ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 51 (1)
Cilt: 51  Sayı: 1 - 2018
ARAŞTIRMA
1.
Fırsatçı Tarama Yapılan 40 yaş altı Populasyonda Meme Kanseri Tespiti
Breast Cancer Detection In Patients Younger Than 40 Years Old In an Opportunistic Screening Population
Oğuz Uğur Aydın, Aydan Ercan
doi: 10.5505/aot.2018.62681  Sayfalar 1 - 5

2.
Metastatik Pankreas Kanserinde Gemsitabin-Sisplatin Kombine Kemoterapisi Etkinliğinin Yalnızca Gemsitabin Kemoterapisi ile Karşılaştırılması
The efficacy of gemcitabine alone versus gemcitabine plus cisplatin in the treatment of metastatic pancreatic cancer
Gökmen Umut Erdem, Mutlu Doğan, Zeynep Tuğba Güven, Nebi Serkan Demirci, Yakup Bozkaya, Nurullah Zengin
doi: 10.5505/aot.2018.20092  Sayfalar 6 - 12

3.
Göz Kapağı Tümörlerinde Histopatolojik Sonuçlarımız
Histopathological Results of the Eyelid Tumors
Reşat Duman, Zübeyir Yozgat, Mustafa Doğan, Sibel İnan, Serkan Özcan, Betül Demirciler Yavaş, Çiğdem Özdemir
doi: 10.5505/aot.2018.28290  Sayfalar 13 - 16

4.
Akut apandisit ön tanısı ile opere edilen olgularda insidental apendiks nöroendokrin tümörü ve güncel tedavi yaklaşımı
Incidental appendix neuroendocrine tumor and current treatment approach in patients with acute appendicitis
Gökhan Demiral, Muhammet Kadri Çolakoğlu, Süleyman Kalcan, Ali Özdemir, Ali Demir, Ahmet Pergel
doi: 10.5505/aot.2018.30092  Sayfalar 17 - 20

5.
Hematoloji Yatan Hasta Servisinde Hipokalemi Sıklığı ve Yüksek Kreatinin Düzeyi Sıklığı Hakkında Tek Merkezli Bir Çalışma
A Unicenter Study About The Frequency of Hypokalemia and The Frequency of High Creatinine Levels In Hematology Inpatient Unit
Alparslan Merdin, Jale Yıldız, Mehmet Sinan Dal, Dicle İskender, Merih Kızıl Çakar, Ali Hakan Kaya, Hikmetullah Batgi, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Bahar Uncu Ulu, Ali İrfan Emre Tekgündüz, Fevzi Altuntaş
doi: 10.5505/aot.2018.63497  Sayfalar 21 - 25

6.
Diffüz Büyük Hücreli LenfomadaFcγRIIa ile FcγRIIIa Gen Polimorfizminin Tedaviye Cevabı ve Toplam Ömür Süresi Üzerine Etkisi
Effect of FcγRIIa and FcγRIIIa Gene Polymorphism on Treatment Response and Overall Survival in Diffuse Large B Cell Lymphoma
Oktay Bilgir, Sabri Batun
doi: 10.5505/aot.2018.65882  Sayfalar 26 - 30

7.
Kaynakçılarda El ve El Bileği Şikayetleri ve Ganglion Yaygınlığının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Prevalence of Hand and Wrist Complaints and ganglions in Welders
Güray Toğral, Cenk Şahap Altun, Nazan Küçükşahin Öztürk, Engin Tutkun
doi: 10.5505/aot.2017.85570  Sayfalar 31 - 35

8.
Malign plevral efüzyonlarda perkutan 8 f kateter ve 28 f göğüs tüpü ile uygulanan kimyasal plörodezin karşılaştırılması
A comparison of chemical pleurodesis using 8 f percutaneous catheter and 28 f chest tube thoracostomy in malignant pleural effusions
Arif Osman Tokat, Hüseyin Çakmak, Sezgin Karasu, Şengül Özmert, Mustafa Kotanoğlu
doi: 10.5505/aot.2017.32448  Sayfalar 36 - 41

9.
Jinekomasti Tedavisinde Konvansiyonel Liposuction Sonrası Glandüler Eksizyon İhtiyacı
The Need of Glandular Excision After Convantional Liposuction in Gynecomastia
Yahya Baltu, Orhan Aydın
doi: 10.5505/aot.2018.48278  Sayfalar 42 - 46

10.
Eritrosit dağılım aralığı üründeki daha yüksek CD34+ hücre sayısını öngördüren yeni bir parametre olabilir mi?
Can red cell distribution width be a new parameter for predicting higher CD34+ cell count in the harvest?
Eren Gündüz, Tuba Bulduk, Hava Üsküdar Teke, Ahmet Musmul, Neslihan Andıç
doi: 10.5505/aot.2018.88942  Sayfalar 47 - 52

11.
Artroskopik Omuz Cerrahisinde Genel Anesteziye Ek Olarak Yapılan Ultrason Eşliğindeİinterskalen Brakial Pleksus Bloğunun Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisi
The Effect of Ultrasound-Guided Interscalen Brachial Plexus Block Plus General Anesthesia for Postoperative Pain in Arthroscopıc Shoulder Surgery
Faruk Çiçekci, Ahmet Yıldırım, İbrahim Özkan Önal, Mehmet Ali Acar, Jale Bengi Çelik, İnci Kara
doi: 10.5505/aot.2018.89801  Sayfalar 53 - 60

12.
Gastrointestinal Malign Melanomlarda BRAF V600E Mutasyon Analizi
Analysis of BRAF V600E Mutation in Gastrointestinal Malignant Melanomas
Hayriye Tatlı Doğan, Merve Meryem Kıran
doi: 10.5505/aot.2018.95967  Sayfalar 61 - 67

13.
Perkütan nefrolitotomi cerrahisinde supine ve prone pozisyon: İki farklı üroloji kliniğin deneyimlerinin karşılaştırılması
Supine and prone positions for percutaneous nephrolithotomy surgery: Comparison of experience of two different urology clinics
Nurullah Hamidi, Erdem Öztürk, Taha Numan Yıkılmaz, Ali Fuat Atmaca, Halil Başar
doi: 10.5505/aot.2018.95867  Sayfalar 68 - 74

DAVETLI DERLEME
14.
İntraoperatif radyoterapi uygulamalarında anestezi deneyimlerimiz
Our experience in intraoperative radiotherapy applications
Güldeniz Argun
doi: 10.5505/aot.2018.04796  Sayfalar 75 - 80

15.
Rekküren Epitelyal Over Kanserlerinde Sekonder, Tersiyer ve Kuarterner Sitoredüktif Cerrahisi
Secondary, Tertiary and Quaternary Cytoreductive Surgery In Recurrent Epithelial Ovarian Cancer
Hanifi Şahin, İbrahim Yalçın, Mustafa Erkan Sari, Burak Sezgin, Bülent Aksel
doi: 10.5505/aot.2018.43255  Sayfalar 81 - 86

OLGU SUNUMU
16.
Uzun süre Erlotinib kullanımı ile gelişen Alopesi: Bir olgu sunumu
Alopecia with long term use of erlotinib: A case report
Erdem Şen, İrem Öner, Özlem Ata
doi: 10.5505/aot.2018.97658  Sayfalar 87 - 90

17.
Panitumumab İlişkili Trikomegali: Olgu Sunumu
Trichomegaly associated with panitumumab: Case report
Yakup Ergün, Mutlu Doğan, Öznur Bal, Ozan Yazıcı, Gökhan Uçar, Nurullah Zengin
doi: 10.5505/aot.2018.83097  Sayfalar 91 - 93

18.
Benign filloid tümörden gelişen duktal karsinoma in situ, bir vaka sunumu
Ductal carcinoma in situ arising within a benign phyllodes tumor: A case report
Ali İmran Küçük, Havva Belma Koçer, Şahin Erdem, Ali Bal, Güner Çakmak, Adem Şentürk
doi: 10.5505/aot.2018.08769  Sayfalar 94 - 97

19.
Akut batının nadir bir sebebi: gastrik duplikasyon kisti
An uncommon cause of acute abdomen: gastric duplication cyst
Gökhan Demiral, Berat Dilek Demirel
doi: 10.5505/aot.2018.82621  Sayfalar 98 - 101

20.
Memede intravasküler fasiit
Intravascular fasciitis of the breast
Ömer Eronat, Mehmet Doğan, Niyazi Karaman, Olcay Kandemir
doi: 10.5505/aot.2018.54366  Sayfalar 102 - 105

21.
Retroperitoneal Kanamaya Neden Olan Dev Renal Anjiomyolipoma Olgusu
Giant Renal Angiomyolipoma with Spontaneous Retroperitoneal Hemorrhage: A Case Report
Rıdvan Özbek, Erdem Öztürk, Taha Numan Yıkılmaz, Onur Kekilli, Halil Başar
doi: 10.5505/aot.2018.88609  Sayfalar 106 - 109

22.
Gastrointestinal stromal tümörlerde tümör yanıtı değerlendirilmesinde boyut ve sayı herşey demek değildir
The size and number is not everything to evaluate the tumor response in gastrointestinal stromal tumors
Erdem Şen, İrem Öner, Farise Yılmaz, Özlem Ata
doi: 10.5505/aot.2018.53244  Sayfalar 110 - 117

LookUs & Online Makale