ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderDoktorlarda Miyofasial Ağrı Sendromu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 17-21 | DOI: 10.5505/aot.2013.96168  

Doktorlarda Miyofasial Ağrı Sendromu

Çağıl Vural1, Seçil Vural2, Tuğba Kavasoğlu3, Ahmet Onat Bermede4, Afife Ayla Kabalak5
1Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara
2Ankara Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara
3Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
5Ulus Devlet Hastanesi, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı dahiliye uzmanları ile anestezi uzmanları arasında sırt ve boyun ağrılarını içeren miyofasyal ağrı sendromu (MAS) oluşumunu karşılaştırmaktır
YÖNTEMLER: Çalışmaya 54’ü anestezi uzmanı (ortalama yaş 30.7±3.4) ve 57’si (ortalama taş 29.6 ±3.7) dahiliye uzmanı olmak üzere toplam 111 tıp doktoru dahil edilmiştir
Her iki grup arasında demografik özellikler, risk faktörleri, Görsel Analog Skala, Nottingham Sağlık Profili ve Beck Depresyon Skalası karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: MAS anestezi uzmanlarında dahiliye uzmanlarına göre belirgin olarak daha sık bulunmuştur (p=0.001). Beck Depresyon Skalası değerleri belirgin olarak daha yüksek ve Nottingham Sağlık Profili değerleri de MAS olan kişilerde belirgin olarak daha düşük bulunmuştur (p<0.001).
SONUÇ: MAS’ın anestezi uzmanlarında, dahiliye uzmanlarına göre daha sık olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak, MAS yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir parametredir. Daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşmak için altta yatan risk faktörleri önlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: yaşam kalitesi, tetik nokta, ağrı, postür, depresyon, uyku bozuklukları


Myofascial Pain Syndrome in Medical Doctors

Çağıl Vural1, Seçil Vural2, Tuğba Kavasoğlu3, Ahmet Onat Bermede4, Afife Ayla Kabalak5
1Ankara Numune Research And Training Hospital, Ankara
2Ankara Physical Medicine Rehabilitation Research And Training Hospital, Ankara
3Ankara Reserch And Training Hospital, Ankara
4Ankara University Medical Faculty, Ankara
5Ulus State Hospital, Ankara

OBJECTIVE: The aim of this study was to compare the myofascial pain syndrome occurrence involving neck and back in anesthetist specialist with internal specialist.
METHODS: A total of 111 medical doctors were included in this study. There were 54 anesthetists (a mean age of 30.7±3.4) and 57 internal specialists(a mean age of 29.6±3.7). Demographic features, risk factors, Visual Analog Scale, Nottingham Health Profile and Beck Depression Scale were compared between the groups.
RESULTS: MPS was significantly more frequently seen in anesthetists than internal specialists (p=0.001). Beck Depression Scale values were significantly higher and Nottingham Health Profile values were significantly lower in subjects with MPS (all p<0.001). Moreover, sleep and posture disorders were found to be more common in subjects with MPS (all p<0.001).
CONCLUSION: MPS is more frequently seen in anesthetists than internal specialists. Additionally, MPS is a parameter affecting the quality of life adversely. In order to achieve better quality of life, the underlying risk factors should be prevented.

Keywords: Quality of life, trigger point, pain, posture, depression, sleep disorder


Çağıl Vural, Seçil Vural, Tuğba Kavasoğlu, Ahmet Onat Bermede, Afife Ayla Kabalak. Myofascial Pain Syndrome in Medical Doctors. Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 17-21

Sorumlu Yazar: Çağıl Vural, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale