ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Paratiroid Tümörleri İçerisinde Az Karşılaşılan Paratiroid Karsinomu Tek Merkez Deneyimi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 38-42 | DOI: 10.5505/aot.2019.94809

Paratiroid Tümörleri İçerisinde Az Karşılaşılan Paratiroid Karsinomu Tek Merkez Deneyimi

Ahmet Erdoğan1, Erdinç Çetinkaya2, Kübra Erdoğan3, Samet Şahin4, Enes Malik Üçkan2, Murat Bulut Özkan5, Hikmet Pehlevan2, Barış Saylam2, Mesut Tez2
1Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kahramanmaraş
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
3Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Kahramanmaraş
4Ankara Polatlı Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
5Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği, Çorum

GİRİŞ ve AMAÇ: Paratiroid tümörleri; Paratiroid adenomu, atipik paratiroid adenomu ve paratiroid karsinomu şeklinde üç gruba ayrılarak sınıflandırılabilir. Paratiroid karsinomu bunlar içerisinde en az görülenidir. Paratiroid karsinomu, tüm kanserlerin yaklaşık %0,005’ini, primer hiperparatirodi vakalarının ise yaklaşık %1‘ini oluşturur. Biz de bu çalışmada, çok sık rastlanmayan paratiroid karsinomu ile ilgili deneyimimizi paylaşmak istedik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde 2008-2015 yılları arasında paratioid adenomu ön tanısı ile opere edilen 375 hasta içerisinden patoloji sonucu paratiroid karsinomu ve karsinom–adenom ayrımı net yapılamayan 12 hasta retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Hastaların 5’i(%41,6) erkek, 7’si(%58,4) kadın olarak izlendi. Yaş ortalaması 54,5 (±8,40) yaş aralığı 41 ile 68 arasındaydı. Preoperatif kalsiyum değeri ortalama 12,3(±1,33) mg/dL ve 10,9 ile 15,3 arasındaydı. Patoloji sonucu; 4 hastanın paratiroid karsinomu, 4 hastanın paratiroid neoplazmı, 3 hastanın malign potansiyeli belirlenemeyen paratiroid neoplazmı, 1 hastanın malignite ekarte edilemedi, şeklinde idi. Hastaların ortalama takip süresi 61,8 ay (±17,05) ve 35 ile 96 ay arasında idi. 1 hasta kemoterapi aldı ve aynı hasta takiplerinde 55. ayda exitus oldu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif olarak şiddetli hiperkalsemi semptomu olanlarda, kalsiyum değerleri 14mg/dL’den yüksek olanlarda, parathormon seviyesinin anlamlı biçimde yüksek olduğunda ve paratiroid bezinin palpe edildiği durumlarda paratiroid karsinomlarından şüphelenilir. Paratiroid karsinomu tedavisinde boyun eksplorasyonu, tümörün un-blok çıkarılması ve aynı taraf tiroide lobektomi yapılması gerekir. Patoloji sonuçları malignite açısından şüpheli ise yakın takip edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hiperkalsemi, Paratiroid Karsinomu, Parathormon

A Single Center Experience of Parathyroid Carcinoma Which Is Less Common Among Parathyroid Tumors

Ahmet Erdoğan1, Erdinç Çetinkaya2, Kübra Erdoğan3, Samet Şahin4, Enes Malik Üçkan2, Murat Bulut Özkan5, Hikmet Pehlevan2, Barış Saylam2, Mesut Tez2
1Kahramanmaraş Elbistan State Hospital, Department of General Surgery, Kahramanmaraş
2Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Ankara
3Kahramanmaraş Elbistan State Hospital, Departmant of İnternal Medicine, Kahramanmaraş
4Ankara Polatlı State Hospital, Department of General Surgery, Ankara
5Hitit University, School of Medicine, Department of General Surgery, Çorum

INTRODUCTION: Parathyroid tumors can be divided into three groups: parathyroid adenoma, atypical parathyroid adenoma and parathyroid carcinoma. Parathyroid carcinoma is the less common one among these. Parathyroid carcinomas account for approximately 0,005% of all cancers and 1% of primary hyperparathyroidism cases. In this study, we wanted to share our experience of parathyroid carcinoma which is not common.
METHODS: Of 375 patients who were operated with pre-diagnosis of parathyroid adenoma in Ankara Numune Training and Research Hospital Department of General Surgery between 2008 and 2015; 12 patients whose pathology result could not clearly identify a parathyroid carcinoma and could differentiate a carcinoma from an adenoma were examined retrospectively.
RESULTS: Of the patients; 5 (41,6%) were observed to be male and 7 (58,4%) were observed to be female. Mean age was 54,5 (±8,40) and the age range was between 41 and 68. Mean preoperative calcium value was 12,3(±1,33) mg/dL and the range was between 10,9 and 15,3. The pathology results were as “a parathyroid carcinoma” in 4 patients, “a parathyroid neoplasm” in 4 patients, “a parathyroid neoplasm with undetermined malignant potential” in 3 patients and “malignancy could not be discarded” in 1 patient. Mean follow-up duration of the patients was 61,8 months (±17,05) and the range was between 35 and 96 months. 1 patient received chemotherapy and the same patient died on the month 55 during follow-ups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In those with severe preoperative hypocalcemia symptoms, those with a calcium value higher than 14mg/dL, in cases when parathormone level is significantly higher and in cases when parathyroid gland is palpated, parathyroid carcinomas are suspected. For treatment of a parathyroid carcinoma, neck exploration, en-bloc removal of the tumor and ipsilateral lobectomy of thyroid are required. If pathology results are suspicious in regard to malignancy, and then the patient is closely followed-up.

Keywords: Hypercalcemia, Parathyroid Carcinoma, Parathormone

Ahmet Erdoğan, Erdinç Çetinkaya, Kübra Erdoğan, Samet Şahin, Enes Malik Üçkan, Murat Bulut Özkan, Hikmet Pehlevan, Barış Saylam, Mesut Tez. A Single Center Experience of Parathyroid Carcinoma Which Is Less Common Among Parathyroid Tumors. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 38-42

Sorumlu Yazar: Ahmet Erdoğan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale