ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderActa Oncol Tur.: 53 (2)
Cilt: 53  Sayı: 2 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Prone Pozisyonda Pandüler Meme Radyoterapisi
Pendulous Breast Radiotherapy in Prone Position
Yasemin Güzle Adaş, Muzaffer Bedri Altundağ, Tamer Çalıkoğlu, Serab Uyar, Ali Rıza Üçer, Gülçin Ertaş, Atila Demirkasımoğlu, Sema Durmuş Düzgün, Hayati Abanuz, Erdal Demir, Kenan Özbağı
doi: 10.5505/aot.2020.00378  Sayfalar 189 - 193

2.
Opere Mide Kanserli Adjuvan Tedavi Alan Hastalarda Hastalıksız Sağkalım ve Genel Sağkalıma Etki Eden Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Prognostic Factors Affecting Disease-Free Survival and Overall Survival in Patients with Operated Gastric Cancer Treated with Adjuvant Treatment
İrem Bilgetekin, Cengiz Karaçin, Fatma Buğdaycı Başal, Umut Demirci, Ömür Berna Öksüzoğlu
doi: 10.5505/aot.2020.04864  Sayfalar 194 - 203

3.
RENAL nefrometri skoru orta ve yüksek risk grubu renal kitlelerde robot yardımlı parsiyel nefrektominin onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of oncological and functional outcomes in robot-assisted partial nephrectomy for renal tumors with intermediate and high risk RENAL nephrometry scores
Mehmet Salih Boğa, Ekrem İslamoğlu, Kaan Karamık, Çağatay Özsoy, Murat Savaş, Mutlu Ateş
doi: 10.5505/aot.2020.13284  Sayfalar 204 - 209

4.
Adneksiyal kitlelerde, intraoperatif frozen section ile final patoloji arasındaki uyumda kappa testinin kullanımı
Concordance between intraoperative frozen section and final pathology in adnexal masses using the kappa test
Hakan Çökmez, Çetin Aydın, İrfan Öcal, Simge Tezel Yozgat
doi: 10.5505/aot.2020.24085  Sayfalar 210 - 218

5.
Lokalize prostat kanseri nedeniyle radikal prostatektomi uyguladığımız 55 yaş altındaki hastalarımızda uzun dönem onkolojik sonuçlarımız
The long-term oncological results of patients under 55-year-old who underwent radical retropubic prostatectomy for localized prostate cancer
Süleyman Bulut, Samet Şenel, Yalçın Kızılkan, Cüneyt Özden, Binhan Kağan Aktaş
doi: 10.5505/aot.2020.30316  Sayfalar 219 - 224

6.
Malign Proksimal Radius Tümörlerinde Single Bone Forearm Prosedürü Sonuçları
The Results of Single Bone Forearm Procedure for Malignant Proximal Radius Tumors
Abdullah Merter, Mustafa Onur Karaca, Kerem Başarır, Yusuf Yıldız
doi: 10.5505/aot.2020.32032  Sayfalar 225 - 230

7.
Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonrası pT0 Hastaların Klinik Ve Patolojik Karakteristikleri
Clınıcal And Pathologıcal Characterıstıcs Of pT0 Patıents After Robot Assısted Laparoscopıc Radıcal Prostatectomy
Bahri Gök, Erdem Koç
doi: 10.5505/aot.2020.36036  Sayfalar 231 - 236

8.
Metastatik olmayan prostat kanserinde ileri yaş onkolojik sonuçları etkilemekte midir?
Advanced age in non-metastatic prostate cancer: does it matter on the oncological outcomes?
Özer Ural Çakıcı, Nurullah Hamidi, Abdullah Erdem Canda, Serkan Altınova
doi: 10.5505/aot.2020.38980  Sayfalar 237 - 244

9.
Jenerik İmatinib Çağında Kronik Myeloid Lösemi Hastalarında Yaşam Kalitesi
Quality of Life in Chronic Myeloid Leukemia Patients in the Era of Generic Imatinib
Abide Günnur Balcı Güçlü, Nur Oğuz Davutoğlu, Beyhan Durak Aras, Eren Gündüz
doi: 10.5505/aot.2020.40316  Sayfalar 245 - 249

10.
Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Nötrofil-Lenfosit Oranının Prognostik Önemi
The Prognostic Impact of the Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Small-Cell Lung Cancer
Mustafa Altınbaş, Mevlüde İnanç, Cengiz Karaçin
doi: 10.5505/aot.2020.49369  Sayfalar 250 - 255

11.
Mesane kanseri nedeniyle radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda eşlik eden prostat patolojileri
Accompanying prostate pathologies in patients undergoing radical cystoprostatectomy due to bladder cancer
Cevahir Özer, Bermal Hasbay
doi: 10.5505/aot.2020.54765  Sayfalar 256 - 262

12.
Bevasizumab Tedavisinin Tiroid Bezi Ve Pankreas Üzerine Etkileri
The Effects Of Bevacizumab Treatment On Thyroid Gland And Pancreas
Özlem Demircioğlu, Fatma Buğdaycı Başal
doi: 10.5505/aot.2020.56933  Sayfalar 263 - 266

13.
Over Kanseri Prognozunda Değişiklikler, On Yıllık Tek Merkez Deneyimi
Changes in Ovarian Cancer Prognosis, Ten Years Single Center Experience
İrem Bilgetekin, Ece Esin, Fatma Buğdaycı Başal, Umut Demirci, Berna Öksüzoğlu
doi: 10.5505/aot.2020.57689  Sayfalar 267 - 273

14.
AB0 Kan Grubu ve Malign Yumuşak Doku Sarkomları Arasındaki İlişki
The Relationship between AB0 Blood Group and Malignant Soft - Tissue Sarcomas
Aliekber Yapar, Fevzi Coşkun Sökmen
doi: 10.5505/aot.2020.62347  Sayfalar 274 - 280

15.
Acil Servise Başvuran İntihar Girişimi Vakalarının Değerlendirilmesi
Evaluatıon Of Suıcıde Cases Applıed To Emergency Servıce
Ömer Canpolat, İbrahim Yıldırım, Hüseyin Kafadar, Mustafa Demir
doi: 10.5505/aot.2020.63308  Sayfalar 281 - 287

16.
Primer fibromiyalji sendromlu kadınlarda düşük enerji seviyeli lazer tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi; randomize, placebo kontrollü, çift kör çalışma
Assessment of the efficiency of low level laser therapy in women with primary fibromyalgia syndrome: a randomized, placebo-controlled, double-blind study.
Gülbahar Ergün, Ebru Atalar, Gülümser Aydın
doi: 10.5505/aot.2020.65477  Sayfalar 288 - 293

17.
Özefagus Kanserli Hastalarda Genel Klinikopatolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi ve Prognoza Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
Evaluation of General Clinicopathological Features in Patients with Esophageal Cancer and Determination of Factors Affecting Prognosis
Fatma Buğdaycı Başal, Ferit Aslan, Erkan Erdur, İrem Bilgetekin, Berna Öksüzoğlu, Umut Demirci
doi: 10.5505/aot.2020.68335  Sayfalar 294 - 308

18.
Mide Kanserli Hastalarda Radyoterapi Hacimlerine Göre Lokal Bölgesel Yineleme Alanlarının Tanımlanması
Defining Locoregional Failure Sites with respect to Radiotherapy Volumes in Gastric Cancer Patients
Süheyla Aytaç Arslan, Gülhan Güler Avcı
doi: 10.5505/aot.2020.71601  Sayfalar 309 - 316

19.
Bazal Nötrofil Lenfosit Oranı Malign Melanom Hastalarında Sağkalımı Öngörebilir mi?
Can Basal Neutrophil to Lymphocyte Ratio Predict the Clinical Outcome of Malign Melanoma Patients?
Umut Varol, Gözde Kurttel, İbrahim Vedat Bayoğlu, Ahmet Alacacıoğlu, Ceyhun Varım, Utku Oflazoğlu, Tarık Salman, Yaşar Yıldız, Yüksel Küçükzeybek, Mustafa Oktay Tarhan
doi: 10.5505/aot.2020.72325  Sayfalar 317 - 323

20.
Yeni Koronavirüs Pandemisinde Akut Böbrek Hasarı Sıklığı ve Hemodiyaliz Hastalarında Enfeksiyon Sıklığı
Acute Kidney Injury Frequency in Novel Coronavirus Pandemic and Infection Frequency in Maintenance Hemodialysis Patients
Kadir Gökhan Atılgan, Ebru Gök Oğuz, Fevzi Coşkun Sökmen, Fatma Ayerden Ebinç, Gülay Ulusal Okyay, Mehmet Deniz Aylı, İrfan Sencan
doi: 10.5505/aot.2020.80947  Sayfalar 324 - 331

21.
Kemik Tümörlerinde Kullanılan Cam Greft ve Trikalsiyum Fosfat Greft Sonuçlarının Karşılaştırması
Comparison of the Results of Glassbone and Tricalcium Phosphate Graft Used in Bone Tumors
Mahmut Nedim Aytekin, Fahri Emre, Recep Öztürk
doi: 10.5505/aot.2020.83723  Sayfalar 332 - 336

22.
Orta-Ciddi Halluks Valgus Deformitelerinde Mau Osteotomisinin Erken Dönem Fonksiyonel Ve Radyolojik Sonuçları
Early Functional and Radiological Results of Mau Osteotomy for Moderate-Severe Hallux Valgus Deformity
Yenel Gürkan Bilgetekin, Sinan Yüksel, Kürşat Reşat Demir, Orhan Kunu, Halis Atıl Atilla, Önder Ersan
doi: 10.5505/aot.2020.90692  Sayfalar 337 - 341

23.
Psödotrombositopeni ayırıcı tanısı için klinik ve demografik özelliklerin analizi
Analysis of clinical and demographic characteristics for the differential diagnosis of pseudothrombocytopenia
Abdulkerim Yıldız, Murat Albayrak, Osman Şahin, Hacer Berna Afacan Öztürk, Senem Maral
doi: 10.5505/aot.2020.92499  Sayfalar 342 - 348

24.
İskemik ve Hemorajik Serebrovasküler Hastalarda Ortalama Eritrosit Hacmi, Ortalama Trombosit Hacmi ve çözünür CD 40 ligand seviyesi
Serum Level Of The Soluble CD 40 Lıgand And Mean Corpuscular Volume, Mean Platellet Volume In Patıents Wıth Ischemıc And Hemorrhagıc Cerebrovascular Dısease
Ömer Canpolat, Metin Ateşçelik, Nevin İlhan, İbrahim Yıldırım, Mustafa Yılmaz, Mehmet Çağrı Göktekin
doi: 10.5505/aot.2020.94824  Sayfalar 349 - 356

25.
ABO ve Rh Kan Grupları ile Akut Lenfoblastik Lösemi Arasındaki İlişki
The Relationship Between ABO and Rh Blood Groups with Acute Lymphoblastic Leukemia
Semih Başcı, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Derya Şahin, Özcan Saygılı, Mehmet Bakırtaş, Bahar Uncu Ulu, Tahir Darçın, Alparslan Merdin, Dicle İskender, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Fevzi Altuntaş
doi: 10.5505/aot.2020.97720  Sayfalar 357 - 361

26.
Hemipelvektomi sonrası allogreftle rekonstrüksiyonda anestezi yönetimi: 12 olgu serisi
Anesthetic management of allograft reconstruction following hemipelvectomy: A series of 12 cases
Tugba Aşkın, Süheyla Ünver, Mensure Kaya, Dilek Kalaycı, Kübra Kutay Yazıcı, Ahmet Fevzi Kekeç, Bedii Şafak Güngör
doi: 10.5505/aot.2020.53215  Sayfalar 362 - 368

OLGU SUNUMU
27.
Mesane perivasküler epiteloid hücreli tümör (PEComa): olgu sunumu
Bladder perivascular epithelioid cell tumor (PEComa): A case report
Cevdet Serkan Gökkaya, Cüneyt Özden, Şahin Paşalı, Önder Bozdoğan, Tolga Bağlan, Bige Sayın
doi: 10.5505/aot.2020.38802  Sayfalar 369 - 372LookUs & Online Makale