ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 50 (1)
Cilt: 50  Sayı: 1 - 2017
ARAŞTIRMA
1.
Nötrofil/Lenfosit Oranı, Trombosit/Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacminin Kolorektal Karsinomlu Hastalardaki Prognostik Değeri [İzmir Oncoloji Grubu (IZOG) Çalışması]
Prognostic Value of Neutrophil/Lymphocyte Ratio (NLR), Platelet/Lymphocyte Ratio (PLR) and Mean Platelet Volume (MPV) In Patients with Colorectal Carcinoma [Izmir Oncology Group(IZOG) Study]
Utku Oflazoglu, Ahmet Alacacioglu, Isıl Somali, Melike Yuce, Abdullah Murat Buyruk, Umut Varol, Tarik Salman, Halil Taskaynatan, Yasar Yildiz, Yuksel Kucukzeybek, İlhan Oztop, Mustafa Oktay Tarhan
doi: 10.5505/aot.2017.09609  Sayfalar 1 - 6

2.
Sindirim Sistemi Tümörlerinde Peritonitis Karsinomatoza Ne Kadar Öngörülebilir?
To What Extent Peritonitis Carcinomatosa Can Foreseeable in Digestive System Tumors?
Bülent Aksel, Niyazi Karaman, Ergün Yüksel, Yavuz Selim Kahraman, Lütfi Doğan, Mehmet Ali Gülçelik
doi: 10.5505/aot.2017.64326  Sayfalar 7 - 11

3.
Evre I Over Granüloza Hücre Kanserli Hastaların Klinikopatolojik Özellikleri
The Clinicopathological Characteristics of Stage I Granulosa Cell Ovarian Cancer
Yakup Bozkaya, Mutlu Doğan, Nebi Serkan Demirci, Gokmen Umut Erdem, Nuriye Yıldırım Özdemir, Nurullah Zengin
doi: 10.5505/aot.2017.51423  Sayfalar 12 - 16

4.
Yüksek riskli prostat kanserinde cerrahi ve radyoterapinin onkolojik sonuçlara etkisi
The effect of surgery and radiotherapy on oncological outcomes in high-risk prostate cancer
Taha Numan Yıkılmaz, Erdem Öztürk, İsmail Selvi, Halil Başar
doi: 10.5505/aot.2017.52714  Sayfalar 17 - 23

5.
Meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi sonrası erken mammografik tarama: Gerekli mi?
Early mammographic screening after breast conserving surgery and radiotherapy: Is it necessary?
Lutfi Doğan, Niyazi Karaman, Mehmet Ali Gülçelik, Hikmet Erhan Güven, Mehmet Akif Üstüner, Giray Akgül, Yavuz Selim Kahraman, Cihangir Özaslan
doi: 10.5505/aot.2017.94940  Sayfalar 24 - 29

6.
Paragangliomalı Hastalarda Fraksiyone Stereotaktik Radyoterapi
Fractioned Stereotactic Radiosurgery in Patients with Paraganglioma
Ayşen Dizman, Ebru Atasever Akkaş, Gökçe Kaan Olcay, Emine Keven
doi: 10.5505/aot.2017.29292  Sayfalar 30 - 35

7.
Kolorektal kanser cerrahisi sonrası yeniden başvuru için risk faktörleri
Risk factors for readmission following colorectal cancer surgery
Mustafa Hasbahceci, Ufuk Oğuz İdiz, Merve Büşra Cengiz, Gökhan Çipe, Naim Memmi, Fatma Ümit Malya, Adem Akçakaya, Mahmut Müslümanoğlu
doi: 10.5505/aot.2017.38247  Sayfalar 36 - 42

8.
Lokal ve bölgesel olarak nüksetmiş papiller tiroid kanserinde nüks lezyonların radyoaktif madde yardımlı (ROLL) saptanması ve tedavisi
Radioguided Occult Lesion Localization in Patients With Locally Recurrent Papillary Thyroid Carcinoma: How We Do It?
Mehmet Ali Gülçelik, Lütfi Doğan, Ilgın Şahiner, Niyazi Karaman, Gökhan Giray Akgül, Yavuz Selim Kahraman, Gülin Uçmak Vural
doi: 10.5505/aot.2017.96967  Sayfalar 43 - 49

9.
ASC-US Tanılı Hastalarda Tekrarlanılabilirlik, Tanı Kriterlerinin Servikal Biyopsiye Yansıması ve Servikal Biyopsilerde p16 Antikoru Araştırılması
Reproducibility of Diagnosis of ASC-US, Reflection of Diagnostic Criteria to Cervical Histopathological Results and Investigation of p16 Antibodies in Cervical Biopsies
Zehra Edebal, Egemen Akıncıoğlu, Mine Kiseli, Handan Doğan, Aslı Yarcı Gürsoy, Ömür Ataoğlu
doi: 10.5505/aot.2017.47450  Sayfalar 50 - 55

10.
Ortopedik tümör benzeri lezyonların analizi
Analysis of tumor-like lesions in Orthopedics
Alper Çıraklı, Hasan Göçer, Nevzat Dabak
doi: 10.5505/aot.2017.85856  Sayfalar 56 - 59

OLGU SUNUMU
11.
Büyük volümlü prostatta radikal prostatatektomi olgu sunumu
A case report of radical prostatectomy in large prostate volume
Taha Numan Yıkılmaz, Eşref Oğuz Güven, Erdem Öztürk, Halil Başar
doi: 10.5505/aot.2017.15870  Sayfalar 60 - 62

12.
Lenfoma tanılı hastada idiyopatik intrakranial hipertansiyonun Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Magnetic Resonance Imaging findings of idipathic intracranial hypertension in a lymphoma patient
Burcu Şahin, Elif Aktaş, Ali Hakan Kaya, Bilgin Kadri Arıbaş
doi: 10.5505/aot.2017.19480  Sayfalar 63 - 65

13.
Bikornuat Uterusta Endometrium Kanseri: Olgu Sunumu
Endometrial Cancer in Bicornuate Uterus: Case Report
Osman Türkmen, Oben Esra Tutar, Günsu Kimyon, Mehmet Çelik, Alper Karalök, Heyecan Ökten, Taner Turan, Gökhan Tulunay
doi: 10.5505/aot.2017.30074  Sayfalar 66 - 68

14.
Serviks kanserinin karın duvarı tutulumu: Nadir iki vaka sunumu
Abdominal wall metastasis (recurrence) in uterine cervix carcinoma: Report of 2 cases
Ayşegül Öksüzoğlu, Sevim Turanlı, Aylin Kalınbaçoğlu, Nilüfer Çetinkaya, Özlem Yörük, Ali Levent Şirvan, Tayfun Güngör
doi: 10.5505/aot.2017.32932  Sayfalar 69 - 72

15.
Bukkal Mukozanın Glomus Tümörü
Glomus Tumor of the Buccal Mucosa
Caner Kılıç, Pınar Atabey, Samet Özlügedik, Ümit Tunçel, Nazan Bozdoğan
doi: 10.5505/aot.2017.66588  Sayfalar 73 - 75

16.
LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZDA ATİPİK PRESENTASYON: İşitme Kaybı, Diabet İnsipit & Tırnak Distrfisi ile Beraber Geniş Kutanöz Lezyonlar
ATYPICAL PRESENTATION IN LANGERHANS CELL HISTIOCYTOSIS: Hearing Loss, Diabetes Insipidus, & Extensive Cutaneous Lesions with Nail Distrophy
Cemil Hocazade, Mutlu Doğan, Ahu Yorulmaz, Servet Güreşçi, Deniz Cılız, Elvan Evrim Tuna, Nurullah Zengin
doi: 10.5505/aot.2017.70299  Sayfalar 76 - 80

17.
İnsidental olarak saptanan rektum nöroendokrin tümörü: Olgu sunumu
Neuroendocrine tumor of the rectum detected incidentally: A case report
Orhan Üreyen, Enver İlhan, Uğur Gökçelli, Enver Vardar
doi: 10.5505/aot.2017.13007  Sayfalar 81 - 84

18.
Bir yenidoğanda kendiliğinden gerilemeye başladıktan sonra beklenmedik şekilde büyüyen kardiyak rabdomiyom: Olgu sunumu
Unexpected enlargement of cardiac rhabdomyoma after spontaneous regression has begun in a newborn: A case report
İrfan Oğuz Şahin, Meriç Kaymak Cihan, Fatih Bolat, Hazım Alper Gürsu, Mehmet Atalar, Esra Muslu Sayar
doi: 10.5505/aot.2017.08860  Sayfalar 85 - 88

19.
Nadir Görülen Bir Vaka: Mesanenin Taşlı Yüzük Hücreli Adenokarsinomu Olgu Sunumu
A Rare Case: Signet-Ring Cell Adenocarcinoma of the Bladder
Eşref Oğuz Güven, Erman Damar, Erdem Öztürk, Taha Numan Yıkılmaz, Halil Başar
doi: 10.5505/aot.2017.99608  Sayfalar 89 - 91

EDITÖRE MEKTUP
20.
Senkron Bilateral Seminomlu Hastada Bleomisine Bağlı Organize Pnömoni
Bleomycin Induced Organized Pnömonia in Synchronus Bilateral Seminoma
Ferit Aslan, Ömür Berna Öksüzoğlu
doi: 10.5505/aot.2017.54376  Sayfalar 92 - 93
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale