ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 51 (3)
Cilt: 51  Sayı: 3 - 2018
ARAŞTIRMA
1.
Diffüz Büyük B hücreli LenfomalardaFluoresan insituHibridizasyon yöntemi ile c-myc, PTEN ve t (14;18) koekspresyonlarının yüksek proliferatifindeks ile ilişkisi
The association of the coexpression of c-myc, PTEN and t (14;18) detected by fluorescent in situ hybridization with high proliferation index in diffuse large B cell lymphoma
Merih Tepeoğlu, Pelin Börcek, Nalan Akyürek
doi: 10.5505/aot.2018.32559  Sayfalar 264 - 270

2.
Omuz Cerrahisinde Postoperatif Analjezi Amaçlı Ultrason Eşliğinde Uygulanan İnterskalen Brakial Pleksus Bloğunda Düşük Volümlerde Kullanılan Lokal Anestezik Etkinliğinin Tramadol Analjezisi İle Karşılaştırılması
Comparison Of The Efficacy Of Low Volumes Of Local Anesthetics Used In The Interscalene Brachialplexus Block With Tramadol Analgesia For Postoperative Analgesia In Shoulder Surgery
Güldeniz Argun, Göze Çayırlı Demir, Süheyla Ünver
doi: 10.5505/aot.2018.75537  Sayfalar 271 - 275

3.
Mide Kanseri olan Hastalarda Preoperatif Lenf Nodu Metastazının Değerlendirilmesi: Görüntüleme Yöntemlerin Analizi
Preoperative Evaluation of Lymph Node Metastases in Patients with Gastric Cancer: An Analysis of Imaging Methods
Yusuf Günay, Emrah Çağlar, Esin Korkmaz, Rabiye Uslu Erdemir, İlhan Taşdöven, Ramazan Kozan
doi: 10.5505/aot.2018.92905  Sayfalar 276 - 282

4.
Malign Kemik Tümörlerinde Biyolojik Rekonstrüksiyon
Biological Reconstruction in Malignant Bone Tumors
İsmail Burak Atalay, Mehmet Akif Şimşek, Özgür Irak, Mehmet Fatih Ekşioğlu, Bedii Şafak Güngör
doi: 10.5505/aot.2018.91885  Sayfalar 283 - 293

5.
Over matür kistik teratomlarında preoperatif, intraoperatif yaklaşımlar: 96 olgunun analizi
Preoperative, intraoperative approachs in ovarian mature cystic teratomas: analysis of 96 cases
Funda Atalay
doi: 10.5505/aot.2018.30592  Sayfalar 294 - 299

6.
Lazer Tabanlı Vücut Yüzeyi Tarama Sistemi ile Hasta Pozisyonlaması ve Intra-fraction Hareket Takibi
Patient Positining with Laser Based Body Surface Guided System and Intra-Fraction Motion Detection
Bora Taş, İsmail Faruk Durmuş
doi: 10.5505/aot.2018.68552  Sayfalar 300 - 305

7.
ASCUS ve LSIL sitolojilerinin histopatoloji sonuçlarının HPV DNA pozitif olgularda incelenmesi
Analysis of histopathology results of ASCUS and LSIL cytology in HPV DNA positive cases
Ibrahim Yalcin, Hanifi Sahin, Mustafa Erkan Sarı, Mehmet Mutlu Meydanlı, Tayfun Güngör
doi: 10.5505/aot.2018.39206  Sayfalar 306 - 310

8.
Pelvik kitlelerin malign – benign ayırımında Difüzyon Ağırlıklı MRG bulguları
The accuracy of Diffusion Weighted Magnetic Resonance Imaging in differentiation of malignant from benign gynecologic lesions
Mehtap Balaban, İlkay S İdilman, Ali İpek, Özlem Ünal, Ercan Kocakoç
doi: 10.5505/aot.2018.86548  Sayfalar 311 - 316

9.
Acil Servise Başvuran Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Olgulara Retrospektif Bir Bakış
A Retrospective Study of Acute Upper Gastrointestinal Bleeding Cases Admitting Emergency Service
Fatih Yıldız, Engin Senneraoğlu
doi: 10.5505/aot.2018.90532  Sayfalar 317 - 323

10.
İleri evre mide kanserinde laparoskopi yardımlı ve açık gastrektomi ile birlikte uygulanan D2 diseksiyonun erken dönem etkinliği
Short Term Efficacy of Laparoscopy Assisted vs Open Gastrectomy with D2 Lymph Node Dissection for Advanced Gastric Cancer
Bulent Aksel, Niyazi Karaman, Lutfi Dogan, Bahadir Ondes, Mehmet Ali Gulcelik
doi: 10.5505/aot.2018.48569  Sayfalar 324 - 329

11.
İntraserebral lezyonlarda stereotaktik biyopsi: 87 hastalık seride klinik-radyolojik özellikler, patolojik korelasyon ve cerrahi sonuçlar
Stereotactic biopsy in intracerebral lesions: clinical-radiological characteristics, pathological correlation and surgical results in 87 cases
İlkay Işıkay, Şahin Hanalioğlu, Kamil Öge
doi: 10.5505/aot.2018.63825  Sayfalar 330 - 339

12.
Yüksek Fuhrman Dereceli Patolojik pT1 Evre Renal Hücreli Karsinomda Nefrektomi Şekli Onkolojik Sonuçları Etkiler Mi?
Does The Type Of Nephrectomy Affect Oncologic Outcomes İn Pathological Stage pTt1 Renal Cell Carcinoma With High Fuhrman Grade?
İsmail Selvi, Erdem Öztürk
doi: 10.5505/aot.2018.82787  Sayfalar 340 - 347

13.
Lokal ileri küçük hücre dışı akciğer karsinomunda tedavi yanıtı değerlendirmede eritrosit dağılım genişliği, ortalama eritrosit hacmi ve nötrofil/lenfosit oradnı prediktif değerler midir?
Are the erythrocyte distribution width, mean erythrocyte volume and neutrophil/lymphocye ratio predictive values in the evaluation the response of treatment in locally advanced non small cell lung cancer?
Tolga Köşeci, Ömer Kaya, Veysel Haksöyler, Ali Murat Sedef
doi: 10.5505/aot.2018.27879  Sayfalar 348 - 352

14.
Laparoskopik Transabdominal Preperitoneal (TAPP) Yöntem ile Fıtık Onarımı; İlçe Devlet Hastanesi Klinik Sonuçlarımız
Hernia Repair Via Laparoscopic Transabdominal Preperitoneal (TAPP) Method: Our Clinical Outcomes in County State Hospital
Ahmet Erdoğan, Ahmet Türkan, Uğur Kılınç, Mehmet Kağan Katar
doi: 10.5505/aot.2018.63325  Sayfalar 353 - 356

15.
Meme Kanserli Hastalarda ve Eşlerinde Adjuvan Kemoterapinin Seksüel Doyum ve Yaşama Kalitesi Üzerine Olan Etkileri-İzmir Onkloji Grubu (İZOG) Çalışması
The Effect of Adjuvant Chemotherapy on Sexual Satisfaction and Quality of Life in Breast Cancer Patients and Their Partners Izmir Oncology Group (IZOG) Study
Utku Oflazoğlu, Umut Varol, Ahmet Alacacıoğlu, Nuri Aşık, Tarık Salman, Halil Taşkaynatan, Yüksel Küçükzeybek, Yaşar Yıldız, Mustafa Oktay Tarhan
doi: 10.5505/aot.2018.29494  Sayfalar 357 - 362

16.
Hipofiz Adenomlarında Cyberknife Tedavisine Yanıtın Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Değerlendirilmesi
Cyberknife Radiotherapy for Pituitary Adenomas: Monitoring Response Using Magnetic Resonance Imaging
Ali Fırat Sarp, Mustafa Fazıl Gelal, Ali Ölmezoğlu, Melda Apaydın, Mehmet Coşkun, Engin Uğur Yardımcı
doi: 10.5505/aot.2018.35467  Sayfalar 363 - 369

17.
Jinekolojik Kanserli Hastalarda Cinsel Doyum ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Evaluating Sexual Satisfaction and Quality of Life in Patients with Gynecological Cancer
Yaşar Yıldız, Ahmet Alacacıoğlu, Umut Varol, Yüksel Küçükzeybek, Nuri Aşık, Tarık Salman, Halil Taşkaynatan, Utku Oflazoglu, Murat Akyol, Mustafa Oktay Tarhan
doi: 10.5505/aot.2018.04834  Sayfalar 370 - 376

18.
Safra Kesesi Kanserlerinde Tek Merkez Deneyimimiz
Real-Life Evidence From Gallbladder Cancer: A Single Center Experience
Fatih Yıldız, Emrah Eraslan, Ferit Aslan, Hüseyin Kanmaz, Gülnihal Tufan, Umut Demirci, Berna Öksüzoğlu
doi: 10.5505/aot.2018.40412  Sayfalar 377 - 381

19.
Akciğer SBRT Planlamada 4DCT, NormalCT ve BreathHoldCT için Elekton Yoğunluğu ve Hounsfield Unit Değerlerinin İncelenmesi
Evaluation of Electron Density and Hounsfield Unit Values for 4DCT, NormalCT and BreathHoldCT in Lung SBRT Plan
İsmail Faruk Durmuş, Bora Taş
doi: 10.5505/aot.2018.45712  Sayfalar 382 - 389

20.
Yoğun bakımda kolistin kullanılmış hastalarda mukolitik doz N-Asetil Sisteinin akut böbrek hasarına etkisi; retrospektif inceleme
Effect of N-Acetyl Cysteine on acute kidney injury in patients with colistin used in intensive care; retrospective study
Arif Timuroğlu, Selda Muslu, Saadet Menteş, Süheyla Ünver
doi: 10.5505/aot.2018.65002  Sayfalar 390 - 398

21.
Perkütan nefrolitotomi için uyarlanmış modifiye Clavien sistemine göre komplikasyonlarımızın değerlendirilmesi
Evaluation of complications according to the modified Clavien system adapted for percutaneous nephrolithotomy
Osman Murat İpek
doi: 10.5505/aot.2018.21347  Sayfalar 399 - 408

22.
Evre I düşük dereceli - endometrial stromal sarkomda nüks gelişimi üzerine etki eden faktörler; çok merkezli retrospektif çalışma
Factors affecting the development of recurrence in stage I low grade - endometrial stromal sarcoma; multicentre retrospective study
Varol Gülseren, Mustafa Kocaer, Anıl Turhan Çakır, Müge Harma, Mehmet İbrahim Harma, İsa Aykut Özdemir, Muzaffer Sancı, Kemal Güngördük
doi: 10.5505/aot.2018.94840  Sayfalar 409 - 415

23.
Onkoplastik Cerrahi Uygulanan Meme Kanseri Hastalarında Erken Yara Komplikasyonları ve Etki Eden Faktörler
Early Wound Complications And Influencing Factors For The Breast Cancer Patients After Oncoplastic Surgery
Gamze Kızıltan, Cihangir Özaslan, Niyazi Karaman, Lütfi Doğan
doi: 10.5505/aot.2018.85520  Sayfalar 416 - 423

24.
Yoğun bakım ünitesinde takip ettiğimiz hematolojik malignensi hastalarında santral venöz girişim bölgesi tercihlerimiz
Our Preference for Central Venous Intervention in Patients with Haematologic Malignancies Following Intensive Care Unit
Süheyla Ünver, Arif Timuroğlu, Saadet Menteş, Sinem Gevenkiriş, Tuğba Aşkın
doi: 10.5505/aot.2018.28247  Sayfalar 424 - 428

25.
Kemik Metastazı Olan Meme Kanserli Hastalarda Fiziksel Aktivite Düzeyi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Analyze of Physical Activity and Quality of Life on Breast Cancer Patients with Bone Metastases
Ahmet Yıldırım, Mehmet Ali Eryılmaz
doi: 10.5505/aot.2018.00922  Sayfalar 429 - 436

26.
Hangi Muskoloskeletal Tümörlerin Cerrahisine Damar Cerrahı Eşlik Etmelidir?
Which Operations Of Musculoskeletal Tumors Should Be Accompanied By A Vascular Surgeon?
Ahmet Yıldırım, Recep Öztürk, Şefik Murat Arıkan, Ahmet Fevzi Kekeç, İlknur Bahar Günaydın
doi: 10.5505/aot.2018.10337  Sayfalar 437 - 440

OLGU SUNUMU
27.
Nora Lezyonunun Yönetimi: Vaka Serisi
Management of Nora’s Lesion: Case Series
Recep Öztürk, Şefik Murat Arıkan, Galip Beltir, Emin Kürşat Bulut, Ahmet Fevzi Kekeç, Bedii Şafak Güngör
doi: 10.5505/aot.2018.37167  Sayfalar 441 - 445

28.
Düşük grade seröz over kanseri olan bir kadında izole para-aortik lenf nodu rekürrensi: Lenfadenektominin önemi
Isolated para-aortic lymph node recurrence of a woman with low-grade serous ovarian cancer: The importance of lymphadenectomy
İbrahim Yalçın, Burak Ersak, Hanifi Şahin, Mustafa Erkan Sarı, Tayfun Güngör
doi: 10.5505/aot.2018.60352  Sayfalar 446 - 448

LookUs & Online Makale