ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 53 (1)
Cilt: 53  Sayı: 1 - 2020
ARAŞTIRMA
1.
Tükürük Bezi Adenoid Kistik Ve Muko-Epidermoid Kanserleri Hastalarımızın Verileri
Data Of Salivary Gland Adenoid Cystic And Muko-Epidermoid Carcınoma Patients
Fatih Demircioğlu, Beyhan Ceylaner Bıçakçı
doi: 10.5505/aot.2020.24008  Sayfalar 1 - 4

2.
Parçacık (Proton, Karbon) Radyoterapi Merkezlerinin Son 10 yıllık Gelişiminin Retrospektif Değerlendirmesi
Retrospective Evaluation of the Last 10 Years Development of Particle (Proton, Carbon) Radiotherapy Centers
Fatih Göksel
doi: 10.5505/aot.2020.57704  Sayfalar 5 - 16

3.
Hemodiyaliz hastalarında hiponatreminin kas kitlesine ve interdiyalitik kilo alımına etkisi
Effect of hyponatremia on muscle mass and interdialytic weight gain in haemodialysis patients
Kadir Gökhan Atılgan, Mehmet Deniz Aylı, Kübra Damla Ekenci, Fevzi Coşkun Sökmen
doi: 10.5505/aot.2020.76148  Sayfalar 17 - 23

4.
Berrak hücreli kondrosarkom: SEER veritabanı analizi
Clear cell chondrosarcoma: SEER database analysis
Mahmut Nedim Aytekin, Recep Öztürk, Mehmet Atıf Erol Aksekili, Ercan Bal, Metin Doğan
doi: 10.5505/aot.2020.04382  Sayfalar 24 - 28

5.
Radyoterapi Alan Baş-Boyun Kanseri Tanılı Hastalarda Kserostomi Grade’i ile Parotis Bezi Radyolojik Bulguları Arasındaki Korelasyon
The Correlation of Radiological Findings of Parotid Gland with Xerostomia Grade after Radiotherapy of Head and Neck Cancers
Neslihan Atabek, Fevziye İlknur Kayalı, Zümrüt Arda Kaymak Çerkeşli, Uğur Toprak
doi: 10.5505/aot.2020.04934  Sayfalar 29 - 36

6.
Adölesan ve Genç Yetişkin Meme Kanserli Hastalarda De-Ritis Oranının Prognostik Değeri
Prognostic Value of De-Ritis Ratio in Adolescents and Young Adult Patients with Breast Cancer
Utku Oflazoglu, Yakup İriağaç, Yüksel Küçükzeybek, Umut Varol, Tarik Salman, Halil Taşkaynatan, Yaşar Yıldız, Ahmet Alacacıoğlu
doi: 10.5505/aot.2020.85619  Sayfalar 37 - 45

7.
Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümörlerinin NF Tip 1 ile Prognostik İlişkisi Var mıdır?
Is There Any Prognostic Relationship Between Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumors And NF Type 1?
Coskun Ulucakoy, Aliekber Yapar, Recep Öztürk, Güray Toğral, Bedii Şafak Güngör
doi: 10.5505/aot.2020.44154  Sayfalar 46 - 56

8.
Prostat Biyopsisi Antibiyotik Proflaksisinde 3 Farklı Yöntemin Karşılaştırılması
Comparison of 3 Different Methods in The Antibiotic Prophylaxis for Prostate Biopsy
Gökhan Sönmez, Fatih Demir, Murat Keske, Nurullah Hamidi, Mert Ali Karadağ
doi: 10.5505/aot.2020.70446  Sayfalar 57 - 61

9.
Primer hiperparatiroidizmi olan hastalarda fraksiyone klasiyum atılımı hesaplanırken albumine göre düzeltilmiş kalsiyum mu kullanılmalıdır?
Should we use corrected calcium for serum albumin when calculating the fractionated urinary calcium levels in patients with hyperparathyroidism
Cevdet Aydin, Şefika Burçak Polat, Sevgul Fakı, Neslihan Çuhacı, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır
doi: 10.5505/aot.2020.82612  Sayfalar 62 - 67

10.
Primer Anorektal Malign Melanom: Tek Merkez Deneyimi
Primary Anorectal Malignant Melanoma: A Single Center Experience
Havva Yeşil Çınkır, Fatih Yıldız, Ferit Aslan, Ilkay Dogan, Ulku Yalcintas Arslan, Özlem Sönmez, Umut Demirci, Berna Öksüzoğlu
doi: 10.5505/aot.2020.81594  Sayfalar 68 - 73

11.
Gastrik Tümörlerde Dinamik Abdominal Bilgisayarlı Tomografinin Preoperatif Rolü
Preoperative Role of Dynamic Abdominal Computed Tomography in Gastric Tumors
Mehmet Saydam, Serra Özbal Güneş, Ibrahim Yilmaz, Mehmet Alperen Avcı, Mutlu Şahin, Mustafa Taner Bostancı
doi: 10.5505/aot.2020.02693  Sayfalar 74 - 79

12.
Tiroidektomi sonrası gerçek vokal kord palsisinde tek başına direk bakıya karşı in-traoperatif nöral monitörizasyonun rolü
The role of intraoperative neural monitoring versus identification alone on post-thyroidectomy true vocal cord palsy
Cagri Tiryaki, Murat Burc Yazicioglu
doi: 10.5505/aot.2020.86094  Sayfalar 80 - 86

13.
Lokal ileri mesane kanserinde primer radyoterapi / kemoradyoterapi sonuçlarımız
Treatment outcomes of primary radiotherapy / chemoradiotherapy for locally advanced bladder cancer
Gonca İnan, Suheyla Aytaç Arslan, İpek Pinar Aral, Yilmaz Tezcan
doi: 10.5505/aot.2020.60783  Sayfalar 87 - 93

14.
Ekstremitelerin iyi huylu periferik sinir kılıfı tümörleri: Yüz hastanın analizi
Benign peripheral nerve sheath tumors of the extremities: a study of one hundred patients.
Hüseyin Bilgehan Çevik, Sibel Kayahan, Engin Eceviz, Seyit Ali Gümüştaş
doi: 10.5505/aot.2020.07641  Sayfalar 94 - 101

15.
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Birinci Basamak Tedavide Platin Bazlı Rejimler
Platinum-based Regimens in First-line Therapy of Non-Small Cell Lung Cancer
Abdulkadir Karışmaz, Mustafa Sevinc, Murat Tugcu, Fuat Hulusi Demirelli, Hande Turna
doi: 10.5505/aot.2020.43108  Sayfalar 102 - 107

16.
Otolog Kök Hücre Nakli Sonrası Nüks Multipl Myelom Hastalarında Allojenik Kök Hücre Transplantasyonu: Tek Merkez Deneyimi
Allogeneic Stem Cell Transplantation in Relapsing Multipl Myeloma after Autologous Stem Cell Transplantation: Single Center Experience
Mehmet Bakırtaş, Bahar Uncu Ulu, Semih Başcı, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Jale Yıldız, Alparslan Merdin, Derya Şahin, Tahir Darçın, Dicle İskender, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntas
doi: 10.5505/aot.2020.75769  Sayfalar 108 - 112

17.
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kök Hücre Nakli ve Medikal Turizm
Stem Cell Transplantation and Medical Tourism at Ankara Oncology Training and Research Hospital
Derya Şahin, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Semih Başcı, Bahar Uncu Ulu, Tahir Darçın, Mehmet Bakırtaş, Jale Yıldız, Alparslan Merdin, Dicle İskender, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş
doi: 10.5505/aot.2020.27167  Sayfalar 113 - 116

18.
Nöroendokrin meme kanseri vakalarımız ve literatürün gözden geçirilmesi
Neuroendocrine breast tumors: our experiences and a review of the literature
Ezgi Altinsoy, Serdar Culcu, Ferit Aydin
doi: 10.5505/aot.2020.02360  Sayfalar 117 - 122

19.
Müsinöz kolorektal karsinomun prognostik önemi
Prognostic significance of mucinous colorectal carcinoma
Serhat Tokgöz, Fatma Buğdaycı Başal, Selim Tamam
doi: 10.5505/aot.2020.57338  Sayfalar 123 - 129

20.
Astrositomalarda COX-2 ve Ki-67 Ekspresyonu ve Tümör Grade’i ile COX-2, Ki-67 Ekspresyonu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between COX-2 and Ki-67 Expression and Tumor Grade and Cox-2, Ki-67 Expression in Astrocytomas
Aysun Gökce, Selda Seçkin
doi: 10.5505/aot.2020.67299  Sayfalar 130 - 139

21.
Türk Pankreas Kanseri Hastalarında Kanser Yatkınlık Genlerinde Tespit Edilen Varyantların Spektrumu
Spectrum of Variants Detected in Cancer Susceptibility Genes Analyzed in Turkish Pancreatic Cancer Patients
Taha Bahsi, Hanife Saat
doi: 10.5505/aot.2020.82574  Sayfalar 140 - 144

22.
Beşinci Kromozom İlişkili Hastalıklarda Mikrodizin Analizinin Tanısal Önemi
Diagnostic Utility of Microarray Testing in Chromosome Five Associated Disorders
Haktan Bagis Erdem, Ahmet Cevdet Ceylan
doi: 10.5505/aot.2020.68926  Sayfalar 145 - 150

OLGU SUNUMU
23.
Nadir Görülen Endometriyum Metastazlı Rektum Kanseri: Olgu Sunumu
A Rare Case of Rectal Cancer With Endometrial Metastasis: A Case Report
Sinem Ipor, Onur Esbah, Sinem Kantarcıoğlu Coşkun
doi: 10.5505/aot.2020.55822  Sayfalar 151 - 154

24.
Bir Nargile İçimi İle Gelişen Nadir Görülen Karbon Monoksit Zehirlenmesi
Rare side effect of Hookah Smoking; Carbon Monoxide Poisoning
Ömer Canpolat
doi: 10.5505/aot.2020.70188  Sayfalar 155 - 157

25.
Sitoreduktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi sonrası nadir görülen bir komplikasyon; Cilt nekrozu, olgu sunumu
Skin necrosis after cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy: A case report
Eda Güner, Serdar Culcu, Ferit Aydin
doi: 10.5505/aot.2020.41275  Sayfalar 158 - 161

26.
Diffüz Pigmente Villonodüler Sinovitte Postoperatif Radyoterapinin Önemi ve Yan Etkileri: Olgu Sunumu ve Literatür Özeti
The Importance and Side Effects of Radiotherapy For Diffuse Pigmented Villonodular Synovitis; Case Reports and Literature Review
Gulhan Guler Avcı
doi: 10.5505/aot.2020.42744  Sayfalar 162 - 165

ARAŞTIRMA
27.
Osteosarkomda Kadmiyumun Kemik Çimentosu İçerisinde In vitro Uygulanabilirliği
In vitro Application of Cadmium within Bone Cement in Osteosarcoma
Nihat Demirhan Demirkiran, Pinar Ayşe Erçetin, Melek Aydın, Ömer Bekçioğlu, Hasan Havitcioğlu, Safiye Aktaş
doi: 10.5505/aot.2020.43760  Sayfalar 166 - 172

28.
N- (4-Klorofenil) -1h-İndol-2-Karboksamidin Kemik Kanseri Hücreleri Üzerine Sitotoksik Etkisi
Cytotoxic Effects Of N-(4-Chlorophenyl)-1H-Indole-2-Carboxamide On Bone Cancer Cells
Medine Taşdemir, Mete Emir Özgürses, Hakan Darıcı, Nazlı Ece Ordueri
doi: 10.5505/aot.2020.20591  Sayfalar 173 - 180

29.
Deneysel bir insizyonel yara modelinde intraperitoneal simvastatin uygulamasının kollajen birikimi, inflamasyon ve yara gerilimi üzerine etkinliği
Effects of intraperitoneal administration of simvastatin on collagen deposition, inflammation level and wound tension in an experimental incisional wound model
Ömer Arda Çetinkaya, Süleyman Utku Çelik, Nesrin Hasırcı, Mehmet Gürel
doi: 10.5505/aot.2020.16768  Sayfalar 181 - 188

LookUs & Online Makale