ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 52 (3)
Cilt: 52  Sayı: 3 - 2019
ARAŞTIRMA
1.
Çocukluk Çaği Akut Lenfoblastik Lösemilerinde Bax Gen Polimorfizmi ve Konvansiyonel Doz Prednisolon Tedavisi ile Apoptozun Değerlendirilmesi
Bax Gene Polymorphism in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia and Evaluation of Apoptosis with Conventional Dose-Prednisolone Treatment
Elif Güler Kazancı, Ferah Genel, Hüseyin Onay, Ferda Özkinay, Canan Vergin
doi: 10.5505/aot.2019.29981  Sayfalar 356 - 363

2.
İyi huylu kemik lezyonlarında profilaktik intramedüller fiksasyon sonuçları
Outcomes of prophylactic intramedullary fixation for benign bone lesions
Çağrı Neyişci, Yusuf Erdem, Ahmet Burak Bilekli
doi: 10.5505/aot.2019.64325  Sayfalar 364 - 371

3.
Tirozin kinaz inhibitörleri (TKİ) ile tedavi edilmiş böbrek hücreli kanser hastalarında dinamik inflamatuar indekslerin prognostik önemi
Prognostic significance of dynamic inflammatory indexes in cases renal cell cancer treated by tyrosine kinase inhibitor (TKI)
Cem Mirili, Semra Paydas, Ali Yılmaz, Ali Oğul, Mahmut Buyuksimsek, Abdullah Evren Yetisir, Mert Tohumcuoğlu
doi: 10.5505/aot.2019.08760  Sayfalar 372 - 378

4.
Sinovyal osteokondromatoziste cerrahi sonuçlarımız: 15 olgunun değerlendirilmesi
Surgical outcomes of synovial osteochondromatosis: An evaluation of 15 cases
İsmail Burak Atalay, Aliekber Yapar, Recep Öztürk, Coşkun Ulucaköy, Ethem Toptaş, Yaman Karakoç
doi: 10.5505/aot.2019.27147  Sayfalar 379 - 382

5.
Kronik Lenfositik Lösemi Tanılı Olguların Klinik Seyir, Prognostik Özellikler ve Tedavi Cevabı Yönünden Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Assessment of Clinical Course, Prognostic Features, and Treatment Response of Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia: A Single Center Experience
Hacer Berna Afacan Öztürk, Murat Albayrak, Çiğdem Pala, Senem Maral, Abdulkerim Yıldız, Osman Şahin, Pınar Cömert
doi: 10.5505/aot.2019.41033  Sayfalar 383 - 387

6.
Myeloproliferatif Neoplazilerde CALR, JAK2 ve MPL Gen Mutasyonlarının Sıklığının ve Birlikteliğinin Değerlendirilmesi; Tek Merkez Deneyimi
CALR, JAK2 and MPL Genes Mutations in Myeloproliferative Neoplasms, Single Center Experience
Taha Bahsi, Tuğçe Nur Yiğenoğlu
doi: 10.5505/aot.2019.03521  Sayfalar 388 - 392

7.
Crizotinib ALK-pozitif ileri evre KHDAK'lerinde sağkalıma etkisi: Tek merkez deneyimi
Crizotinib extends survival in ALK-positive advanced NSCLC: Single center experience
Erdem Çubukçu, Nizameddin Koca, Turgut Kaçan, Adem Deligönül
doi: 10.5505/aot.2019.59254  Sayfalar 393 - 397

8.
Eş Zamanlı Ek Doz Yöntemi ile Tedavi Edilen Nazofarenks Kanseri Tanılı Hastalarda Radyasyona Bağlı İkincil Kanser Riskinin Belirlenmesi: Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi ve Volümetrik Ayarlı Ark Terapi Tekniklerinin Karşılaştırılması
Comparision of Radiation-induced Secondary Malignancy Risk Between Intensity Modulated Radiotherapy and Volumetric Modulated Arc Therapy with Simultaneous Integrated Boost in the Treatment of Nasopharyngeal Carcinoma
Emel Hacıislamoğlu
doi: 10.5505/aot.2019.49379  Sayfalar 398 - 404

9.
Kolorektal Kanserli Hastalarda Adjuvan Kemoterapi Öncesi Ve Sonrasinda Hematolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi
ASSESSMENT of HEMATOLOGICAL PARAMETERS BEFORE and AFTER ADJUVANT CHEMOTHERAPY in PATIENTS with COLORECTAL CANCER
Fevzi Coşkun Sökmen, Benan Kasapoğlu, Ahmet Yozgat, Hüseyin Engin
doi: 10.5505/aot.2019.20982  Sayfalar 405 - 409

10.
Posterior rhabdosfinkter rekonstrüksiyonu uygulanması robotik radikal prostatektomi sonuçlarını nasıl etkiler?
How does posterior rhabdosfinter reconstruction affect the results of robotic radical prostatectomy?
Murat Keske, Erem Asil, Bahri Gok, Nurullah Hamidi, Abdullah Erdem Canda, Ali Fuat Atmaca
doi: 10.5505/aot.2019.15013  Sayfalar 410 - 415

11.
Baş ve boyun paragangliomlarinin manyetik rezonans ve difüzyon ağırlıklı görüntüleme bulguları
Magnetic resonance and diffusion weighted imaging findings of head and neck paragangliomas
Altan Güneş, Burce Ozgen, Elif Bulut, Nilda Süslü, Anil Barak Dolgun, Gaye Guler Tezel, Kader Oguz
doi: 10.5505/aot.2019.19971  Sayfalar 416 - 423

12.
Çocukluk Çağı Akut Lösemi Tanılı Hastalarda Karyotip Analizi ile Belirlenen Sitogenetik Anomaliler
Cytogenetic Anomalies in Pediatric Leukemia Patients
Süreyya Bozkurt, Şule Ünal, Turan Bayhan, Fatma Gümrük, Mualla Çetin
doi: 10.5505/aot.2019.86648  Sayfalar 424 - 431

13.
Endometriyum kanserinde maspin ve GLUT-1 ekspresyonu ve prognoz ilişkisi
Maspin and GLUT-1 expression in endometrial carcinomas and prognostic relevance
Sadık Sözdinler, Mehmet Musa Aslan, Ahmet Yanar, Erkan Çağlıyan, Meral Koyuncuoğlu, Uğur Saygılı
doi: 10.5505/aot.2019.55376  Sayfalar 432 - 437

14.
Altmışbeş Yaş Ve Üzeri Metastatik Kolorektal Kanserli Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Sixty Five Year And Older Patients with Metastatic Colorectal Cancer
Havva Yeşil Çınkır, Berna Öksüzoğlu
doi: 10.5505/aot.2019.57441  Sayfalar 438 - 444

15.
PSA<20 Ng/Ml Hastalarda 10 ve 12 Kor Prostat Biyopsisi Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of 10 and 12-Core Prostate Biopsy Efficiencies in Patients with PSA<20 ng/ml
Gökhan Sönmez, Murat Keske, Fatih Demir, Nurullah Hamidi, Mert Ali Karadağ
doi: 10.5505/aot.2019.20438  Sayfalar 445 - 449

16.
Üç haftada bir antrasiklin ve siklofosfamidi takiben haftalık paklitaksel rejiminin etkinlik ve toksisitesinin değerlendirilmesi: Izmir Onkoloji Grubu (İZOG) Çalışması
Evaluation of efficacy and toxicity of anthracycline plus cyclophosphamide every three weeks followed by weekly paclitaxel: The Izmır Oncology Group (IZOG) Study
Halil Taşkaynatan, Yılmaz Cankurtaran, Yüksel Küçükzeybek, Ahmet Alacacıoğlu, Yasar Yildiz, Tarık Salman, Utku Oflazoğlu, Umut Varol, Seray Sever, Mustafa Oktay Tarhan
doi: 10.5505/aot.2019.05668  Sayfalar 450 - 454

17.
Kanser Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı İle Klinik Özelliklerin İncelenmesi, Tek Merkez Deneyimi.
Investigation of Clinical Features and the Use of Complementary and Alternative Medicines in Cancer Patients, A Single-Center Experience.
Tülay Eren, Gökşen İnanç İmamoğlu, Cengiz Karaçin, Esra Zeynelgil, Hayriye Şahinli, Ebru Cilbir, Doğan Yazılıtaş, Özlem Aydın İsak, Sema Turker, Perihan Perkin, Fevzi Coşkun Sökmen, Mustafa Altınbaş
doi: 10.5505/aot.2019.85579  Sayfalar 455 - 462

18.
Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitelerinde ASFA 3 Kategori Terapötik Plazmaferez uygulama sıklığı
Frequency of ASFA 3 Category Therapeutic Plasmapheresis in Reanimation Intensive Care Units
Aysun Şentürk Yıkılmaz, Firdevs Tuba Bozkurt, Sema Akincı, İmdat Dilek
doi: 10.5505/aot.2019.54771  Sayfalar 463 - 469

19.
Servikal lenfadenopatili çocukların yönetiminde nötrofil-lenfosit oranının önemi
Importance of neutrophil-lymphocyte ratio in the management of children with cervical lymphadenopathy
Selin Üstün Bezgin, Taliye Çakabay, Işık Odaman Al, Ali Aycicek, Ferhan Akıcı, Havva Duru İpek
doi: 10.5505/aot.2019.82542  Sayfalar 470 - 476

OLGU SUNUMU
20.
Multipl İnfaltil Hepatik Hemanjioendotelyoma: Bir vakanın Doppler Ultrasonografi ve BT bulguları
Multiple Infantile Hepatic Hemangioendothelioma: Doppler Ultrasonography and CT findings of a case
Çetin İmamoğlu, Yahye Mohamed, Abdullah Yıldız, Abdıshakur Mohamed
doi: 10.5505/aot.2019.82335  Sayfalar 477 - 480

21.
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Sonrası Pankreas Adenokarsinomu Tanısı Alan Nadir Multipl Primer Malignite Olgusu
A Rare Case of Multiple Primary Malignancy Diagnosed with Pancreatic Adenocarcinoma After Diffuse Large B Cell Lymphoma
Ali Kutlucan, Leyla Kutlucan, Esra Zeynep Coşkunoğlu, Abdulkadir Baştürk
doi: 10.5505/aot.2019.26879  Sayfalar 481 - 484

22.
Kemoradyoterapiden 3 Yıl Sonra Gelişen İleri Yaşlı Philadelphia Kromozomu Pozitif Bir Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu
An Elderly Philadelphia Chromosome Positive Acute Lymphoblastic Leukemia Case Developed After 3 years of Post-chemotherapy
Özcan Saygılı, Bahar Uncu Ulu, Mehmet Bakırtaş, Dicle İskender, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Fevzi Altuntaş
doi: 10.5505/aot.2019.68736  Sayfalar 485 - 487

23.
Hemoliz ve karın ağrısıyla ortaya çıkan paroksismal noktürnal hemoglobinüri
Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria presenting with hemolysis and abdominal pain
Tahir Darçın, Alparslan Merdin, Nurgül Özcan, Mehmet Bakırtaş, Mehmet Sinan Dal, Dicle İskender, Merih Kızıl Çakar, Fevzi Altuntaş
doi: 10.5505/aot.2019.46034  Sayfalar 488 - 490

24.
Maksiller sinüste ektopik dişe bağlı dentigerous kistin bilgisayarlı tomografi bulguları
Computed tomography findings of a dentigerous cyst associated with an ectopic tooth in the maxillary sinüs
Çetin İmamoğlu, Aydin Tunc Uzel, İsmail Gedi İbrahim, İsmail Mohamed Ali
doi: 10.5505/aot.2019.27676  Sayfalar 491 - 494

LookUs & Online Makale