ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderMetastatik Kemik Tümörlerinin Demografik Özellikleri [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 98-102 | DOI: 10.5505/aot.2021.99705  

Metastatik Kemik Tümörlerinin Demografik Özellikleri

Coskun Ulucaköy1, Aliekber Yapar1, Mustafa Cem Şeyhoğlu1, Mehmet Ali Tokgöz2, İsmail Burak Atalay1, Bedii Şafak Güngör1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
2Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Kemik, kanserler için en yaygın metastaz bölgelerindendir. Kanserin kemiğe metastazı nadiren tam iyileşme ile sonuçlanır. Kemik metastazı; ağrı, kırık riski ve hiperkalsemi gibi çeşitli morbiditelerle ilişkilidir. Onkoloji merkezi olarak kemik metastazı nedeniyle opere ettiğimiz hastaların demografik özelliklerini sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde ocak 2010 ve aralık 2018 yılları arasında kemik metastazı nedeniyle opere edilen hastaların bilgilerini arşivlerden retrospektif olarak taradık. Metastazların neresi kaynaklı olduğu, hastaların demografik bilgileri, metastaz yerleri ve yapılan cerrahi işlem kaydedildi.
BULGULAR: Bu çalışmaya %56’sı erkek yaş ortalaması 56.7±13.6 (11-85) yıl ve %68,1’i 65 yaş altında olan toplam 477 metastatik kemik tümörü tanısı almış hasta dahil edilmiştir. Hastaların 183’ü (%38.4) patolojik kırık ile %13.4’ü ise insidental olarak tanı almıştır. Tümör metastazlarının %70.4’ü alt ekstremiteyi tutmuştur ve alt ekstremitede ise en fazla femur yerleşimlidir (%50.1). Metastazların kaynaklandığı ilk üç yer sırası ile akciğer (%27.5), meme (%24.1) ve prostattır (%14.5). Tedavi olarak hastalara en fazla geniş rezeksiyon ve megaprotez (%50) uygulanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak kemiğe en sık metastaz yapan kanserler, aynı zamanda en sık görülen kanserler olan akciğer, meme ve prostat kenseridir. Metastatik kemik tümörleri preterminal bulgu olmasına rağmen, bu tümörlere hastanın yaşam kalitesini artırmak, ağrısını gidermek ve yatağa bağımlılıktan kurtarmak amacı ile cerrahi tedavi uygulamasını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kemik, Metastaz, Akciğer, Meme, Prostat


Demographic Features of Metastatic Bone Tumors

Coskun Ulucaköy1, Aliekber Yapar1, Mustafa Cem Şeyhoğlu1, Mehmet Ali Tokgöz2, İsmail Burak Atalay1, Bedii Şafak Güngör1
1Department of Orthopaedics and Traumatology, University of Health of Sciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Dr. Nafiz Korez Sincan State Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Bone is one of the most common metastasis sites for cancers. Metastasis of cancer to the bone rarely results in complete recovery. Bone metastasis; It is associated with various morbidities such as pain, fracture risk and hypercalcemia. As an oncology center, we aimed to present the demographic characteristics of the patients we operated for bone metastasis.
METHODS: We retrospectively scanned the archives of patients who were operated for bone metastasis between January 2010 and December 2018 in our clinic. The origin of the metastases, demographic information of the patients, metastasis locations and the surgical procedure performed were recorded.
RESULTS: A total of 477 patients with a diagnosis of metastatic bone tumors, 56% male, mean age 56.7 ± 13.6 (11-85) years and 68.1% under 65 years were included in this study. 183 (38.4%) of the patients were pathologic fractured and 13.4% were diagnosed incidentally. 70.4% of tumor metastases involve the lower extremity, and the lower extremity is mostly located in the femur (50.1%). The first three places where metastases originate are lung (27.5%), breast (24.1%) and prostate (14.5%), respectively. Wide resection and megaprosthesis was applied to the treated patients the most (50%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, the most common cancers that metastasize to the bone are lung, breast and prostate cancer, which are also the most common cancers. Although metastatic bone tumors are preterminal findings, we recommend surgical treatment for these tumors to improve the patient's quality of life, relieve pain and relieve dependency on bed.

Keywords: Bone, Metastasis, Lung, Breast, Prostate


Coskun Ulucaköy, Aliekber Yapar, Mustafa Cem Şeyhoğlu, Mehmet Ali Tokgöz, İsmail Burak Atalay, Bedii Şafak Güngör. Demographic Features of Metastatic Bone Tumors. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 98-102

Sorumlu Yazar: Coskun Ulucaköy, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale