ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 52 (2)
Cilt: 52  Sayı: 2 - 2019
ARAŞTIRMA
1.
Akciğer kanserine sekonder beyin metastazlarında sadece stereotaktik radyocerrahi uygulanan olguların retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of brain metastates in lung cancer patients treated with stereotactic radiosurgery alone
Serkan Değirmencioğlu, Olcun Umit Unal, Esin Oktay, Atıke Gokçen Demıray, Muhammet Arslan, Halil Serdar Aslan, Ergin Sağtaş, Burcu Taşköylü, Ilker Kiraz, Gamze Gokoz Dogu, Arzu Yaren
doi: 10.5505/aot.2019.30932  Sayfalar 203 - 207

2.
ALK Mutasyonu Pozitif ve Crizotinib ile Tedavi Edilmiş Akciğer Kanserli Olguların Klinik Özellikleri ve Sağkalım Sonuçları; Tek Merkez Deneyimi
Clinical Feature and Survival Outcomes of Lung Cancer with ALK Mutation Positive and Treated with Crizotinib, Single Centre Experience
Burak Bilgin, Şebnem Yücel
doi: 10.5505/aot.2019.52523  Sayfalar 208 - 212

3.
Multipl myelom tanılı hastaların retrospektif analizi: Tek merkez deneyimi
Retrospective analysis of patients diagnosed with multiple myeloma: A single center experience
Melih Simsek, Pinar Tarkun, Abdullah Hacıhanefioğlu
doi: 10.5505/aot.2019.24582  Sayfalar 213 - 220

4.
Akdeniz Bölgesinde Melanom Dışı Deri Kanserli 251 Olgunun Takip ve Tedavisin Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of the Treatment and Follow-up of 251 Patients with Non-melanoma Skin Cancer in the Mediterranean Region
Asım Uslu
doi: 10.5505/aot.2019.05924  Sayfalar 221 - 231

5.
Akciğer kanserinin sağ yerleşimli olma eğilimi onkolojik sonuçları etkiler mi?
Right predilection of lung cancer, does it affect oncologic outcome?
Suheyla Aytac Arslan, İpek Pinar Aral, Gonca Altınışık İnan, Havva Karabuga, Sedef Açıkgöz, İlhami Ünal, Fatma Altıntaş, Selcan Tekin, Hüseyin Furkan Öztürk, Yilmaz Tezcan
doi: 10.5505/aot.2019.01488  Sayfalar 232 - 237

6.
Bilgilendirmek mi, Bilgilendirmemek mi İyi? Kanser Tanı ve Tedavisi Hakkında Bilgilendirmenin, Kanser Tanısı Alan Adölesanlar ve Ebeveynlerinin Anksiyete Düzeylerine Etkisi
Is It Good To Know Or Not To Know? Is There Any Effect of Information About Cancer Diagnosis and Treatment on Anxiety Levels of Adolescents with Cancer and Their Parents
Meric Kaymak Cihan, Neriman Sarı, Hayrıye Dılek Hamurcu, Nurseven Karaman, Nurhan Baş, Incı Ergürhan Ilhan
doi: 10.5505/aot.2019.59672  Sayfalar 238 - 243

7.
Akciğer skuamöz hücreli karsinomlarda tümör tomurcuklanmasının prognostik etkisi
The prognostic impact of tumor budding in lung squamous cell carcinoma
Merih Tepeoğlu
doi: 10.5505/aot.2019.76768  Sayfalar 244 - 249

8.
Proksimal Femur Malign Kemik Tümörlerinde Tümör Rezeksiyon Protezi Cerrahi ve Fonksiyonel Sonuçlarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Surgical and Functional Reseults of the Tumor Resection Prothesis in Proximal Femur Malignant Bone Tumors
Selçuk Yılmaz, İsmail Burak Atalay, Recep Öztürk, Bedii Şafak Güngör
doi: 10.5505/aot.2019.62134  Sayfalar 250 - 255

9.
Meme CA Radyoterapisinde Hasta Pozisyonlandırılmasında Optik Yüzey Takip Sistemi ve ConeBeamCT Taramalarının Karşılaştırılması
Comparison of Optical Surface Guide System and ConeBeamCT Scans in Patient Positioning in Breast CA Radiotherapy
İsmail Faruk Durmuş, Bora Tas
doi: 10.5505/aot.2019.83584  Sayfalar 256 - 261

10.
Sinonazal İnverted Papillomlar
Sinonasal Inverted Papillomas
Ayca Ant, Samet Ozlügedık
doi: 10.5505/aot.2019.08379  Sayfalar 262 - 265

11.
Osteosarkom Tanılı Hastaların Demografik Ve Klinikopatolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Demographic And Clinicopathological Characteristics Of Osteosarcoma Patients
Recep Öztürk, Bülent İnce, yaman karakoç, Ali Ekber Yapar, Yusuf İkbal Erdoğdu, Bedii Şafak Güngör
doi: 10.5505/aot.2019.60234  Sayfalar 266 - 270

12.
Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitim Programında Ultrasonografi Eğitimi ve Cerrahi Asistanlarının Ultrasonografi Öğrenme Eğrilerinin Değerlendirilmesi
Ultrasonography Education in General Surgery Resident Training Program and Evaluation of Level of Utrasonography Learning Curves of General Surgery Residents
Sener Balas, Seray Akçalar, Kerim Bora Yilmaz, Melih Akinci, Serhat Tokgoz, Mehmet Saydam, Muzaffer Akkoca, Onur Ergun, Harun Karabacak, Idil Guneş Tatar, Baki Hekimoglu
doi: 10.5505/aot.2019.49260  Sayfalar 271 - 276

13.
Geriatrik Kanser Hastalarında Günlük Yaşam Aktivitelerini Etkileyen Faktörler
Factors Associated with Activities Of Daily Living In Geriatric Patients With Cancer
Ali Alkan
doi: 10.5505/aot.2019.83702  Sayfalar 277 - 281

14.
Kafatası yerleşimli Langerhans hücreli histiyositoz: 29 olguluk tek merkez deneyimi
Calvarial Langerhans cell histiocytosis: single center experience of 29 cases
Sahin Hanalioglu, Ilkay Isikay
doi: 10.5505/aot.2019.75046  Sayfalar 282 - 288

15.
Kolonoskopi Sonrası İatrojenik Kolon Perforasyonunda Erken Tanının Önemi
The Importance of Early Diagnosis in Iatrogenic Colon Perforation After Colonoscopy
Bülent Aksel, Mahmut Onur Kültüroğlu
doi: 10.5505/aot.2019.21447  Sayfalar 289 - 292

16.
Lenfatik Işınlamanın Yapılmadığı İntakt Meme Radyoterapisinde 3DCRT, forward-planned IMRT ve VMAT’nin Dosimetric Karşılaştırması
Dosimetric Comparison of Three-Dimensional Conformal Radiotherapy, Forward-Planned Intensity Modulated Radiotherapy and Volumetric Modulated Arc Therapy in Intact Breast Radiotherapy without Lymphatic Irradiation
Zumrut Arda Kaymak Cerkesli, Fevziye İlknur Kayalı, Rahşan Habiboğlu
doi: 10.5505/aot.2019.06977  Sayfalar 293 - 302

17.
Rektum Kanserinde Mekanik Kolorektal Anastomozlarda Saptırıcı Ostomiler ve Komplikasyonları: Retrospektif Çalışma
Diverting Ostomies and their Complications in Mechanical Colorectal Anastomosis for Rectum Cancer: Retrospective Study
Bahadır Ondes, Niyazi Karaman, Bulent Aksel, Cihangir Ozaslan
doi: 10.5505/aot.2019.26213  Sayfalar 303 - 307

18.
Meme kanseri nedeniyle, mastektomi sonrası ağrının kontrolünde infiltrasyon analjezisiyle pektoral sinir bloğunun karşılaştırılması
Comparison of infiltration analgesia and pectoral nerve block in the pain management after mastectomy for breast cancer
Güldeniz Argun, Idıl Kaya, Süheyla Ünver
doi: 10.5505/aot.2019.26928  Sayfalar 308 - 312

19.
Mesane kanserinde Nicotiana rustica (Maraş otu) ‘nın etyolojideki rolü
The role of Nicotiana rustica (Maras powder) in the etiology of bladder carcinoma
Taha Numan Yıkılmaz, Serdar Toksoz
doi: 10.5505/aot.2019.98598  Sayfalar 313 - 317

20.
Renal hücreli karsinomda metastaz odağının sitoredüktif nefrektomi sonrası sağkalıma etkisi: Tek merkez deneyimi
The effect of metastatic focus on survival after cytoreductive nephrectomy in renal cell carcinoma: Experience of a single center
İsmail Selvi, Erdem Öztürk
doi: 10.5505/aot.2019.48403  Sayfalar 318 - 327

OLGU SUNUMU
21.
Kolonun Dev Villöz Adenomuna Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği: McKittrick-Wheelock Sendromu
Acute Renal Failure Due to the Giant Vıllous Adenoma of Colon: McKittrick-Wheelock Syndrome
Ebru Esen, Ramazan Saygın Kerimoğlu
doi: 10.5505/aot.2019.38991  Sayfalar 328 - 331

22.
Kemik İliği Tutulumu ile Giden Malign Melanom: Olgu Sunumu
Malign Melanoma with Bone Marrow Involvement: A Case Report
İbrahim Yıldırım, Özcan Saygılı, Ayşe Temizel Taşlı, Nurbuke Sarkisla, Sedef Çakar, Eşref Oğuz Güven, Fisun Ardic Yukruk, Ömer Canpolat
doi: 10.5505/aot.2019.46330  Sayfalar 332 - 335

DAVETLI DERLEME
23.
Metastatik Meme Kanserinde Güncel Tedavi Seçenekleri ve Yenilikler
Current Treatment Options and New Developments in Metastatic Breast Cancer
Ulku Yalcintas Arslan, Berna Oksuzoglu
doi: 10.5505/aot.2019.99266  Sayfalar 336 - 347

24.
Palyatif Bakım Alan Kanser Hastalarında Ağrı Fizyoterapisi
Physiotherapy Of Pain In Patients With Cancer Receiving Palliative Care
Mesut Ergan, Zeliha Başkurt
doi: 10.5505/aot.2019.80557  Sayfalar 348 - 355

LookUs & Online Makale