ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 52 (1)
Cilt: 52  Sayı: 1 - 2019
ARAŞTIRMA
1.
Türk Gastrik Adenokarsinomlu Hasta Grubunda KLF5 gen ekspresyonunda artış: HR-CGH sonuçlarının doğrulanması
Increased KLF5 gene expression in a Group of Turkish Gastric Adenocarcinoma Patients: Verification of HR-CGH results
Bülent Aksel, Guvem Gumus-Akay, Benan Kasapoglu, Lütfi Doğan, ajlan tukun, Ali Ekrem Ünal
doi: 10.5505/aot.2019.42375  Sayfalar 1 - 9

2.
Meme Duktal Karsinoma In Situ Tanılı Olgularda Lokal Rekürrens Sonuçları ve ECOG 5194 Çalışmasındaki Düşük Riskli Gruplar ile Karşılaştırılması
Results of Local Recurrence in Patient with Breast Ductal Carcinoma In situ and Comparison with Low-Risk Groups in ECOG 5194 Study
Özlem Özkaya Akagündüz, Didem İkiz, Burcu Akbelen, Senem Alanyalı, Ayfer Haydaroğlu, Arif Aras, Zeynep Özsaran
doi: 10.5505/aot.2019.48039  Sayfalar 10 - 16

3.
Metastatik kolorektal kanserin üçüncü basamak tedavisinde oksaliplatin veya irinotekan rechallenge tedavi ile regorafenib karşılaştırması
The comparison of oxaliplatin or irinotecan rechallenge treatment with regorafenib in the third-line treatment of metastatic colorectal cancer
Yakup Ergün, Öznur Bal, Mutlu Doğan, Gökhan Uçar, Merve Dirikoç, Yusuf Açıkgöz, Doğan Uncu
doi: 10.5505/aot.2019.83703  Sayfalar 17 - 24

4.
Çocukluk Çağı Döneminde Sinoviyal Sarkom: Tek Merkez Deneyimi
Synovial Sarcoma in Pediatric Age Group: Single Center Experience
Turan Bayhan, Neriman Sarı, Ebru Atasever Akkaş, İnci Ergürhan İlhan
doi: 10.5505/aot.2019.70783  Sayfalar 25 - 30

5.
Kolorektal kanser taramada uygulanan gaytada gizli kan testinin etkinliği ve literatür eşliğinde değerlendirilmesi: Rize ili iki yıllık değerlendirme
The efficacy of the fecal occult blood test in colorectal cancer screening and evaluation with the literature: Two-year follow-up results of Rize province
Gökhan Demiral, Muhammet Kadri Çolakoğlu, Remzi Adnan Akdoğan, Ahmet Pergel
doi: 10.5505/aot.2019.59389  Sayfalar 31 - 37

6.
Paratiroid Tümörleri İçerisinde Az Karşılaşılan Paratiroid Karsinomu Tek Merkez Deneyimi
A Single Center Experience of Parathyroid Carcinoma Which Is Less Common Among Parathyroid Tumors
Ahmet Erdoğan, Erdinç Çetinkaya, Kübra Erdoğan, Samet Şahin, Enes Malik Üçkan, Murat Bulut Özkan, Hikmet Pehlevan, Barış Saylam, Mesut Tez
doi: 10.5505/aot.2019.94809  Sayfalar 38 - 42

7.
Mesane Tümörlerinde Re-Transüretral Rezeksiyonun Başarısını ve Rezidüel Tümör Saptanmasını Etkileyen Faktörler
To Evaluate the Success of re-TUR Operation in Bladder Tumor Patients and to Evaluate the Factors Affecting the Determination of Residual Bladder Tumor.
Serdar Toksöz
doi: 10.5505/aot.2019.44712  Sayfalar 43 - 47

8.
Türkiyede gastrointestinalsistem kanseri olan hastalarda evde sağlık hizmetlerinin gelişimi
Process of home health services provided to patients with gastrointestinal cancers in Turkey
Fatih Göksel, Lütfi Doğan
doi: 10.5505/aot.2019.02411  Sayfalar 48 - 52

9.
Çocuk Hematoloji Kliniği’nde İzlenen Hastalarda Tamamlayıcı ve Geleneksel Tıp Ürünü Olarak Besin Desteği veya Bitkisel Tedavilerin Kullanımı
Use of Herbs or Nutrient Supplements as a Complementary and Traditional Medicine Product in Pediatric Hematology Patients
Turan Bayhan, Mualla Çetin, Fatma Gümrük, Özlem Şatırer, Pınar Kahyaoğlu, Şule Ünal
doi: 10.5505/aot.2019.16362  Sayfalar 53 - 57

10.
CyberKnife stereotaktik radyocerrahi- radyoterapi ile tedavi edilen Vestibuler Schwannoma hastalarının klinik, radyolojik ve toksisite açısından değerlendirilmesi
Clinical, radiological and toxicity evaluation of Vestibular Schwannoma patients treated with Cyberknife® stereotactic radiosurgery-radiotherapy
Gonca Altınışık İnan, Süheyla Aytaç Arslan, Ebru Karakaya, Yıldız Güney
doi: 10.5505/aot.2019.88700  Sayfalar 58 - 63

11.
Hepatosellüler Kanserli Hastaların Demografik ve Laboratuar Verilerinin Retrospektiz Analizi: Tek Merkez Deneyimi
Retrospective Analysis of Demographic and Laboratory Data of Patients with Hepatocellular Carcinoma: Single Center Experience
Murat Bardakçı, Yakup Ergün, Kendal Yalçın
doi: 10.5505/aot.2019.69672  Sayfalar 64 - 72

12.
Onkoloji hastanesi postanestezik bakım ünitesinde anestezi sonrası komplikasyonların değerlendirilmesi
Assessment of complications after anesthesia in the postanesthetic care unit of the oncology hospital
Selma Ölmez, Menşure Kaya, Dilek Kalaycı, Seda Yılmaz, Erdal Eskiçırak, Süheyla Ünver
doi: 10.5505/aot.2019.49344  Sayfalar 73 - 85

13.
İç Kulak Anomalilerinin Saptanması ve Sınıflandırılmasında Radyolojik Ölçüm Tekniğinin Önemi
The Importance of Radiological Measurements at Determination and Classification of Inner Ear Anomalies
Özlem Demircioğlu, Erkin Arıbal, Sanem Koruyucu, Ali Özdek, Baki Hekimoğlu
doi: 10.5505/aot.2018.04900  Sayfalar 86 - 92

14.
Osteolitik kemik metastazlarında farklı radyoterapi doz-fraksiyon şemaları sonrasında radyoterapiye yanıtın sübjektif ve objektif değerlendirmesi
Subjective and objective evaluation of response to radiotherapy after different radiotherapy dose - fraction schemes in osteolytic bone metastases
Fatih Göksel, Müge Akmansu
doi: 10.5505/aot.2019.56833  Sayfalar 93 - 102

15.
Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Koagülasyon Test Değerlerinin Tanı Anındaki Evreyle İlişkisi
The Relationship Between Coagulation Tests and Stage in Lung Cancer Patients.
Sema Yılmaz Rakıcı, Ozlem Terzi
doi: 10.5505/aot.2019.48343  Sayfalar 103 - 111

16.
Retrokaval Segmentin Eksizyonu Olmadan Retrokaval Üreterde Açık Cerrahi Onarım: Tek-Merkezdeki 8 Olgunun Sonucu
Open Surgical Repair of Retrocaval Ureter Without Excision of Retrocaval Segment: Results of 8 Cases in a Single-Center
Fuat Kızılay, Serdar Kalemci, Adnan Şimşir, Bülent Semerci
doi: 10.5505/aot.2019.95866  Sayfalar 112 - 120

17.
Kemik invazyon şüphesi olan yumuşak doku sarkomu olgularına yaklaşım: 16 vaka analizi
Management of suspected cases of soft tissue sarcoma, bone invasion: 16 Case Study
Güray Toğral, Bedii Şafak Güngör
doi: 10.5505/aot.2019.09226  Sayfalar 121 - 126

18.
Total Larenjektominin Tat ve Koku Duyularına üzerine etkisi
How does total laryngectomy affect taste and smell senses
Tuncay Tunçcan, Elif Akyol Sen, Sema Zer Toros, Ayça Ant, Arzubetül Duran
doi: 10.5505/aot.2019.04880  Sayfalar 127 - 131

19.
Kırsal Bir Alandaki Demir Eksikliği Anemisi Farkındalığını Değerlendirme: Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi Kırsal Bir Alanındaki Anketten Sonuçlar
Evaluation Of Iron Deficiency Anemia Awareness In a Rural Area: Results From a Survey In a Mediterranean Region Rural Area Of Turkey
Alparslan Merdin
doi: 10.5505/aot.2019.30306  Sayfalar 132 - 135

20.
Trombosit ve eozinofil parametreleri, radikal prostatektomi sonrası erektil disfonksiyon gelişimini öngörmede belirleyici midir?
Are platelet and eosinophil parameters indicators of predicting the development of erectile dysfunction after radical prostatectomy?
İsmail Selvi, Erdem Öztürk
doi: 10.5505/aot.2019.75436  Sayfalar 136 - 143

21.
Akut femoropopliteal bypass greft obstrüksiyonlarında endovasküler tedavi etkin bir yöntem mi?
Is endovascular therapy effective in acute femoropopliteal bypass graft failure?
Şehnaz Tezcan, Umut Özyer, Funda Ulu Öztürk, Hakkı Tankut Akay, Fatih Boyvat
doi: 10.5505/aot.2019.03064  Sayfalar 144 - 154

22.
Kas Invazyonu Yapmamış Yüksek Dereceli Mesane Kanserinde Adjuvan Intravezikal Mitomisin-C Uygulaması: Tek Merkez Deneyimi
Outcomes of Adjuvant Intravesical Mitomycin-C Treatment in Non-Muscle Invaziv High-Grade Bladder Cancer: Singe center experience
Özer Ural Çakıcı, Nurullah Hamidi
doi: 10.5505/aot.2019.50479  Sayfalar 155 - 159

23.
Sumak (Rhus coriaria L.) Meyve Özütlerinin İnsan Akciğer Kanser Hücre Hatları Üzerinde Antikanser, Antiproliferatif, Lizozomal ve Laktat Dehidrogenaz İnhibitör Etkileri
Anticancer, Antiproliferative, Lysosomal and Lactate Dehydrogenase Inhibitory Effects of Fruit Extracts from Sumac (Rhus coriaria L.) on Human Lung Cancer Cells
Sevgi Gezici
doi: 10.5505/aot.2019.09326  Sayfalar 160 - 168

24.
Baş Boyun Kanserlerinde Radyoterapi Sonrasında Tedavi Etkinliğinin Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi
Evaluation of the Response to Radiotherapy With Positron Emission Tomography/Computer Tomography in Head and Neck Carcinoma
Esra Kekilli, Candaş Tunalı
doi: 10.5505/aot.2019.47568  Sayfalar 169 - 176

25.
Orta riskli kas invaze olmayan mesane kanserinde, alt grup analizi rekürrens gelişimini öngörmede önemli midir?
Is subgroup analysis of intermediate-risk non-muscle invasive bladder cancer important in predicting recurrence?
İsmail Selvi, Erdem Öztürk
doi: 10.5505/aot.2019.06078  Sayfalar 177 - 183

26.
Erken Evre Meme Kanserinin Lokal Anestezi Altında Cerrahi Tedavisi
Surgical Treatment of Early Breast Cancer Under Local Anesthesia
Kemal Beksaç, Bahadır Çetin
doi: 10.5505/aot.2019.37232  Sayfalar 184 - 188

OLGU SUNUMU
27.
Cerrahi Rezeksiyonun Mümkün Olmadığı Mezenterik Desmoid Tümörlü Üç Olgu
Three Case Reports with Inoperable Mesenteric Desmoid Tumors
Umut Varol, Nagihan Akkaş, Utku Oflazoğlu, Tarık Salman, Yaşar Yıldız, Ahmet Alacacıoğlu, Halil Taşkaynatan, Yüksel Küçükzeybek, Mustafa Oktay Tarhan
doi: 10.5505/aot.2019.07078  Sayfalar 189 - 193

28.
Mesanenin nefrojenik adenomu: olgu sunumu
Nephrogenic adenoma of the bladder: a case report
Samet Şenel, Cevdet Serkan Gökkaya, Serra Kayaçetin, Süleyman Bulut
doi: 10.5505/aot.2019.66487  Sayfalar 194 - 197

29.
Üst Ekstremitede Sarkom Görünümünü Taklit Eden Dev Spiradenom
Giant Spiradenoma Mimicking Soft Tissue Sarcoma in Upper Extremity
Galip Gencay Üstün, Melike Oruc, Oğuz Atan, Muzaffer Çaydere, Koray Gürsoy, Uğur Koçer
doi: 10.5505/aot.2019.49469  Sayfalar 198 - 200

EDITÖRE MEKTUP
30.
Asimetrik tonsil hipertrofisi Burkitt lenfomanın bir bulgusu olabilir
Asymmetric tonsil hypertrophy may be a sign of Burkitt’s lymphoma
Sedat Aydın, Eren Boldaz
doi: 10.5505/aot.2019.47550  Sayfalar 201 - 202
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale