ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Akut Lösemili Hastalarda Retina Kanaması ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 174-179 | DOI: 10.5505/aot.2022.97992

Akut Lösemili Hastalarda Retina Kanaması ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

Sibel Özdogan1, Ayşenur Çelik1, Semih Başcı2
1T. C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Urankent, Yenimahalle, Ankara, Türkiye.
2T. C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Ve Kemik İliği Transplantasyon Merkezi, Urankent, Yenimahalle, Ankara, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut lösemili hastalarda retina kanaması ile kan parametreleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retina kanaması olan ve olmayan 61 akut lösemi hastasını geriye dönük olarak araştırdık ve ilişkili faktörleri analiz ettik. Hastalara detaylı göz muayenesi yapıldı. Hematolojik ve pıhtılaşma parametreleri, fundusta retina kanamalarının fark edildiği andaki verilere dayanıyordu.
BULGULAR: Çalışma grubunu retina kanaması olan akut miyelositik lösemili (AML) ve akut lenfositik lösemili (ALL) 30 hasta, kontrol grubunu ise retina kanaması olmayan 31 akut lösemi hastası oluşturdu. Hastaların yaklaşık ½'sinde retina kanamasına bağlı az görme mevcutken, diğer yarısı titiz bir göz muayenesi ile tespit edildi. AML tanısı retina kanaması olan hastalarda istatistiksel olarak daha sıktı (p=0,02). Retina kanaması olan hastalarda aktif hastalık istatistiksel olarak daha yaygındı (p=0.03). Retinal kanama grubunda, hastaların hemoglobin, hematokrit ve trombosit düzeyleri kanaması olmayanlara göre anlamlı derecede daha düşüktü (sırasıyla p=0,001, p=0,001 ve p=0,001). İki grup arasında lökosit değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,634).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada hematolojik parametreler ile retinal kanamalar arasında korelasyon bulduk. Aktif AML ve derin trombositopenisi olan hastaların göz problemlerinin çoğu asemptomatik olduğundan bunların gözden kaçmaması için göz muayenesine öncelik verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Lösemi, retina, retinal kanama, lökosit, trombositopeni

Evaluation of Factors Associated With Retinal Hemorrhage In Patients With Acute Leukemia

Sibel Özdogan1, Ayşenur Çelik1, Semih Başcı2
1Department Of Ophthalmology, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training And Research Hospital, University Of Health Sciences, Urankent, Yenimahalle, Ankara, Türkiye.
2Department Of Hematology And Bone Marrow Transplantation Center, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training And Research Hospital, University Of Health Sciences, Urankent, Yenimahalle, Ankara, Türkiye

INTRODUCTION: We aimed to investigate the association of retinal hemorrhage and blood parameters in patients with acute leukemia
METHODS: We have retrospectively investigated sixty-one acute leukemia patients with and without retinal hemorrhages and analyzed associated factors. Patients underwent a detailed ocular examination. The hematological and coagulation parameters were based on data when the retinal hemorrhages were noticed in the fundus.
RESULTS: The study group consisted of 30 patients with acute myelocytic leukemia (AML) and acute lymphocytic leukemia (ALL) who had retinal hemorrhages and the control group consisted of 31 patients with acute leukemia without retinal hemorrhages. Approximately ½ of the patients had low vision due to retinal hemorrhage, while the other half were detected by meticulous eye examination. AML diagnosis was statistically more frequent in patients with retinal hemorrhage (p=0.02). Active disease was statistically more common in the patients with retinal hemorrhage (p=0.03). In the retinal hemorrhage group, patients had significantly lower hemoglobin, hematocrit, and platelet levels than those without hemorrhages (p=0.001, p=0.001 and p=0.001 respectively). There was no statistically significant difference in leukocytes values between two groups (p=0.634).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In present study we found correlation between the hematological parameters and retinal hemorrhages. In patients with active AML and profound thrombocytopenia, a visual examination should be prioritized since ocular problems may go unnoticed since many patients are asymptomatic.

Keywords: Leukemia, retina, retinal hemorrhage, leucocyte, thrombocytopenia

Sibel Özdogan, Ayşenur Çelik, Semih Başcı. Evaluation of Factors Associated With Retinal Hemorrhage In Patients With Acute Leukemia. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 174-179

Sorumlu Yazar: Sibel Özdogan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale