ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Investigation of Clinical and Histopathological Features in Invasive Lobular Breast Cancers [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2023; 56(2): 161-169 | DOI: 10.5505/aot.2023.92678

Investigation of Clinical and Histopathological Features in Invasive Lobular Breast Cancers

Giray Gökhan Akgül1, Ebru Esen1, Müjdat Turan2, Şevket Barış Morkavuk1, Simay Akyüz2, Yasin Gülap2, Pelin Seçken3, Mehmet Ali Gülçelik1
1University of Health Sciences, Gulhane Research and Training Hospital, Department of Surgical Oncology, Ankara
2University of Health Sciences, Gulhane Research and Training Hospital, Department of General Surgery, Ankara
3University of Health Sciences, Gulhane Research and Training Hospital, Department of Pathology, Ankara

INTRODUCTION: Analyze the clinical and immunohistopathological characteristics of lobular breast cancers, which are one of the more common subtypes of breast cancer among a wide range, which are important in terms of diagnosis, treatment, and monitoring.
METHODS: Our study was conducted retrospectively. Patients diagnosed with and treated for breast cancer between January 2019 and August 2022 were included in the study after obtaining the necessary ethics committee permissions.
RESULTS: Patients included in the study were between 28 and 81 years of age, and the median age was 53.04. While 26 (35.6%) of the patients were premenopausal, 47 (64.4%) were postmenopausal. The number of patients with unilateral characteristics was 71 (97.3%). The number of patients with bilateral ILC was 2 (2.7%). There were 38 patients with tumors (44.3%) in the upper outer quadrant (UOQ). Patients with tumors in the UOQ were followed by 11 patients with tumors in the lower outer quadrant (LOQ) and 8 patients in the central location (15.1% and 11%). Among the patients, 42 (57.5%) had undergone breast-conserving surgery and 31 (42%) had undergone mastectomy. Sentinel lymph node biopsy (SLNB) was performed in 51 (69.9%) of the patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although invasive lobular carcinoma has histopathologically bilateral and multicentric features, it is a disease that can be treated surgically not only with mastectomy but also with breast-conserving surgery, similar to invasive lobular carcinomas.

Keywords: Lobular carcinoma, immunohistopathological feature, mastectomy, breast conserving surgery

Memede Lobüler Kanserlerin Klinik ve Histopatolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Giray Gökhan Akgül1, Ebru Esen1, Müjdat Turan2, Şevket Barış Morkavuk1, Simay Akyüz2, Yasin Gülap2, Pelin Seçken3, Mehmet Ali Gülçelik1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara,
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara,
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara,

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme kanserinin en sık görülen alt tiplerinden biri olan lobüler meme kanserlerinin; tanı, tedavi ve takip açısından önem taşıyacak, klinik ve immünohistopatolojik özelliklerini analiz etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma retrospektif olarak yapılmıştır. Ocak 2019 – Ağustos 2022 tarihleri arasında meme kanseri tanısı alan ve tedavisi yapılan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaşları 28-81 (yıl) aralığında olup medyan yaş 53,04’tü. Hastaların 26’sı (%35,6) premenapozal iken 47’si (%64,4) postmenapozaldır. Unilateral özellikteki hasta sayısı 71’dir (%97.3). Bilateral invaziv lobüler karsinomlu hasta sayısı 2’dir (%2,7). 38 hasta ile en sık üst dış kadran lokalizasyonunda tümörlü hasta bulunmaktadır (%44,3). Üst dış kadranı sırası 11 hasta alt dış kadran ve 8 hasta ile santral lokalizyon da tümörlü hastalar takip etmektedir (%15,1 ve %11). Hastaların 42’sine (%57,5) meme koruyucu cerrahi, 31’ine (%42)mastektomi uygulandı. Hastaların 51’ ine (%69,9) sentinal lenf nodu biyopsisi uygulandı. Aksiller diseksiyon uygulanan hasta sayısı 22’dir (%30,1).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnvaziv lobüler karsinom histopatolojik olarak bilateral ve multisentrik özelliklere sahip olsa da cerrahi olarak invaziv lobüler karsinomlar ile benzer şekilde sadece mastektomi değil meme koruyucu cerrahiyle de tedavi edilebilen bir hastalıktır

Anahtar Kelimeler: Lobüler karsinom, immünohistopatolojik özellik, mastektomi, meme koruyucu cerrahi

Giray Gökhan Akgül, Ebru Esen, Müjdat Turan, Şevket Barış Morkavuk, Simay Akyüz, Yasin Gülap, Pelin Seçken, Mehmet Ali Gülçelik. Investigation of Clinical and Histopathological Features in Invasive Lobular Breast Cancers. Acta Oncol Tur.. 2023; 56(2): 161-169

Corresponding Author: Giray Gökhan Akgül, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale