ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Morbid Obezite Tedavisinde, Roux En-Y Tipi Gastrik By-Passın Uzun Dönem Sonuçları ve Eşlik Eden Hastalıklar Üzerine Olan Etkisi; Morbid Obezite Cerrahisinin Emekleme Dönemi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 23-30 | DOI: 10.5505/aot.2021.94834

Morbid Obezite Tedavisinde, Roux En-Y Tipi Gastrik By-Passın Uzun Dönem Sonuçları ve Eşlik Eden Hastalıklar Üzerine Olan Etkisi; Morbid Obezite Cerrahisinin Emekleme Dönemi

Ergün Yüksel1, Mehmet Akif Üstüner2, Mehmet Mihmanlı3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Morbid obezite, tüm dünyada önemli bir sağlık problemi olan multifaktoriyel bir hastalıktır. Bu çalışmada obezite cerrahisinin ülkemizde yeni başladığı yıllarda yapılan konvansiyonel Roux En-Y Tipi Gastrik By-Pass (RYGB) uygulanan hastaların ilk iki senelik takiplerini sunduk.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda 2005-2007 yılları arasında morbid obezite nedeniyle RGYB uygulanan 15 hastaya ait operasyon öncesi ve sonrası veriler restrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara ameliyat öncesi ve ameliyattan 1 yıl sonraki dönemde SF-36 Quality Life formu (sağlıkla ilgili yaşam kalitesini ölçen form) ile yaşam kalitesi değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmada 6’sı (% 40) erkek, 9’u (% 60) kadın toplam 15 hastaya ait veriler değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması, tüm olgularda 38±12,90 (24-63) yıl olup erkeklerde 31,5±8,16 (24-46) yıl kadınlarda 42,33±14,02 (26-63) yıl olarak saptandı. Hastaların eşlik eden hastalıklar açısından ameliyat öncesi değerlendirilmelerinde; % 47’sinde (n=7) HT, % 20’sinde (n=3) Tip II DM, % 6,67’sinde (n=1) hipermenore, % 6,67’sinde (n=1) alt ekstremitede venöz ülserler, % 13,34’ünde (n=2) menstrüel siklusta düzensizlik, % 6,67’sinde (n=1) UAS, % 6,67’sinde (n=1) kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), % 20’sinde (n=3) hepatosteatoz mevcut olduğu belirlendi.
RYGB uygulanan hastalarda ortalama kilo kaybı ilk 12 ayda yaklaşık 48,2 kg ve ilk 24 aylık periyotta 52,07 kg kaybı tespit edildi.Hastaların postoperatif dönemde vücut kitle indeksi(VKİ) değerlerinin ilk 12 aylık periyotta ortalama 32,16’ya ve ilk 24 aylık periyotta 30,95’ e kadar gerilediği tespit edildi.Kilo kaybına paralel bir şekilde kronik hastalıkların zamanla düzeldiği gözlendi.Post operatif 1.yılda yaşam kalitesinin(SF-36 Quality Life formu ile değerlendirilen) belirgin şekilde arttığı gözlendi(p<0.05)

TARTIŞMA ve SONUÇ: Konvansiyonel RYGB ameliyatı ülkemizde ilk yapılan morbid obezite cerrahilerindendir. Morbid obezite tedavisinde hastaların kilo vermesini ve aynı zamanda obeziteye bağlı gelişen yandaş hastalıkların iyileşmesini sağlayan güvenli bir yöntem olup hastaların yaşam kalitesi üzerinde de anlamlı değişikliğe neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Morbid obezite, konvansiyonel roux en-y gastrik by-pass, obezite cerrahisi, yaşam kalitesi

Roux En-Y Type Gastric Bypass Long-Term Results and Effects on Concomitant Diseases in the Treatment of Morbid Obesity; Infancy of Morbid Obesity Surgery

Ergün Yüksel1, Mehmet Akif Üstüner2, Mehmet Mihmanlı3
1General Surgery Clinic, University of Health Sciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Gastroenterology Surgery Clinic, University of Health Sciences Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3General Surgery Clinic, University of Health Sciences Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Morbid obesity is a multifactorial disease that is a major health problem all over the world. In this study, we presented the first two-year follow-up of patients who underwent conventional Roux En-Y Type Gastric Bypass (RYGB) performed in the years when obesity surgery has just begun in our country.
METHODS: In our study, pre-and post-operative data of 15 patients who underwent RGYB due to morbid obesity.
RESULTS: The data of 15 patients, 6 male (40%) and 9 female (60%), were evaluated in the study. The mean age of the patients was 38 ± 12.90 (24-63) years in all cases and 31.5 ± 8.16 (24-46) years in men and 42.33 ± 14.02 (26-63) years in women. In the preoperative evaluation of patients in terms of concomitant diseases, it was determined that 47% of the patients had HT (n = 7), 20% (n = 3) Type II DM, 6.67% (n = 1) hypermenorrhea, 6.67% (n = 1) venous ulcers in the lower extremity, 13.34% (n = 2) menstrual cycle irregularity, 6.67% (n = 1) UAS, 6.67% (n = 1) chronic obstructive pulmonary disease (COPD), 20% (n = 3) Hepatosteatosis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conventional RYGB surgery is one of the first morbid obesity surgeries performed in our country. It is a safe method in the treatment of morbid obesity, which enables patients to lose weight and at the same time to recover from obesity induced by comorbid diseases, and causes a significant change in the quality of life of patients.

Keywords: Morbid obesity, conventional roux en-y gastric by-pass, obesity surgery, quality of life

Ergün Yüksel, Mehmet Akif Üstüner, Mehmet Mihmanlı. Roux En-Y Type Gastric Bypass Long-Term Results and Effects on Concomitant Diseases in the Treatment of Morbid Obesity; Infancy of Morbid Obesity Surgery. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 23-30

Sorumlu Yazar: Ergün Yüksel, Türkiye
LookUs & Online Makale