ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderTiroidektomi Olgularımızın Retrospektif Analizi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 87-91 | DOI: 10.5505/aot.2021.93823  

Tiroidektomi Olgularımızın Retrospektif Analizi

Semih Ak1, Mehmet Erkan Kaplama2
1Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Şanlıurfa
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Şanlıurfa

GİRİŞ ve AMAÇ: Tiroid hastalıkları toplumda oldukça sık görülen hastalıklardır. Benign yada malign lezyonlar için farklı cerrahi seçenekler mevcuttur. Bu çalışmanın amacı daha önce tiroidektomi ameliyatı geçirmiş olan hastaların geriye dönük olarak incelenerek yaş, cinsiyet, nodül boyutları ince iğne biyopsi sonuçları,komplikasyon gelişimi, ameliyat sonrası patoloji sonuçları, malignite türlerinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada Eylül 2018-Haziran 2020 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şanlıurfa M.Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları(KBB) Kliniğinde tiroidektomi yapılan 59 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 40’ı kadın (%67.7), 19’u erkekti (%22.3).Hastaların ortalama yaşı 47.6, yaş aralığı 32-74 idi. Tiroid USG’de belirlenen nodul boyutu 8x7mm ile 68 x 40 mm ile arasındaydı(ortalama 30,2 x 21,7 mm).. Biyopsi sonuçları; 24 hastada benign, 8 hastada önemi belirsiz atipi, 7 hastada nondiagnostik, 10 hastada papiller hücreli karsinom, 8 hastada malignite şüphesi ve 2 hastada foliküler neoplazi şeklinde idi. Hastaların 25’ine bilateral total tiroidektomi, 34’ine ise unilateral total lobektomi operasyonu yapılmıştı. Postoperatif patoloji sonuçları; 42 (%71.1) hastada benign (nodüler hiperplazi, benign koloidal nodül, lenfositik tiroidit, haşimato tiroiditi), 17 (% 29.9) hastada malign olarak raporlandı. Malignlerin 15’i papiller karsinom ve 2’si foliküler karsinomdu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada tiroidektomi uygulanan hastaların dağılımı ve malign hastalarda histopatolojik tanıları literatür ile benzer özelliktedir. Ancak tiroidektomi sonrası malignite oranı literatürden yüksektir. Bu durum her hastaya ameliyat öncesi mutlaka ince iğne biyopsisi yapılması gerektiğinde biyopsinin tekrarlanması, hasta seçiminde hassasiyet gösterilmesi, gereksiz endikasyondan kaçınılması ile açıklanabilir.


Anahtar Kelimeler: tiroidektomi, ince iğne aspirasyon biyopsisi, tiroid kanserleri, lobektomi, guatr


Retrospective Analysis of Our Thyroidectomy Cases

Semih Ak1, Mehmet Erkan Kaplama2
1Department of Otorhinolaryngology, Şanlıurfa Balıklıgöl State Hospital, Şanlıurfa, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, University of Health Sciences Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey

INTRODUCTION: Thyroid diseases are common diseases in the community. There are different surgical options for benign or malignant lesions. The aim of this study is to retrospectively examine patients who have undergone thyroidectomy, and to evaluate age, gender, nodule size, fine needle aspiration biopsy results, complication development, postoperative pathology results, and types of malignancy.
METHODS: In this study, 59 patients who underwent thyroidectomy at the Department of Otorhinolaryngology (ENT) in Sanliurfa M.Akif Inan Training and Research Hospital between September 2018 and June 2020 were evaluated retrospectively.
RESULTS: 40 of the patients were female (67.7%) and 19 were male (22.3%). The mean age of the patients was 47.6 years and the age range was 32-74. The nodule size determined in the thyroid USG was between 8x7mm and 68 x 40mm (average 30.2 x 21.7mm).. Biopsy results; It was benign in 24 patients, atypia in 8 patients, nondiagnostics in 7 patients, papillary cell carcinoma in 10 patients, suspicion of malignancy in 8 patients, and follicular neoplasia in 2 patients. 25 patients underwent bilateral total thyroidectomy and 34 patients underwent unilateral total lobectomy. Postoperative pathology results; In 42 (71.1%) patients, benign (nodular hyperplasia, benign colloidal nodule, lymphocytic thyroiditis, hachyimato thyriditis) were reported as malignant in 17 (29.9%) patients. 15 of the malignancies were papillary carcinoma and 2 were follicular carcinoma.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, the distribution of patients undergoing thyroidectomy and histopathological diagnoses in malignant patients are similar to those in the literature. However, the rate of malignancy after thyroidectomy is higher than the literature. This situation can be explained by repeating the biopsy when every patient needs to perform a fine needle biopsy before the surgery, showing sensitivity in patient selection, and avoiding unnecessary indications.

Keywords: Thyroidectomy, Fine-needle aspiration biyopsy, Thyroid cancers, Lobectomy, Goiter


Semih Ak, Mehmet Erkan Kaplama. Retrospective Analysis of Our Thyroidectomy Cases. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 87-91

Sorumlu Yazar: Semih Ak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale