ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 51 (2)
Cilt: 51  Sayı: 2 - 2018
ARAŞTIRMA
1.
Mide kanserinde MMP-7 geni -181 A/G tek nükleotid polimorfizminin ve H. Pylori enfeksiyonu’ nun prognostik önemi
Prognostic value of MMP-7-181 A/G single nucleotid polymorphism and helicobacter pylori infection in gastric cancer
Erdinc Yolcun, Volkan Oter, Serdar Oter, Salim Demirci, Ali Ekrem Unal, Güvem Gümüş Akay, Ajlan Tukun
doi: 10.5505/aot.2018.87059  Sayfalar 118 - 124

2.
Meme Kanseri Tanılı Hastalarda İmmunhistokimyasal Olarak P53 Ekspresyonunun Prognostik Önemi
Prognostic Significance of Immunohistochemical P53 Expression in Patients with Breast Cancer
Betül Bolat Küçükzeybek, Halil Taşkaynatan, Seyran Yiğit, Yaşar Yıldız, Ayşegül Akder Sarı, Utku Oflazoğlu, Demet Etit, Ayşe Yazıcı, Kemal Atahan, Ahmet Alacacıoğlu, Umut Varol, Yüksel Küçükzeybek
doi: 10.5505/aot.2018.55264  Sayfalar 125 - 131

3.
Kanserde Erken Tanı ve Tarama Konularına Tıbbi Onkologların Yaklaşımları
The Perspectives of Medical Oncology Specialists in Screening Methods of Cancer
Ece Esin, Deniz Yüce, Beril Hüseyin, Saadettin Kılıçkap
doi: 10.5505/aot.2018.31644  Sayfalar 132 - 135

4.
Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Akut Böbrek Hastalığı Gelişimi
The Development of Acute Kidney Disease Following Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation
Nergiz Erkut, Nilay Ermantas, Hasan Mucait Ozbas, Sule Yuzbasıoglu, Sertac Cankaya, Mehmet Sonmez
doi: 10.5505/aot.2018.62533  Sayfalar 136 - 144

5.
Meme kitlelerinde ultrasonografi eşliğinde koaksiyel tru-cut biyopsi: Klinik tecrübemiz
Ultrasonography-guided coaxial trucut biopsy at breast masses: Our clinical experience
Cetin Imamoglu, Fatma Gül Imamoglu, Zehra Hılal Adıbelli, Ahmet Bayrak, Bilgin Kadri Arıbaş, Hatice Filiz Erdil
doi: 10.5505/aot.2018.79663  Sayfalar 145 - 150

6.
Benign kemik tümörlerinin küretajı sonrası oluşan defektlerin rekonstrüksiyonunda kullanılan sentetik kemik greftleri ve allogreftlerin karşılaştırılması
A comparative study of artificial bone graft versus allograft in the reconstruction of defects after benign tumor curettage.
Fener Çelebi, Ahmet Fevzi Kekeç, Recep Öztürk
doi: 10.5505/aot.2018.26056  Sayfalar 151 - 158

7.
Kolorektal Kanser Hastalarında Annexin A1 Gen Ekspresyonu ve İnflamasyon İlişkisinin İncelenmesi
The Investigation of Relationship Between Annexin A1 Gene Expression and Inflammation in Colorectal Cancer Patients
Filiz Bakar Ateş, Dılşa Mızrak Kaya
doi: 10.5505/aot.2018.29591  Sayfalar 159 - 165

8.
Omuz Kuşağı Yerleşimli Malign Kas İskelet Sistemi Tümörlerin Dağılımı Ve Değerlendirilmesi
Distribution and Evaluation of Shoulder Girdle localized Malignant Musculoskeletal Tumors
Recep Öztürk, Şefik Murat Arıkan, Güray Toğral, Bedii Şafak Güngör
doi: 10.5505/aot.2018.30633  Sayfalar 166 - 170

9.
Akciğer kanserlerinde DNA ploidinin prognostik önemi
Prognostic significance of DNA ploidy in lung cancer
Hüseyin Çakmak, Arif Osman Tokat, Nalan Açıkgöz Akgün, Hadi Akay, Olgun Arıbaş
doi: 10.5505/aot.2018.74755  Sayfalar 171 - 178

10.
Lenf Nodu Negatif pT1c Meme Kanserli Hastalarda Kemoterapinin Etkisi
The Effect of Chemotherapy in Patients with Node-Negative pT1c Breast Cancer
Utku Oflazoğlu, Halil Taşkaynatan, Ümit Olcun Ünal, Umut Varol, Ahmet Alacacıoğlu, Yüksel Kuçukzeybek, Tarık Salman, Yaşar Yıldız, Mustafa Oktay Tarhan
doi: 10.5505/aot.2018.77045  Sayfalar 179 - 187

11.
Pelvik Radyoterapi Uygulanılan Sıçanlarda Akut Gastointestinal Toksisite Üzerine Giardi İntestinalis Enfeksiyonunun Etkileri
The Effects of Concomitant Giardia intestinalis Infection on Acute Gastrointestinal Toxicity in Rats Undergoing Pelvic Irradiation
Zümrüt Doğan, Özlem Makbule Aycan-kaya, Ebru Elibol, Nigar Vardı, Haldun Şükrü Erkal
doi: 10.5505/aot.2018.58966  Sayfalar 188 - 198

12.
Avokado yaprağı ekstresinin Larinks kanseri dokularında Adenozin Deaminaz (ADA) üzerine aktive edici etkisi
Avocado leaf extract activates Adenosine Deaminase (ADA) in Larynx cancer tissues
Ayça Ant, Aslıhan Avcı, Metin Genç, Erdoğan İnal, Ümit Tunçel, Ziya Şencan
doi: 10.5505/aot.2018.88319  Sayfalar 199 - 204

13.
Meme Kanserli Hastalarda Aksiller Evreleme Amaçlı İntraoperatif Sentinel Lenf Nosu Saptanmasında Radyokolloid Metilen Mavisi ve Kombine Yöntemlerin Karşılaştırılması
The Comparison of Radiocolloid, Methylene Blue and Combined Methods for Detecting Sentinel Lymph Node for Axillary Staging in Breast Cancer Patients
Muhammet Kadri Çolakoğlu, Yılmaz Özdemir, Gökhan Giray Akgül, Mehmet Ali Gülçelik
doi: 10.5505/aot.2018.67044  Sayfalar 205 - 212

14.
Supin Pozisyonda Perkütan Nefrolitotomi: Tek merkez deneyimi
Percutaneous Nephrolithotomy in Supine Position: A Single Center Experience
Erdem Öztürk, Taha Numan Yıkılmaz
doi: 10.5505/aot.2018.61587  Sayfalar 213 - 217

15.
Hemodiyaliz hastalarında kardiyovaskuler riskin belirlenmesinde volüm durumunun rolü
Assessment of volume status with cardiovascular risk factors in hemodialysis patients
Bahar Gürlek Demirci, Emre Tutal, Orhan Guliyev, Turan Çolak, Fatma Nurhan Ozdemir Acar, Siren Sezer
doi: 10.5505/aot.2018.89410  Sayfalar 218 - 222

16.
Prostat Kanseri Tanısında Multiparametrik Magnetik Rezonans Görüntülemenin Yeri
The Role of Multiparametric Magnetic Resonance Imaging in the Diagnosis of Prostate Cancer
Erdem Öztürk
doi: 10.5505/aot.2018.50023  Sayfalar 223 - 227

17.
Meme Manyetik Rezonans Görüntülemede Bölgesel Ve Çoklu Bölgesel Dağılım Gösteren Kitlesel Olmayan Kontrast Tutulum Lezyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Breast Regional And Multiple Regions Non-Mass Like Enhancements
Hale Aydın
doi: 10.5505/aot.2018.36449  Sayfalar 228 - 234

18.
Total Mastektomi Yapılan Hastalarda Latissimus Dorsi Kas Deri Flebi ve İmplant ile Geç Dönem Meme Rekonstrüksiyonu
Delayed Breast Reconstruction with Latissimus Dorsi Myocutaneous Flap and Implant in Patients Undergoing Total Mastectomy
Yahya Baltu, Orhan Aydın
doi: 10.5505/aot.2018.82788  Sayfalar 235 - 239

DAVETLI DERLEME
19.
Nanokorlar: Tanı ve Tedaviye Yönelik Antikor Fragmanları
Nanobodies: Diagnostic and Therapeutic Antibody Fragments
Nihal Karakaş, İrem Öztürk, Serkut Tosyalı, Sadık Bay
doi: 10.5505/aot.2018.28190  Sayfalar 240 - 250

OLGU SUNUMU
20.
Renal Rhabdoid Tumorde Radyoterapi: Vaka Sunumu ve Literatür Derlemesi
Radiotherapy for Renal Rhabdoid Tumor: A Case Report and a Review of Literature
Süheyla Aytaç Arslan, İpek Pınar Aral, Derya Özyörük, Suna Emir, Zeliha Güzelküçük, Arzu Yazol Erdem
doi: 10.5505/aot.2018.37132  Sayfalar 251 - 255

21.
Oksaliplatin bazlı kemoterapi tedavisi sırasında gelişen Sinuzoidal Obstrüksiyon Sendromu
Sinusoidal Obstruction Syndrome during oxaliplatin based chemotherapy treatment.
Erdem Şen, İrem Öner, Özlem Ata
doi: 10.5505/aot.2018.63835  Sayfalar 256 - 258

22.
Renal Hücreli Karsinomun İndüklediği Paraneoplastik Lökomoid Reaksiyona Sekonder Gelişen Malign Priapism: Bilinen İlk Olgu Sunumu
Malign Priapism Secondary to Renal Cell Carcinoma Provoked Paraneoplastic Leukemoid Reaction: Report of The First Case
Eşref Oğuz Güven, İsmail Selvi, Mete Kilciler, Halil Başar
doi: 10.5505/aot.2018.64426  Sayfalar 259 - 262

23.
Hidroseli Taklit Eden Dev Multiloküler Spermatosel: Olgu Sunumu
Giant Multıloculer Spermatocele Mımıckıng Hydrocele: A Case Report
Rıdvan Özbek, Eşref Oğuz Güven, Halil Çağrı Aybal, Murat Beyatlı, Mehmet Duvarcı, Halil Başar
doi: 10.5505/aot.2018.49389  Sayfalar 263 - 264

LookUs & Online Makale