfalar 463 - 468

15.
Otolog Kök Hücre Nakli Lenfoma Hastalarında Boşanma İçin Bir Risk Faktörü müdür?
Is Autologous Stem Cell Transplantation a Risk For Divorce in Lymphoma Survivors?
Jale Yıldız, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Alparslan Merdin, Bahar Uncu Ulu, Semih Başcı, Tahir Darçın, Samet Yaman, Nuran Ahu Baysal, Dicle İskender, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntas
doi: 10.5505/aot.2020.22448  Sayfalar 469 - 474

16.
Kronik Lenfositik Lösemi Sırasında Gelişen Enfeksiyöz Komplikasyonlara Bir Bakış: Tek Merkez Deneyimi
A Glance to Infectious Complications During the Course of Chronic Lymphocytic Leukemia: Single Center Experience
Zehra Narlı Özdemir, Berna Nur Karataş, Nur Sima Sekban, Uğur Şahin, Mesude Falay, Funda Ceran, Simten Dağdaş, Gülsüm Özet
doi: 10.5505/aot.2020.28199  Sayfalar 475 - 484

17.
Pilonidal Sinüs Cerrahisinde Sinüsektomi ve Kristalize Fenol Uygulamasının Karşılaştırılması
Comparison of Sinusectomy and Crystallized Phenol Procedure in Pilonidal Sinus Surgery
Ergün Yüksel, Mehmet Akif Üstüner
doi: 10.5505/aot.2020.33602  Sayfalar 485 - 491

18.
Erişkin Başlangıçlı Langerhans Hücreli Histiyositozis Tedavisinde Vinblastin Kemoterapisinin Yeri – Ankara Onkoloji Hastanesi Deneyimi
Adult-Onset Langerhans Cell Histiocytosis And The Role of Vinblastine In The Treatment -Ankara Oncology Hospital Experience
Ayşegül Tetik, Bahar Uncu Ulu, Mehmet Bakırtaş, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Jale Yıldız, Semih Başcı, Hikmettullah Batgi, Nuran Ahu Baysal, Dicle İskender, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntas
doi: 10.5505/aot.2020.37097  Sayfalar 492 - 499

19.
Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Perkütan Böbrek Biyopsilerinde Kanama Riskinin Değerlendirilmesi
Assesment of Bleeding Risk in Ultrasound-Guided Percutaneous Renal Biopsies
Ömer Faruk Ateş, Erbil Arık, Ogün Taydaş, Ahmed Bilal Genç, Mehmet Halil Öztürk
doi: 10.5505/aot.2020.37233  Sayfalar 500 - 503

20.
Larenks Kanseri tedavisinde SKL Cerrahisi ve Onkolojik Sonuçları: 3.Basamak İki Merkezden Sonuçlar
Oncologic Results of Supracricoid Laryngectomy: Results From Two Tertitory Centers
Necati Enver, Akın Şahin, Ali Yumusakhuylu, Asli Sahin-Yilmaz, Cagatay Oysu
doi: 10.5505/aot.2020.56873  Sayfalar 504 - 510

21.
Peritoneal Mezotelyomanın Multimodal Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi
Multimodality Treatment For Peritoneal Mesothelioma: A Single Center Experience
Özgen Ahmet Yıldırım, Bülent Aksel, Umut Demirci
doi: 10.5505/aot.2020.71931  Sayfalar 511 - 515

22.
Robotik radikal prostatektomide vezikoüretral anostomozda kullanılan iki yönlü dikenli sütür ve monofilaman poliglekapron sütür kullanımının fonksiyonel sonuçlara katkısı
Functional outcome of vesicourethral anastomosis with bidirectional poliglecaprone vs. barbed polyglycaprone suture in robot-assisted radical prostatectomy
Mehmet Yıldızhan, Erem Asil
doi: 10.5505/aot.2020.72602  Sayfalar 516 - 522

23.
Otolog Hematopoetik Kök Hücre Nakli Olan Anti Hbc Pozitif Hastalarda Antiviral Profilaksinin Önemi
The Importance of Antiviral Prophylaxis in Anti Hbc Positive Patients with Autologous Haematopoietic Stem Cell Transplantation
Sabahat Çeken, Merih Kızıl Çakar, Gülşen İskender, Duygu Mert, Habip Gedik, Göknur Yapar Toros, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntas, Mustafa Ertek
doi: 10.5505/aot.2020.81894  Sayfalar 523 - 531

24.
Covid 19 Pandemi Döneminde Kemoterapi Alan Hastaların Özellikleri Ve Onkoloji Pratiğinde ki Değişiklikler
Characteristics of Patients Who Received Chemotherapy During The Covid 19 Pandemic and Changes in Oncology Practice
Yusuf Açıkgöz, Yakup Ergun, Gökhan Uçar
doi: 10.5505/aot.2020.78010  Sayfalar 532 - 538

OLGU SUNUMU
25.
Neoadjuvan Kemoterapi Rejimi 'sisplatin doksorubisin' ve Cerrahinin Ardından Anaplastik Tiroid Kanseri Olan Bir Hastanın Sağkalımı - Bir Olgu Sunumu
Survival of a Patient with Anaplastic Thyroid Cancer Following Neoadjuvant Chemotherapy Regimen ‘cisplatin doxorubicin’ And Surgery - A Case Report
Gökhan Giray Akgül, Ebru Esen, İsmail Ertürk, Müjdat Turan, Melih Akıncı
doi: 10.5505/aot.2020.49932  Sayfalar 539 - 542

26.
Yetişkinlerde Spermatik Kord Hidrosel: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Encysted Spermatic Cord Hydrocele in Adults: A Case Report and Review of the Literature
Barış Esen, Serdar Sarıdemir, Gulbin Guleryuz Bolsu, Ayşe Ceren Doğanözü
doi: 10.5505/aot.2020.70037  Sayfalar 543 - 546

DAVETLI DERLEME
27.
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Meme Radyolojisi
Breast Radiology Practices During The Covid-19 Pandemic
Irmak Durur Subasi
doi: 10.5505/aot.2020.13540  Sayfalar 547 - 550

LookUs & Online Makale